Flash News
ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ യുവതികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ രണ്ടു യുവാക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍   ****    അന്നമ്മ എബ്രഹാം (ലില്ലിക്കുട്ടി 66) നിര്യാതയായി   ****    ഐഎപിസിക്ക് പുതിയ നാഷണല്‍ ഭാരവാഹികള്‍: ഡോ. എസ്.എസ്. ലാല്‍ പ്രസിഡന്റ്; ബിജു ചാക്കോ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി   ****    മുപ്പതു വര്‍ഷം മുന്‍പ് ജോലിയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട കമ്പനിക്കെതിരെ 61 വയസ്സുകാരന്റെ വ്യത്യസ്ഥ രീതിയിലൊരു പ്രതിഷേധം   ****    സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ സെറ്റ് പൊളിച്ചതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി   ****    കേരളത്തില്‍ കൊവിഡ്-19 വീണ്ടും പടരുന്നു, ഇന്ന് 49 പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഭൂരിഭാഗവും പുറത്തുനിന്ന് വന്നവര്‍   ****   

Reform or counter Reform?; Long live Gospel of Prosperity Forget poverty, the Crucified!

December 7, 2018 , Dr. James Kottoor

Untitled1“Good news to the poor!”, you have all heard of it! What about the “Gospel of Prosperity?” Perhaps you haven’t taken it seriously, even if you have heard. We have been speaking of it in our earlier posts, casually. So don’t be a doubting Thomas, here it is for you to touch and see! It is also getting a very receptive audience, especially in developing countries.

As can be expected, it had its origin in the US, the most affluent country in the world, where a throw away culture rules roost. The cut-throat competition in the market prompts everyone there to buy and posses the latest fashionable thing in the market. Speaking of cars, the saying is, they change their wives as quickly as they go for latest cars.

America first, also with ‘Prosperity Gospel’
After all aren’t we constantly reminded of this by President Trump with his oft-repeated push to make “America First” every where and in every thing. Prosperity gospel was first preached by Pentecostals in America in the 1950s. It then proliferated with astonishing speed across the Christian world, finding a particularly receptive audience in developing countries.

Option for the Poor

It spread first to South American countries ravaged by poverty and conflict between dictatorial rulers. That provided fertile soil for “prosperity gospel” and also for the growth of liberation theology, with its war cry: “Option for the poor.” The Argentinian Pope Francis is the shining example and defender of the poor with his all-out efforts to make his “a poor church for the poor.”

James photoFrom Latin American countries, the “prosperity gospel” spread to many African countries. The Catholic Herald, with headquarters both in US abd UK gives an elaborate spread of the “prosperity gospel” in its report published below. What is worse, it is now coming back with a vengance to its country of origin.

Why Prosperity Gospel?
What propels the growth of the “prosperity gospel” is the fast declining credibility of the hierarchical church – the privileged minority created by clerical devide, or the cancer of “clericalism” as Francis calls it — where Cardinals, Archbishops, Bishops and priestly class, as a whole have become a counter witnesses to the self-emptying MAN from Nazareth, the living symbol of LOVE & SERVICE whom they are bound to follow and imitate.

But a very simplistic off-the-cup explanation could be this. Words move, examples draw. People may be moved by the sermons of these professional preachers. But ordinary people, shrewd as they are also watch their private personal lives and find they do just the opposite of what they preach – they live a life of ease and comfort, eating, drinking and fornicating — a double life literally without sweating. And the Laity’s instant reaction in private is: “If they can do it, why can’t we?”

Born in cattle shed & migrant
For more profound reason, compare the life style of the clerical class with that of Jesus. For him, his life from birth to death was one of poverty, hardship. Literally true was the saying: “Birds of the air have nests….the son of man has no place to rest his head.” To start with, there was “no room in the Inn”, in the homes of the comfortable class, for him to get born. So Mary his mother had to deliver him in a cattle shed. He was equally a migrant to Egypt and back.

