Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം – ആഗസ്റ്റ് 10, 2018

August 10, 2018

banner1അശ്വതി: പ്രവൃത്തിമണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നു സാമ്പത്തികലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും. നയതന്ത്രങ്ങളാവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. പുതിയ കരാറു ജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കുവാനിടവരും.

ഭരണി: മാര്‍ര്‍ഗ്ഗ തടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്താല്‍ പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കും.

കാര്‍ത്തിക: കീഴ്‌വഴക്കങ്ങള്‍ തെറ്റിച്ചാല്‍ മാനഹാനി വന്നുചേരും. നിശ്ചിത കാലയളവിനു മുമ്പ് ഉദ്യോഗത്തില്‍ നിന്നു വിരമിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ള്‍ സുഹൃത്ത് മുഖാന്തരം സാധിക്കും.

രോഹിണി: പ്രബലന്മാരോടു വാക് തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്. പരമാധികാരസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ വിഫലമായിത്തീരും. അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.

മകയിരം: പരദ്രവ്യാസക്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കും. ചുമതലകള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏല്‍പ്പിക്കരുത്.

തിരുവാതിര: അവധിയെടുത്ത് പുണ്യതീര്‍ത്ഥയാത്ര പുറപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നതില്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം: സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചയപ്പടാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയ പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

പൂയ്യം: സ്ഥാനമാനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വര്‍ദ്ധിക്കും. അക്ഷീണം പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധനാകും. മംഗള കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ആയില്യം: തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടാകും. പ്രവര്‍ത്തിപരിചയത്താല്‍ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

മകം: വിശ്വസ്ത സേവനത്തിനു പ്രശസ്തി പത്രം ലഭിക്കും. രാജകീയപദവി ലഭിക്കും. നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

പൂരം: നറുക്കെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കും. വിദേശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. വിനയത്തോടു കൂടിയ സമീപനം ഫലപ്രാപ്തിക്കു വഴിയൊരുക്കും.

ഉത്രം: ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ന്‍ തീരുമാനിക്കും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

അത്തം: കാര്യാസാദ്ധ്യങ്ങള്‍ക്കു കാലതാമസമുണ്ടാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുമുളള കഴിവ് ആര്‍ജ്ജിക്കും.

ചിത്തിര: നിയമനാനുസൃതമല്ലാത്ത പണമിടപാടുകളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. അച്ചടക്കം പാലിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ഔദ്യോഗികമായ യാത്രകള്‍ വിഫലമാകും.

ചോതി: പക്വതയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. പവിത്രമായ കാര്യങ്ങള്‍ തനതായ മൂല്യത്തോടുകൂടി ചെയ്തു തീര്‍ക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

വിശാഖം: പ്രസന്നഭാവം പ്രയത്നഫലാനുഭവങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ശുഭഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും.

അനിഴം: വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തില്‍ സുരക്ഷാനടപടികള്‍ സുശക്തമാക്കും. ഉദ്യോഗമുപേക്ഷിച്ചു ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ഊര്‍ജ്ജസ്വലതയോടുകൂടിയും നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടുകൂടിയും പ്രപര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

തൃക്കേട്ട: അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. സദ്സംഭാഷണത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തനവിജയമുണ്ടാകും.

മൂലം: അന്തര്‍മുഖത ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍ നല്ല ഉദ്യോഗ അവസരമുണ്ടാകും. സ്വന്തം കഴിവു കേടുകളെ മനസ്സിലാക്കാതെ അന്യരെ കുറ്റം പറയരുത്. ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസിച്ചു തുടങ്ങും.

പൂരാടം: വിനയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. സുഹൃത് സഹായഗുണമുണ്ടാകും. നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം.

ഉത്രാടം: ബന്ധുസഹായത്താല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പൂര്‍വ്വീക സ്വത്തില്‍ ഗൃഹനിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. മധുരമായ സംസാരരീതി അഭീഷ്ടകാര്യ വിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

തിരുവോണം: മാതാവിന് അസുഖം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തിയിലുള്ള ലാഘവത്വം മാതൃകാപരമാകും.

അവിട്ടം: ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു വിദേശത്തു പ്രവേശനം ലഭിക്കും. പുതിയ തൊഴിലവസരം വന്നുചേരും. പുത്രന്‍റെ സൗമ്യസ്വഭാവം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

ചതയം: പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. മത്സര രംഗങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: മറന്നു കിടപ്പുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മ വരും. അറിവുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതില്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: അബദ്ധങ്ങളില്‍നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാന്‍ ഉള്‍പ്രേരണയുണ്ടാകും. ആത്മപ്രശംസ അരുത്. വ്യാപാര വിതരണരംഗങ്ങളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും.

രേവതി : യാത്രാക്ലേശം വര്‍ദ്ധിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും സന്ധിസംഭാഷണത്തിനും ഫലമുണ്ടാവുകയില്ല. വാക്കു പാലിക്കുകയില്ല.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top