Flash News
മുതിരപ്പുഴയാറ്റില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് കാണാതായ ജസ്നയുടെ കാല്‍ തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയം; കാല്‍ ഡി.എന്‍.എ. പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു   ****    കൊടുങ്ങല്ലൂരിലൊരു ‘തേന്‍ കെണി’; കെണിയില്‍ പെട്ടത് കണ്ണൂരുകാരന്‍ എന്‍‍ജിനീയര്‍   ****    ലോസ് ആഞ്ചലസില്‍ ട്രേഡര്‍ ജോ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വെടി വെപ്പ്; ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; അക്രമിയെ പോലീസ് കീഴ്പ്പെടുത്തി അറസ്റ്റു ചെയ്തു   ****    ദളിത് സ്ത്രീ സ്കൂളില്‍ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഇതര ജാതിക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം; അധിക്ഷേപിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു   ****    വേണ്ടിവന്നാല്‍ ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്കും നികുതി ചുമത്തുമെന്ന് ട്രം‌പ്   ****   

Super Health Benefits of Strawberries

May 16, 2017

largeStrawberries are best known for being juicy and delicious, but in addition to their sweet taste, these mighty little berries do us a lot of good. They may, in fact, rival spinach in terms of nutrient richness. Furthermore, with just 49 calories per cup, a relatively low amount of sugar and a good source of dietary fiber, strawberries are possibly one of the most nutrient dense fruits you can eat.

Packed with Nutritional Goodness
Just one cup of strawberries contains:
• 0 grams of fat
• 7 grams of sugar
• 3 grams of fiber
• 1 gram of protein
• 4 mg Vitamin C (149%)*
• 2 IU Vitamin A (89%)*
• 0.6 mg Manganese (29%)*
• (9%)*Folate 36 mcg
• 233 mg Potassium (7%)*
• 8 mg Magnesium (5%)*
• 3 mcg Vitamin K (4%)*
*% from RDA (Recommended Daily Allowance)
How to Select and Buy Strawberries

The strawberries you select have an important impact on the health benefits you’ll reap (read on to discover more). So, when purchasing strawberries, bear in mind the following factors:

1. Look at the color and the condition of the skin. They should be a bright, deep, red color.

2. Check their smell. Strawberries should have a fragrant, sweet smell, showing that they have become ripe enough.

3. Berries that appear dark and mushy should be avoided. This indicates that they are going to spoil pretty quickly.

4. An under-ripe strawberry will have a white or slightly green color at the top. These should be avoided as they lack flavor. Alternatively, you could wait for several days for them to ripen before eating them.

5. Keep strawberries refrigerated and unwashed. This will prolong their freshness. Washing strawberries ahead of time can cause them to grow mold.

8 Incredible Health Benefits of Strawberries

5c35f599-a02e-44ca-8fd9-de8034c58087Studies conducted on strawberries show that they contain a high source of various antioxidants. Strawberries also contain two essential micronutrients (vitamins A and C) which act as antioxidants in the body. These essential vitamins are one of the body’s first lines of defense. They help reduce free radical (an atom or molecule that has a single unpaired electron in an outer shell) damage that leads to inflammation and chronic diseases.

Antioxidants ‘donate’ electrons to unstable free radicals which are missing electrons. They also slow the occurrence of oxidative stress, which is primarily responsible for the aging process as well as the formation of most diseases, including cancer, heart disease, diabetes and neurological disorders. Eating strawberries therefore counteracts the damaging effects caused by free radicals, slowing the aging process and reducing inflammation.

2Research has shown that strawberries may help fight against cancer. In fact, studies show that strawberries may block initiation of cancer cell formation (known as carcinogenesis). They have also been found to suppress the progression and proliferation of cancerous tumors. Furthermore, in a controlled study, participants who were given strawberry extract containing anthocyanin antioxidants, had reduce human liver cancer cells when compared to the group that did not receive the extract. In addition, studies show that consuming berries lowers the risk of breast, colon, prostate and skin cancer.

3The antioxidants in strawberries have been found to lower the risk of cardiovascular disease by slowing down LDL (bad) cholesterol, and limiting plaque build-up in the arteries. They have also been found to improve blood vessel function and blood pressure, as well as decrease the formation of dangerous blood clots inside blood vessels (known as thrombosis). Strawberry extracts have been shown to decrease the inflammatory response within the body – a major cause of heart disease. Furthermore, oxidative damage has also been linked to an increased risk of heart attack and stroke, so eating strawberries which are packed with antioxidants can help fight this process too.

4As we age, the condition and appearance of the skin is altered. Usually a result of a poor diet, sun exposure and environmental toxins, the skin undergoes photo-aging, inflammation and may also show signs of immune dysfunction, acne and other skin disorders. Studies show that one of the best foods for skin health is strawberries and other berries, primarily because they are rich in antioxidants like vitamins A and C, which have been found to improve skin properties, lower levels of wrinkles and discoloration as well as boost skin elasticity. Vitamin C has also been found to promote collagen synthesis, photo-protection from ultraviolet A and B, as well as improving a variety of inflammatory rashes.

5Studies show that diets rich in strawberries have the potential to protect the brain against aging. Strawberries are high in flavanoids like anthocyanidins, which have been found to improve cognition in experimental studies. As long-term intakes of berries and flavonoids reduce the rate of oxidation damage in the brain, health practitioners therefore recommend that people include berries in their diet as much as possible to defend against oxidative stress and inflammation in the brain, as well as the loss of memory and diseases like Alzheimer’s and dementia.

6Most westerners have a diet high in convenience and packaged foods, which are usually packed with sugar, refined fats, artificial ingredients and toxins – all of which are hard on the digestive system. Strawberries may help detoxify the body, restoring the health of the digestive tract, promoting digestive regularity and providing anti-inflammatory antioxidants. Vitamins A and C found in strawberries also help the body to detoxify, as do the vital antioxidants they contain. Both help the body to neutralize and eliminate toxins, including excessive free radical damage, inflammation and digestive conditions.

7Just one cup contains an impressive 29 percent of your daily manganese intake. Manganese is an essential nutrient needed for proper nervous system and brain health. It helps prevent neurological disorders like Parkinson’s disease and epilepsy. This mineral is also essential in the formation of bones, connective tissues, making blood-clotting possible and producing enough reproductive sex hormones.

8Strawberries are a great source of folate – one cup supplies about 9 percent of your RDA. This B vitamin helps tissues grow, cells properly function and is also crucial for a healthy pregnancy. In fact, consuming a good amount of strawberries before and during pregnancy has been found to prevent certain birth defects, including spina bifida. Folate also prevents anemia.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top