By the sweat of his brow
He lived by the sweat of his brow working as a carpenter. During his three years of public life he was without a home address, went about as a bear foot preacher, doing the works of a good Samaritan – healing the sick, feeding the hungry, comforting the afflicted, pardoning prostitutes and drunkars. His first and last “limousine” ride was on the back of an Ass to enter Jerusalem.

Condemned to death he was betrayed by his own disciples – betraying, denying, doubting – who fled for their lives. His way of the cross was a spectacular litany of FALLS, thrice on the way. On death he was buried in a borrowed tomb as he had no place to call his own!

Counter witnessing!
Now compare the life style of present day hierarchical class in the various “Churchianities” — dressed up in other-worldly costly dress in silk and satin and sporting heavenly titles that defy any earthly comparison. When a Pope dressed in worldly glory, rode a white horse for war(Crusades), “You represent Constantine, the emperor, not Peter the firsherman” (St.Bernard about his contemporary Pope.) You can apply that rebuke today to every one of the highly placed hierarchical class who parade themselves in royal splendor. If this is not “counter-witnessing” what else is it today?

Dust of the Empire
Is there any bishop in the country or anywhere in the world ready to give up this “dust of the Empire” (worldly titless and imperial claims) spoken of by “Good Pope” John XXIII? Do you need any better example for counter-witnessing to the life and teachings of Jesus? There have been umpteen attempts by well meaning laity pleading with the hierarchy to give up these antediluvian practices, but to no avail, always met by stony silence or counter command: You just “Pray, Pay and Obey”, the only things to be done by the laity.

That being the case any reform of the present hierarchical church of gender inequality and counter-witnessing to Jesus, is impossible to think of or attempt. So, “Long live the “Gospel of Prosperity!” You shall know it by its fruits. Each dog, has to have its day! The land of Jerusalem where the Prince of Peace was born and angels sang: “Peace to men of good-will”, has not tasted peace to this day. Will it ever?

So too we shall always have the poor with us, till the end of times, also the peddlers of the “Prosperity Gospel”, to be separated, one for heaven and the other for hell, unless belief in these are just flights of fancy or eternal absurdities, to fool the credulous. james kottoor, editor ccv.

Please read below report on ‘Prosperity Gospel’ in the Catholic Herald, US, UK

Increasing numbers of Catholics are embracing the belief that money can buy divine rewards.

Untitled

Catholic pilgrims pray outside the Our Lady of the Peace basilica in Yamoussoukro (Getty Images)

Gospel of Prosperity, Not Poverty?
How Catholics are falling for the Prosperity Gospel

Kate Kingsbury and Andrew Chesnut, in Catholic Herald, US&UK, 29 November, 2018

The cover for the November 30, 2018 issue (Christian Adams)

Increasing numbers of Catholics are embracing the belief that money can buy divine rewards!

Outwardly, it looks like a typical African Mass. But after Holy Communion, the priest does not dismiss the congregation. Instead, he launches into a new “liturgy” that would be unfamiliar to millions of Catholics around the world.

“It’s quite strange,” reports Fr Donald Zagoré, a priest of the Society for African Missions. “After the post-Communion prayer which should mark the end of the Liturgy of the Eucharist – and evidently the end of the whole Mass, save the closing rites – another liturgy starts, sometimes even longer than the Liturgy of the Eucharist: the liturgy of money.”

Fr Zagoré is describing what happens when Catholics adopt the so-called “prosperity gospel”, a theological movement that originated in Pentecostalism. In a recent essay for La Croix, the priest explained that during the “liturgy of money” lay people urge the congregation to make donations. The greater the gift, they say, the greater will be the divine reward.

Fr Zagoré pointed out that this practice is sharply at odds with traditional Catholic theology. Referring to Christ’s teaching, in Matthew 6:24, that it is impossible to serve both God and money, he wrote: “No one can deny the fact that money is necessary for the wellbeing of all structures, but making it the centre of our liturgical celebrations is, frankly, exaggerated.”

