Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം – 22 ഡിസംബര്‍ 2018

December 21, 2018

12-22-18അശ്വതി : സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്ര വര്‍ത്തിക്കും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും വര്‍ദ്ധിക്കും.

ഭരണി : സ്വജനവിരോധം വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. യാത്രാക്ലേ ശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ ക്കേണ്ടതായിവരും.

കാര്‍ത്തിക : വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് തടസമുണ്ടാകും. മറവിയുണ്ടാകും. അന്യരുടെ കാ ര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സൂക്ഷിയ്ക്കണം. ഊഹക്കച്ചവടം അരുത്. ദുഷ്-കീര്‍ത്തിക്കു സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

രോഹിണി : സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പ ങ്കെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണത ഉണ്ടാവുകയില്ല. മദ്ധ്യസ്ഥതയ്ക്കു പോകരുത്. അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും.

മകയിരം : ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകകല്പന ചെ യ്യും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

തിരുവാതിര : ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഔദ്യോഗി കമായി മാനസികസമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിക്കും. കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല.

പുണര്‍തം :  മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജപ്പെടുത്തും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

പൂയ്യം :  പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

ആയില്യം : സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

മകം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ആഹ്ലാദവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യ വും ഉണ്ടാകും.

പൂരം : മേലധികാരിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ ത്തിക്കണം. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. സ്വജനവിരോധം വര്‍ദ്ധിക്കും.

ഉത്രം : വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും. സമീപനഗുണത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ഉത്സാഹവും ഉ ന്മേഷവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും  പ്രതാപവും വര്‍ദ്ധിക്കും.

അത്തം :  ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ സർവകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യവും  ഉണ്ടാകും.

ചിത്ര : പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. അതിഥിസല്‍ക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. പൊതു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. സമന്വയസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കും  വഴിയൊരുക്കും.

ചോതി : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. കാര്യ നിര്‍വ്വഹണശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. പുതിയ ഉദ്യോഗ ത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ദൂരയാത്ര പുറപ്പെടും.

വിശാഖം : ഈശ്വപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. പിതൃസ്വത്തില്‍ ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

അനിഴം : ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും. പിതാവി ന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. കുടും ബസംരക്ഷണചുമതല ഏറ്റെടുക്കും.

തൃക്കേട്ട :  പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. വരവു വര്‍ദ്ധിക്കും. സമന്വയ സമീപനം സ്വീകരിക്കും. കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാനിക്കും. സന്താന സംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

മൂലം : വിദഗ്ദ്ധനിര്‍ദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ദീര്‍ഘകാല സുരക്ഷാപദ്ധതിയില്‍ പണം മുടക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലി കൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

പൂരാടം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ധര്‍മ്മപ്ര വൃത്തികള്‍ക്ക് സഹകരിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. സന്താനസംരക്ഷണ ത്താല്‍ ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

ഉത്രാടം : വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതിക്കു പണം മുടക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറ പ്പെടും.

തിരുവോണം : അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ ദൗത്യം നിർവഹിക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കുറയും. സുഹൃത്-സഹായഗുണത്താല്‍ കാര്യസാദ്ധ്യമുണ്ടാകും. രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിക്കും.

അവിട്ടം : സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാ ശിസുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഫലപ്രദമായിത്തീരും. സത്യസന്ധതയില്‍ പ്രശംസ കേള്‍ക്കും.

ചതയം : ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അബദ്ധമാകും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കുറയും. അനാ വശ്യചിന്തകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. അധികസംസാരം ഉപേക്ഷിയ്ക്കണം. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

പൂരോരുട്ടാതി : ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വിദഗ്ദ്ധോ പദേശം തേടാതെ ഒരുപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും തുടക്കം അരുത്. വരവും ചെലവും തുല്യമാ യിരിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : വിട്ടുവീഴ്ചാമനോഭാവത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. അബദ്ധചിന്തകള്‍ ഉപേ ക്ഷിക്കണം. യാത്ര മാറ്റിവെക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു പൂര്‍ണ്ണത കുറയും.

രേവതി : ആവശ്യമുളള പലതും മറക്കുവാനിടയുണ്ട്. ഉദ്യോഗമന്വേഷിച്ചുളള വിദേശയാത്ര ഉപേക്ഷിക്കുകയാണു നല്ലത്. അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറണം.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top