Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (30 ഡിസംബര്‍ 2018)

December 30, 2018

astroഅശ്വതി : സമാനചിന്താഗതിയിലുള്ളവരുമായി സംസര്‍ഗ്ഗത്തിലേര്‍പ്പെടും. പുതിയ ഉദ്യോ ഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും . വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാകും.

ഭരണി : പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിയ്ക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും . സന്താനസംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും. കാര്യനിര്‍വ്വഹ ണശക്തിയും ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും .

കാര്‍ത്തിക : അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനാല്‍ ഉദ്യോഗം രാജിക്കത്തിനു നല്‍കും. ദുഃഖസ്മരണകള്‍ ഉപേക്ഷിയ്ക്കണം. വാഹനാപകടത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും. കഠിനാ ദ്ധ്വാനത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും.

രോഹിണി : മനസ്സിലുദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും . സാമ്പത്തികരംഗം മെച്ച പ്പെടും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. സന്താനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണി ക്കും .

മകയിരം : അനുബന്ധഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പ്രയോഗികചിന്തകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. അര്‍ഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും.

തിരുവാതിര : സ്തുത്യാര്‍ഹമായ സേവനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും . ഉന്നതാധികാരസിദ്ധിയുണ്ടാകും.  കുടുംബത്തില്‍ ആഹ്ലാദകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. ആ ത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും.

പുണര്‍തം : ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണം വിജയിക്കും .  വിദേശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും . അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പുതിയ ഭരണച്ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും.

പൂയ്യം : ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പണം ചെലവാക്കും. വിദേശയാത്രനുമതി ലഭിക്കും . മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ദേവാലയദര്‍ശനത്താല്‍ സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും.

ആയില്യം : ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ആധിയും അസുഖങ്ങളും വര്‍ദ്ധിക്കും . ഔദ്യോഗിക മായ ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ദുഃസ്വപ്നദര്‍ശനത്താല്‍ മനസ്വസ്ഥത കുറയും.

മകം : തൃപ്തിയായ വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിയ്ക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും.

പൂരം : സത് -സംഗമത്തില്‍ പങ്കുചേരും. സംതൃപ്തിയോടുകൂടി പരീക്ഷ എഴുതുവാന്‍ സാധിക്കും . സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കും . ജീവിതത്തിന് വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്ന ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.

ഉത്രം :  ദമ്പതികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിയ്ക്കപ്പെടും. ആസൂത്രിപദ്ധതികള്‍ വിജയിക്കും . വിരോധികള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും . സ്വയംപര്യാപ്തത ആര്‍ജ്ജിയ്ക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധനകും.

അത്തം : ഉപദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച് പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങിവെയ്ക്കും. സുഖ ഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ഔദ്യോഗികയാത്ര മാറ്റിവെയ്ക്കും. പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം ലഭിക്കും.

ചിത്ര : സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും . സ്വയംഭരണാധികാരം വന്നുചേരും.

ചോതി : പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയുണ്ടാകും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും . സഹപ്രവര്‍ ത്തകരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യും.

വിശാഖം : എതിര്‍പ്പുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും . ആത്മധൈര്യം കുറയും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിയ്ക്കുവാന്‍ കഠിനപ്രയത്-നം വേണം. ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ അബദ്ധമുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം.

അനിഴം : ഗൃഹത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ തുടങ്ങിവെയ്ക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥ തയും സമാധാനവും ബന്ധുസഹായവും ദാമ്പത്യസൌഖ്യവും ഉണ്ടാകും. അര്‍ഹമായ പൂര്‍വ്വികസ്വത്ത് ലഭിക്കും.

തൃക്കേട്ട : ജന്മനാട്ടിലേയ്ക്ക് വരുവാന്‍ അവധിലഭിക്കും . അസുഖത്തിന് ആയുര്‍വ്വേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും. പുരാണം, ഇതിഹാസം തുടങ്ങിയവയില്‍ താല്പര്യമുണ്ടാകും. സാ ന്ത്വനസമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും.

മൂലം : അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വര്‍ദ്ധിക്കും . അമിതാവേശം ഉപേക്ഷിയ്ക്കണം. പണം ക ടം കൊടുക്കരുത്. ഉന്നതരോട് വാക്തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്. അദ്ധ്വാനഭാരം വര്‍ദ്ധിക്കും.

പൂരാടം : വാക്കുകളില്‍ സത്യസന്ധതയും പ്രവൃത്തികളില്‍ നിഷ്-കര്‍ഷയും സമീപന ത്തില്‍ വിനയവും ഉണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

ഉത്രാടം : കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റും. ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പ ണം മുടക്കും. മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാന്‍ രേഖകള്‍ ശരിയാകും.

തിരുവോണം : ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ആത്മവിശ്വാസവും വര്‍ദ്ധിക്കും . അവഗണി യ്ക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ പരിഗണിയ്ക്കപ്പെടും. സന്ധിസംഭാഷണം വിജയിക്കും . സാ മ്പത്തികപ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യും.

അവിട്ടം : അര്‍ദ്ധശൂന്യമായ വാക്കുകള്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. വഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടരുത്. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഔദ്യോഗികയാ ത്രയും ചര്‍ച്ചകളും ഫലമുണ്ടാവുകയില്ല.

ചതയം : അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. ദേഹാസ്വസ്ഥ്യങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും. അശ്രദ്ധക്കൊണ്ടു അപകടമുണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി : അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. വഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെ ടരുത്. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കുറയും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കുറയും.

ഉത്രട്ടാതി : സന്താനസൌഖ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും . പു തിയ ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ശാസ്ത്രപരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

രേവതി : വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ആസൂത്രിതപദ്ധതികള്‍ വിജയിക്കും . വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നയിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top