Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം

March 14, 2017

astrologyഅശ്വതി : മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കും. ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പ്രത്യേകപാഠ്യപദ്ധ തിയില്‍ ചേരുവാനിടവരും.

ഭരണി : പുതിയസ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. സഹോദരസഹായഗുണത്താല്‍ വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ചെലവിനങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

കാര്‍ത്തിക : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിയ്ക്കുമെങ്കിലും വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. ദുഃസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേ ന്ദ്രീകരിയ്ക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

രോഹിണി : പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കുവാന്‍ ബന്ധുസഹായം തേടും. അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ധന കാര്യസ്ഥാപനത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും.

മകയിരം : ദൃഷ്ടിപഥത്തിലുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിയ്ക്കണം. അവധിയെടുത്ത് മംഗളകർമങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാ നിടവരും. തൊഴില്‍പരമായ അനിഷ്ടാവസ്ഥകള്‍ തരണം ചെയ്യും.

തിരുവാതിര : കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവ ശ്യങ്ങള്‍ നിർവഹിക്കും. ഗൃഹത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ തുടങ്ങിവയ്ക്കും.

പുണര്‍തം : പുത്രന്‍ വാങ്ങിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസിയ്ക്കുവാനുള്ള ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ചെയ്യും. അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ അനശ്വരമാക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. ധർമപ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി സർവാത്മനാ സഹകരിക്കും.

പൂയ്യം : കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിയ്ക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാ കും. സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഗൃഹനിർമാണം പൂര്‍ത്തീകരിയ്ക്കുവാന്‍ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കും.

ആയില്യം : സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ജോലിക്കാര്‍ ചെയ്തുവെച്ച് അബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്തേണ്ടതായിവരും. ബന്ധുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും അപസ്വരം കേള്‍ ക്കുവാനിടവരും.

മകം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ അന്ത രീക്ഷമുണ്ടാകും. ഈശ്വരപ്രാർഥനകളാല്‍ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

പൂരം : ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതി ഉണ്ടാകും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചുതാ മസിയ്ക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സ മര്‍പ്പിയ്ക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

ഉത്രം : വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. ഹ്രസ്വകാലപാഠ്യപദ്ധതിയ്ക്ക് ചേരും. സമന്വയ സമീപനത്താല്‍ സർവകാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും.

അത്തം : പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമനിമിഷത്തില്‍ വിജയമുണ്ടാകും. അദൃശ്യമായ മേഖല കളില്‍ പണം മുടക്കരുത്. ദേവാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശ ത്താല്‍ കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങള്‍ക്ക് കാലതാമസമുണ്ടാകും.

ചിത്ര : ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം വിജയപഥത്തിലെത്തിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഉപരിപഠന ത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. പറയുന്നവാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

ചോതി : പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികലാഭമുണ്ടാകും. പുതിയ കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സുഹൃത്ത്സഹായത്താല്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കും.

വിശാഖം : ശ്രദ്ധിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അവിചാരിതതടസ്സങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. അനു വദിച്ച സംഖ്യ ലഭിയ്ക്കുവാന്‍ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശുപാര്‍ശവേണ്ടിവരും. സഹപ്ര വര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലായതിനാല്‍ അദ്ധ്വാനഭാരം വര്‍ദ്ധിക്കും.

അനിഴം : ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിയ്ക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളാല്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. സാമ്പത്തികവിഷയങ്ങ ളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് നല്ലത്.

തൃക്കേട്ട : വ്യവസായസ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പിനായി അലസരായ ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാർഥമായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കു വാന്‍ തയ്യാറാകും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ തീരു മാനിക്കും.

മൂലം : ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപമെന്നനിലയില്‍ ഭൂമിവാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. കുടുംബത്തി ലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയ ദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

പൂരാടം : വിവിധങ്ങളായ കർമപദ്ധതികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാനിടവരും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആർജിയ്ക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധനാകും, സഹോദരങ്ങളുമായി രമ്യതയിലായിത്തീരുവാന്‍ ത യ്യാറാകും.

ഉത്രാടം : പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി നേരിടുവാന്‍ സാധിയ് ക്കും. മാനസികവിഭ്രാന്തിയ്ക്ക് കുറവു തോന്നും. മേലധികാരിയുടെ പ്രത്യേകപരിഗണന യില്‍ പുതിയ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കും.

തിരുവോണം : വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോട നുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും.

അവിട്ടം : വസ്ത്രാഭരണസുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹനസമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ശാ സ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വി ദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും.

ചതയം : പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. അവ്യക്തമായ പണ മിടപാടില്‍ നിന്നും യുക്തിപൂർവം പിന്മാറും. തരം താഴ്ത്തപ്പെടുവാനിടയുണ്ടെന്നറിവു ല ഭിച്ചതിനാല്‍ മറ്റ് ഉദ്യോഗം അന്വേഷിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി : ഉപകാരം ചെയ്തുകൊടുത്തവരില്‍ നിന്നും വിപരീതപ്രതികരണങ്ങള്‍ വ ന്നുചേരും. ആലോചനക്കുറവുക്കൊണ്ട് അപദ്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിതരണമേഖലകളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും.

ഉത്രട്ടാതി : പലപ്രകാരത്തിലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫ ല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയും ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടാകും. പുത്രപൌത്രാദിസംരക്ഷ ണത്തിന് ദൂരദേശവിദേശയാത്രപുറപ്പെടും.

രേവതി : അനുഭവജ്ഞാനമുളളവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശം തേടും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top