Flash News

ഇന്നത്തെ (മാര്‍ച്ച് 23) നക്ഷത്രഫലം

March 23, 2017

Zodiac300x300അശ്വതി : നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അലംഭാവം അരുത്. സുതാര്യതയുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും. ദുസ്സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ഭരണി : സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏല്പിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. പണം കടം കൊടുക്കുക, കടം വാങ്ങുക, ജാമ്യം നില്‍ക്കുക തുടങ്ങിയവ അരുത്. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വ്വേദചികിത്സ തുടങ്ങും.

കാര്‍ത്തിക : തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനതീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കു വാനിടവരും.നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ ഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

രോഹിണി : സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം തിരിച്ചുലഭിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും.

മകയിരം : ആധി വര്‍ദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ അസുഖങ്ങളും വര്‍ദ്ധിക്കും. അമിതവ്യയം നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗൃഹോപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അഗ്നിഭീതിയ്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

തിരുവാതിര : ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. സഹപാഠിയെ കാണുവാനും ഗതകാലസ്മരണകള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുവാനും അവസരമുണ്ടാകും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായസഹകരണത്താല്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം : അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിയ്ക്കപ്പെടും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബ ന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വര്‍ദ്ധിക്കും. അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ദ്ധപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകും.

പൂയ്യം : വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിയ്ക്കാത്ത ഗൃഹനിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും സംഖ്യ തിരിച്ചുവാങ്ങുവാന്‍ നടപടികളെടുക്കും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിയ്ക്കണം. അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകുവാന്‍ നേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിയ്ക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

ആയില്യം : ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യുന്ന സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനാല്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

മകം : ഏറ്റെടുത്ത ദൌത്യം മനഃസംതൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിയ് ക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഗൃഹം വാങ്ങിയ്ക്കുവാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ അനിഷ്ടഫലങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും.

പൂരം : പുതിയസുഹൃത്ബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂ ലസാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പലവിധ സൗകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പട്ടണത്തിലേയ് ക്കു താമസം മാറ്റുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

ഉത്രം : വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായതിനാല്‍ ഭരണപരിഷ്കാരം പ്രവര്‍ത്തനതലത്തില്‍ കൊണ്ടുവരും .ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. കര്‍മ്മ മേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികപുരോഗതി ഉണ്ടാകും.

അത്തം : അഭിപ്രായസമന്വയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സര്‍വ്വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടം വര്‍ദ്ധിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായി തുടര്‍ന്നു പഠിയ്ക്കുവാന്‍ ചേരും.

ചിത്ര : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുവാന്‍ സാധിയ്ക്കും.

ചോതി : സഹപാഠികളോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും.

വിശാഖം : സ്വജനങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ആരാധനാലയത്തിലേയ്ക്കുളള യാത്രക്കിടയില്‍ വിരുന്നുവരും. നിലവിലുളള ഗൃഹത്തിനു പുറമെ ഒരു ഗൃഹവും കൂടി വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

അനിഴം : പരാജയപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലവിജയമുണ്ടാ കും.ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജന പിന്തുണ ലഭിക്കും. തൃപ്തിയായ വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട : തൊഴില്‍പരമായ പരാജയങ്ങള്‍ക്കു ആശ്വാസം തോന്നും. സമൂഹത്തില്‍ ഉന്ന തരെ പരിചരയപ്പെടുന്നതുവഴി പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ ഉടലെടുക്കും. പരിസരവാസികളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ മാറിത്താമസിയ്ക്കുവാനിടവരും.

മൂലം : നിക്ഷേപസമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യാപ്രാപ്തിനേടും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ അവതരിപ്പിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം ഉണ്ടാകും.

പൂരാടം : പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയില്‍ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ തീ രുമാനിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ നേര്‍ന്നുകിടപ്പുളള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാനിടവരും. ശമ്പളവര്‍ദ്ധനവ് മുന്‍കാലപ്രാബല്യത്തോടുകൂടി ലഭിക്കും.

ഉത്രാടം : പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുവാനിടവരും. ഗുണനിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുവാന്‍ വ്യവസായം നവീകരിയ്ക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

തിരുവോണം : സ്വാര്‍ത്ഥതാല്പര്യ സാദ്ധ്യത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിയ്ക്കുവാന്‍ ദൂരദേശ-വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

അവിട്ടം : അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ തൊഴില്‍ മേഖലകളിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. അനാവശ്യമായ ആധി ഒഴിവാക്കണം. വിദഗ്ദ്ധോപദേശം സ്വീകരിയ്ക്കാതെ ഒരുപ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്.

ചതയം : ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ സാഹസപ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. അനാ രോഗ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന ഭൂമിയുടെരേഖസസൂക്ഷ്മം പരിശോധിയ്ക്കണം.

പൂരോരുട്ടാതി : വ്യാപാരവ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ ചിലരെ പിരിച്ചുവിടുവാന്‍ തീരുമാ നിക്കും.ഏറ്റെടുത്ത ദൌത്യം നിശ്ചിത സമയപരിധിയ്ക്കുളളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടം സംഭവിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ സാധിക്കും. പ്ര വൃത്തിപരിചയത്താല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചുലഭിക്കും.

രേവതി : ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടം സംഭവിക്കും. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ സാഹസപ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുവാന്‍ സാധിയ്ക്കും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top