Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം – 22 ഡിസംബര്‍ 2018

December 21, 2018

12-22-18അശ്വതി : സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്ര വര്‍ത്തിക്കും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും വര്‍ദ്ധിക്കും.

ഭരണി : സ്വജനവിരോധം വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. യാത്രാക്ലേ ശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ ക്കേണ്ടതായിവരും.

കാര്‍ത്തിക : വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് തടസമുണ്ടാകും. മറവിയുണ്ടാകും. അന്യരുടെ കാ ര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സൂക്ഷിയ്ക്കണം. ഊഹക്കച്ചവടം അരുത്. ദുഷ്-കീര്‍ത്തിക്കു സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

രോഹിണി : സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പ ങ്കെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണത ഉണ്ടാവുകയില്ല. മദ്ധ്യസ്ഥതയ്ക്കു പോകരുത്. അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും.

മകയിരം : ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകകല്പന ചെ യ്യും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

തിരുവാതിര : ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഔദ്യോഗി കമായി മാനസികസമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിക്കും. കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല.

പുണര്‍തം :  മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജപ്പെടുത്തും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

പൂയ്യം :  പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

ആയില്യം : സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

മകം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ആഹ്ലാദവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യ വും ഉണ്ടാകും.

പൂരം : മേലധികാരിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ ത്തിക്കണം. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. സ്വജനവിരോധം വര്‍ദ്ധിക്കും.

ഉത്രം : വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും. സമീപനഗുണത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ഉത്സാഹവും ഉ ന്മേഷവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും  പ്രതാപവും വര്‍ദ്ധിക്കും.

അത്തം :  ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ സർവകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യവും  ഉണ്ടാകും.

ചിത്ര : പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. അതിഥിസല്‍ക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. പൊതു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. സമന്വയസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കും  വഴിയൊരുക്കും.

ചോതി : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. കാര്യ നിര്‍വ്വഹണശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. പുതിയ ഉദ്യോഗ ത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ദൂരയാത്ര പുറപ്പെടും.

വിശാഖം : ഈശ്വപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. പിതൃസ്വത്തില്‍ ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

അനിഴം : ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും. പിതാവി ന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. കുടും ബസംരക്ഷണചുമതല ഏറ്റെടുക്കും.

തൃക്കേട്ട :  പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. വരവു വര്‍ദ്ധിക്കും. സമന്വയ സമീപനം സ്വീകരിക്കും. കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാനിക്കും. സന്താന സംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

മൂലം : വിദഗ്ദ്ധനിര്‍ദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ദീര്‍ഘകാല സുരക്ഷാപദ്ധതിയില്‍ പണം മുടക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലി കൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

പൂരാടം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ധര്‍മ്മപ്ര വൃത്തികള്‍ക്ക് സഹകരിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. സന്താനസംരക്ഷണ ത്താല്‍ ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

ഉത്രാടം : വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതിക്കു പണം മുടക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറ പ്പെടും.

തിരുവോണം : അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ ദൗത്യം നിർവഹിക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കുറയും. സുഹൃത്-സഹായഗുണത്താല്‍ കാര്യസാദ്ധ്യമുണ്ടാകും. രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിക്കും.

അവിട്ടം : സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാ ശിസുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഫലപ്രദമായിത്തീരും. സത്യസന്ധതയില്‍ പ്രശംസ കേള്‍ക്കും.

ചതയം : ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അബദ്ധമാകും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കുറയും. അനാ വശ്യചിന്തകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. അധികസംസാരം ഉപേക്ഷിയ്ക്കണം. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

പൂരോരുട്ടാതി : ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വിദഗ്ദ്ധോ പദേശം തേടാതെ ഒരുപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും തുടക്കം അരുത്. വരവും ചെലവും തുല്യമാ യിരിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : വിട്ടുവീഴ്ചാമനോഭാവത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. അബദ്ധചിന്തകള്‍ ഉപേ ക്ഷിക്കണം. യാത്ര മാറ്റിവെക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു പൂര്‍ണ്ണത കുറയും.

രേവതി : ആവശ്യമുളള പലതും മറക്കുവാനിടയുണ്ട്. ഉദ്യോഗമന്വേഷിച്ചുളള വിദേശയാത്ര ഉപേക്ഷിക്കുകയാണു നല്ലത്. അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറണം.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top