Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം (ആഗസ്റ്റ് 4, 2018)

August 4, 2018 , .

banner1അശ്വതി: അനാവശ്യചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാക്കുവാന്‍ സംഘ നേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഭരണി: സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പലവിധ സൗകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തു പട്ടണത്തിലേക്കു താമസം മാറുവാന്‍ തയ്യാറാകും. സമന്വയ സമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: വ്യാപാരവ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ ചിലരെ പിരിച്ചുവിടുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുളളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടം സംഭവിക്കും.

രോഹിണി: വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായതിനാല്‍ ഭരണപരിഷ്ക്കാരം പ്രവര്‍ത്തനതലത്തില്‍ കൊണ്ടുവരും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു പ്രവേശനം ലഭിക്കും. കര്‍മ്മമേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും

മകയിരം: കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷിക്കും. ബന്ധുസഹായം ഉണ്ടാകും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

തിരുവാതിര: വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങുവാന്‍ ഏര്‍പ്പാടു ചെയ്യും. സ്വാര്‍ത്ഥതാല്പര്യ സാധ്യത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

പുണര്‍തം: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം മനഃസംതൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഗൃഹം വാങ്ങിക്കുവാന്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. സാമ്പത്തിക വരുമാനം വര്‍ധിക്കും.

പൂയ്യം: പരാജയപെടുമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലവിജയമുണ്ടാകും. ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു പൊതുജനപിന്തുണ ലഭിക്കും. തൃപ്തിയായ വിഭാഗത്തിലേക്കു ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും

ആയില്യം: മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ സാഹസപ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. അനാരോഗ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും.

മകം: അഭിപ്രായസമന്വയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സര്‍വ്വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടം വർധിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായി തുടര്‍ന്നു പഠിക്കുവാന്‍ ചേരും.

പൂരം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവൃത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുവാന്‍ സാധിക്കും.

ഉത്രം: പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയില്‍ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ നേര്‍ന്നുകിടപ്പുളള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാനിടവരും.

അത്തം: തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാനിടവരും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ ഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

ചിത്തിര: നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം തിരിച്ചു ലഭിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

ചോതി: സഹപാഠികളോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിനേടും.

വിശാഖം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ സാധിക്കും. പ്രവൃത്തി പരിചയത്താല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. കടംകൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും.

അനിഴം : വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. അവതരണശൈലിയില്‍ പുതിയ ആശയം ഉത്ഭവിക്കും.

തൃക്കേട്ട: അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. തൊഴില്‍ മേഖലകളോടുബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വർധിക്കും. അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ധപരിശോധനക്കു വിധേയനാകും.

മൂലം: പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനിടവരും. ഗുണനില വാരം വർധിപ്പിക്കുവാന്‍ വ്യവസായം നവീകരിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

പൂരാടം: നിലവിലുളള ഗൃഹത്തിനു പുറമെ ഒരു ഗൃഹവും കൂടി വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാ കും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധമുളള ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സര്‍വ്വാത്മനാ സ്വീകരിക്കും.

ഉത്രാടം: സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചയപ്പെടുന്നതുവഴി പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ ഉടലെടുക്കും. പരിസരവാസികളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ മാറി താമസിയ്ക്കുവാനിടവരും. സുതാര്യതക്കുറവിനാല്‍ കൂട്ടുത്തരവാദിത്ത്വത്തില്‍നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറും.

തിരുവോണം: ആദ്ധ്യാത്മിക ആത്മമീയപ്രവര്‍ത്തികളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സാമ്പത്തിക വരുമാനം വർധിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

അവിട്ടം: നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അലംഭാവം അരുത്. സുതാര്യയുളളപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും. ദുസ്സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ചതയം: നിക്ഷേപസമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഊഹ ക്കച്ചവടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം ഉണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. സഹപാഠിയെ കാണുവാനും ഗതകാലസ്മരണകള്‍ പങ്കുവെക്കുവാനും അവ സരമുണ്ടാകും.സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളാല്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി: അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ തൊഴില്‍ മേഖലകളിലുളള അനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. അനാവശ്യമായ ആധി ഒഴിവാക്കണം. വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്.

രേവതി: ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗൃഹോപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അഗ്നിഭീതിക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. അനുചിത പ്രവൃത്തികളില്‍നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാന്‍ ഉള്‍പ്രേരണയുണ്ടാകും. ഉദരരോഗം വർധിക്കും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top