Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം : നവംബര്‍ 15, 2018

November 15, 2018

imageഅശ്വതി : പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയത്-നിക്കും. സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക്  സുവ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാകും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരും.

ഭരണി : പിതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പരിഹരിക്കും. ചികിത്സഫലിച്ചു തുടങ്ങും. മദ്ധ്യസ്ഥതക്കു പോകരുത്.

കാര്‍ത്തിക : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. അഭീഷ്ടകാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. ആത്മവിശ്വാസവും പ്രവര്‍ത്തനശേഷിയും കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും ഉണ്ടാകും.

രോഹിണി : അബദ്ധധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപൂര്‍ണ്ണമായ പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയരുത്.

മകയിരം : കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയായ നിഗമനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരും. വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്ര വര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാർഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാ കും.

തിരുവാതിര : പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. വരുമാനം വർധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം :  ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. പുതിയ വ്യാപാരത്തില്‍ പണം മുടക്കും. നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളില്‍  ചെയ്തുതീര്‍ക്കും.

പൂയ്യം : വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. പിതൃ സ്വത്തില്‍ ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൂർണതയുണ്ടാകും.

ആയില്യം : ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സംയുക്ത സംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും  ഉണ്ടാകും.

മകം : പുതിയ വ്യാപാര വിപണനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. പൂര്‍വ്വികസ്വത്തില്‍ ഗൃഹനിർമാണം തുടങ്ങും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും.

പൂരം : അറിവിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. പുത്രപൗത്രാ ദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും. ചികിത്സക്ക് ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങും.

ഉത്രം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരമുണ്ടാകും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

അത്തം : അഗ്നി, ആയുധം, ധനം, വാഹനം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കണം. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മത്സരങ്ങളില്‍ പരാജയപ്പെടും.

ചിത്ര : പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. വ്യാപാരവ്യവസായമേഖലകള്‍ക്ക് ഉ ണര്‍വ്വ് ഉണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനശേഷി വര്‍ദ്ധിക്കും.

ചോതി : വിദേശയാത്രക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. സമര്‍പ്പിച്ച പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വസ്തുവില്പനക്ക് ധാരണയാകും.

വിശാഖം : പിതാവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. വിദഗ്ദ്ധരുടെ നിര്‍ദ്ദേശം സ്വീകരി ച്ച് പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തി വർധിക്കും.

അനിഴം : ദുര്‍ഘടങ്ങള്‍ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കുറയും. ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.

തൃക്കേട്ട : ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിനേടും.

മൂലം : ഗൃഹനിർമാണം പുനരാരംഭിക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം വന്നുചേ രും. പ്രതികാരബുദ്ധി ഉപേക്ഷിക്കണം. വാത നീര്‍ദ്ദോഷരോഗങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.

പൂരാടം : ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പുനരാരംഭിക്കും. അധികസംസാരം അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴി യൊരുക്കും. അധികാരപരിധി വര്‍ദ്ധിക്കും. ദുരാഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും.

ഉത്രാടം : ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. പരീക്ഷകള്‍ വേണ്ടവിധത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പദ്ധതികളുടെ രൂപരേഖസമര്‍പ്പിക്കും .

തിരുവോണം : നിര്‍ണ്ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. ആദരീയസ്ഥാനം ലഭിക്കും. പുതിയ ഭരണസംവിധാനം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും. വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

അവിട്ടം : അസുഖങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന അനാവശ്യചിന്തകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ഉദ്യോഗം ഉ പേക്ഷിച്ച് വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാവുകയില്ല.

ചതയം : മനോധൈര്യക്കുറവിനാല്‍ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ആരാധനാലയ ദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. സന്ധിവേദന വര്‍ദ്ധിക്കും. വാഹന ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണം.

പൂരോരുട്ടാതി : അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ സു ഹൃത്‌സഹായം തേടും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.

ഉത്രട്ടാതി : ചികിത്സഫലിച്ചു തുടങ്ങും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹകരണമനോഭാവത്തെ അഭിനന്ദിക്കും. അഭിലാഷങ്ങള്‍ സഫലമാകും. കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും  ഉണ്ടാകും.

രേവതി : ഉള്ളതുകൊണ്ടു സംതൃപ്തിനേടുവാന്‍ തയ്യാറാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്ര വേശിക്കും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top