Fr Zagoré is not the only priest worried that prosperity theology is making inroads into the Catholic Church. In September, at a theological congress in Ivory Coast, clergy lambasted Africa’s prosperity gospel preachers. Bishop Ignace Bessi Dogbo, president of the Ivory Coast bishops’ conference, urged Catholic leaders to confront the “heresies” promoted by “communities which mushroom everywhere by roadsides claiming to be Christian, but which deny the centrality of the Cross, and preach that prosperity could come like a magic wand”.

Earlier in the summer, papal confidant Fr Antonio Spadaro SJ issued a similar warning in the Vatican-approved periodical La Civiltà Cattolica. Noting that the prosperity gospel had spread from its birthplace in the United States to Latin America, Africa and Asia, he said that “Pope Francis has often warned against the perils of this theology that can ‘overshadow the Gospel of Christ’.”

Since the 1950s, when the prosperity gospel was first preached by Pentecostals in America, it has proliferated with astonishing speed across the Christian world, finding a particularly receptive audience in developing countries. Although initially limited to the Pentecostal flock, through a process of osmosis the prosperity gospel has entered the teachings of many Catholic clergymen.

Nigeria, Kenya, Cameroon, Ghana, Ivory Coast, South Africa and Uganda are among those nations in Africa where Neo-charismatic movements have flourished, magnifying their message through televangelism and social media activities. Many African nations are afflicted by poverty and disease, and struggle with high unemployment rates and political instability. Given that there are limited institutional resources to resolve health problems and other difficulties, many Africans seek succour in spirituality.

The prosperity gospel is a particularly popular option. It teaches that precariousness is a curse, and that sickness and scarcity can be overcome if one is willing to tithe generously and faithfully attend services where, through the person of the priest, the Holy Spirit manifests itself, offering miracles ranging from healing to abundant wealth.

One of Africa’s most prominent advocates of the prosperity gospel is the Nigerian pastor Chris Oyakhilome. Known as Pastor Chris, he disseminates his charismatic credo via Facebook to more than two million followers and thousands of subscribers on YouTube. Combined with his three satellite TV channels, this ensures that his reach extends beyond Africa, including to Britain, where he has a large following. With his own hotel, fast-food chain and mansions, Pastor Chris has amassed a fortune. In 2011, Forbes Magazine estimated his net worth at $30-50 million (£23-30 million).

Pastor Chris encourages his flock to make confessions and affirmations during services. He also leads healing sessions where he claims to cure everything from cancer to HIV by exorcising demons and imparting the gifts of the Holy Spirit. Thousands attend his services, many fuelled by the desperate hope that he will not only offer them an explanation for their tribulations but also allow them to extricate themselves.

Evangelisation is an essential part of both Charismatic Catholic and Pentecostal movements, accounting for the burgeoning numbers of faithful. Pastor Chris encourages his congregants to convert others. In one of his leaflets on the subject, Pastor Chris urges churchgoers to identify “spiritual thirst” in their entourage and cultivate it to save their friends and acquaintances from “heading to hell”. In keeping with the zeitgeist, he also encourages followers to become digital evangelists, using computers and smartphones to spread the word of God.

African Catholic clergy are, as we have seen, appalled by pastors who promise believers that the more money they give to the Church, the more they will receive. They argue that in this heretical version of faith Jesus Christ is seen as holding the keys to a cosmic supermarket where he gives out freebees to the faithful. The Holy Spirit is regarded as a kind of supernatural servant who responds to the worldly desires of individuals.

Yet the expansion of churches promoting the prosperity gospel has been almost impossible to thwart and is not limited to Africa. In Latin America too this seductive theology has found notoriety and success.

Home to both the world’s largest Catholic and Pentecostal populations, Latin America is the region where the health and wealth gospel first found traction beyond the US and where it has most flourished. Over the past four decades the theology has quickly morphed from a controversial set of beliefs and practices on the margins of mainstream Christianity into a hegemonic dogma in Latin American Pentecostalism. It has become common currency among Catholics, especially those who belong to the Charismatic Renewal.

