Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം – 23 ഡിസംബര്‍ 2018

December 23, 2018

dece

അശ്വതി : ആത്മാഭിമാനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയവും നേടും. ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും. ചികിത്സകള്‍ ഫലിക്കും. പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ വിജയിക്കും.

ഭരണി : കൃത്യനിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പ്രതാപവും പ്രവര്‍ത്തനഗുണവും സല്‍കീര്‍ത്തിയും വര്‍ദ്ധിക്കും. ഹ്രസ്വകാലപാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക : ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. പുത്രപൗ ത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

രോഹിണി : ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കുമായി സര്‍വ്വാത്മനാ സഹ കരിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് തറവാട്ടില്‍ നിന്നും മാറിത്താമസിക്കും.

മകയിരം : ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ അന്യരെ ഏല്പിക്കരുത്. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും.സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിതാമസിക്കും. ചെലവു നിയന്ത്രിക്കും.

തിരുവാതിര : ദേഹത്തിന്‍റെ ഇടതുഭാഗത്തിന് ബലക്ഷയം തോന്നും. ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും .ബാഹ്യപ്രേരണകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത് നന്നല്ല. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വര്‍ദ്ധിക്കും.ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

പുണര്‍തം : സന്ധിസംഭാഷണത്തില്‍ വിജയിക്കും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ ഭരണസംവിധാനം ഏറ്റെടുക്കും. ശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ത്സരരംഗങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

പൂയ്യം : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും.ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

ആയില്യം : ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ണ്ണത കൈവരും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും.

മകം : സര്‍വ്വകാര്യവിജയത്താല്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും. ഏറ്റെടുത്ത ദൌത്യം വിജയിക്കും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വസ്തുവാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ആഗ്രഹിച്ച വി ദേശയാത്രസഫലമാകും.

പൂരം : സര്‍വ്വകാര്യവിജയത്താല്‍ സമാധാനം, ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകളില്‍ അനുകൂലം, കു ടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥത, പ്രയ്തനങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം, വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം : കാര്യക്ഷമത വര്‍ദ്ധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ജനപിന്തുണലഭിക്കും.

അത്തം : നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയും. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. നിസ്സാരകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം അനുഭവപ്പെടും. കൃത്യനിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ അപാകതകള്‍ ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ചിത്ര : ജീവിതസൗഖ്യം മനസ്സമാധാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൌത്യത്തില്‍ പൂര്‍ണ്ണവിജയം വിശ്വസ്തസേവനത്തിന് അനുകൂലപ്രതികരണങ്ങള്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായ പ്രവര്‍ ത്തനം എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

ചോതി : അമിതഭക്ഷണം അബദ്ധമാകും. ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. സംയു ക്തസംരംഭത്തില്‍ പങ്കുചേരും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചുപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ ല ക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. സമ്പത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കും.

വിശാഖം : ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും.ക്രയവി ക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജനസ്വാധീനം വര്‍ദ്ധിക്കും. വ്യവസ്ഥ കള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

അനിഴം : ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ ഉണ്ടാകും. അവസരവാദം അബദ്ധങ്ങ ള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കും. വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. അന്ധമായ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം.

തൃക്കേട്ട : ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ആത്മധൈര്യം വര്‍ദ്ധിക്കും. പുതിയ പാഠ്യപ ദ്ധതിക്കു ചേരും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

മൂലം : ആരോപണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. വ്യക്തിവിദ്വേഷം ഉപേക്ഷിക്കണം. യാത്രാക്ലേശം വര്‍ ദ്ധിക്കും.

പൂരാടം : ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്ക് വിരുന്നുപോകും.സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷു പ്തി യും ഉണ്ടാകും.ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.ഭാര്യാ-ഭര്‍ത്തൃ ഐക്യമുണ്ടാകും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും.

ഉത്രാടം : കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷിക്കും. ബന്ധുസഹായം ഉണ്ടാകും. മംഗള കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

തിരുവോണം : കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യവും ഉണ്ടാ കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കുറയാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

അവിട്ടം : ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. ഓര്‍മ്മശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കും. വിദേ ശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കും. മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

ചതയം : പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധി ക്കും. സുഖസുഷുപ്തിയും സുഖഭക്ഷണവും ഉണ്ടാകും. ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലഫലം ഉണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി : ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. പുതിയ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങും. മനസമാധാനവും സന്താനസൗഖ്യവും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. അനാവശ്യമായി ആധി ഉപേക്ഷിക്കണം.

ഉത്രട്ടാതി : അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.അവധിയെടുക്കാനിടവരും.അവസരവാദവും അ ന്ധമായ ആത്മവിശ്വാസവും അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും.അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം. പറയുന്ന വാക്കുകളില്‍ അബദ്ധമുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

രേവതി : സാമ്പത്തിക ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ പിരിച്ചുവിടും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉ ദാസീനമനോഭാവം വര്‍ദ്ധിക്കും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രവേണ്ടി വരും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ കാര്യസാദ്ധ്യമുണ്ടാകും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് 

 

Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, Europe, India, Gulf and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

 

 


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top