More than any other Pentecostal denomination, Brazil’s controversial Universal Church of the Kingdom of God has been at the vanguard of propagating prosperity theology throughout the region. The Church was founded in the late 1970s by a former employee at the state lottery of Rio de Janeiro, Bishop Edir Macedo (now a billionaire). The Neo-Pentecostal denomination promises to turn poverty-related affliction into wealth and health. To this end, in both Spanish-speaking Latin America and in the US, the denomination employs a different name for the Church: Pare de Sufrir (“Stop Suffering”).

Historically, Pentecostalism has been most popular among the poorest sectors of the region. Research in Brazil reveals that the Universal Church attracts among the very poorest Brazilians.In Latin America and much of the Global South, believers typically seek to receive divine blessings by forming contractual relations with sacred figures. For example, grassroots Catholics make a promise or vow to a saint or the Virgin Mary in return for a favour generally involving health, wealth or love.

The same logic operates among Pentecostals, who say they deal directly with God instead of saintly mediators. At the Universal Church, and in prosperity theology in general, pastors encourage congregants to “make a challenge with God” in which they aggressively request, if not demand, that He deliver on their particular petition. To increase the chances of God answering requests, pastors encourage congregants to prove their faith in the Almighty through tithes and offerings.

During Universal Church services in Brazil, pastors spend up to a third of a two-hour worship service soliciting donations, starting with the highest denomination of Brazilian currency and working their way down to the lowest. Congregants often place their cash donations on an open Bible placed strategically at the altar. Soliciting donations is of such importance at the Universal Church that an oft-heard joke in Brazil is that the founder Bishop Macedo increased the tithe from 10 to 30 per cent, with 10 per cent each for the Father, Son and Holy Spirit.

Since the 1990s, the health and wealth gospel has grown in influence within Catholicism, most significantly through the Charismatic Renewal, which has adopted myriad Pentecostal beliefs and practices. Some Catholic churches in Brazil now hold “tithers’ Masses” which imitate Pentecostal fundraising tactics, albeit with a less hard-sell approach.

The benefits of global capitalism and modernity have not extended uniformly across the planet but have created spaces of exclusion, particularly in the developing world. While many people are privy via the media to a global flow of images, allowing them to consume luxury items and lavish lifestyles visually, most are unable to enjoy them in reality. Additionally, access to basic services such as healthcare is often rudimentary, meaning that many in the Global South live in great uncertainty, yearning for affluence and wellbeing.
It is in this context that the prosperity gospel flourishes. Its axioms mimic those of 21st-century economics. Just as stocks are expected to yield dividends for the shareholder, so the believer who tithes generously, prays regularly and proselytises expects to see a return on investment in the form of abundant health and wealth from God.

Catholic clergy push back against the prosperity gospel by citing Mark 4:19, that “the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the Word, making it unfruitful”. Yet for those suffering economic and physical hardship, hope is the only thing that springs eternal.(Dr Kate Kingsbury is an adjunct professor at the University of Alberta. Dr Andrew Chesnut is Bishop Walter F Sullivan Chair in Catholic Studies and Professor of Religious Studies at Virginia Commonwealth University)

ISAAC GOMES adds:
Readers may read the following article in Catholic Herald dated 29 October 2018
African Church warns against illusions of ‘prosperity gospel’
Jonathan Luxmoore
29 October, 2018
It reads:
African church leaders cautioned churchgoers against a false “gospel of prosperity” after a bishop in Ivory Coast said it was gaining ground in Catholic parishes.

“People seeking quick solutions are being hypnotized into believing a single prayer can become a magic formula for riches and the good life,” said Fr Paul Sandi, secretary-general of the Inter-territorial Catholic Bishops’ Conference of Gambia and Sierra Leone.

“Although it isn’t rampant yet in the Catholic Church, we’ve had to caution charismatic priests not to encourage the prosperity gospel, especially when it’s brought in by outsiders,” he told Catholic News Service.

“The Catholic Church will never endorse such ideas, which deceive people into thinking that, by some so-called miracle, manna will fall from heaven,” he told CNS on October 26.

“You have to work to achieve something, and the church would rather empower people through education and vocational training,” Mgr Anondee said.

 

Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

 


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top