Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (24 ജനുവരി 2019)

January 24, 2019

imageഅശ്വതി: ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അബദ്ധമാകും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കുറയും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. അധിക സംസാരം ഉപേക്ഷിക്കണം.

ഭരണി: ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യ വിജയമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ധര്‍മ്മപ്ര വൃത്തികള്‍ക്കു സഹകരിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

രോഹിണി: വിദഗ്ദ്ധനിര്‍ദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ദീര്‍ഘകാല സുരക്ഷാപദ്ധതിയില്‍ പണം മുടക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

മകയിരം: സ്വജനവിരോധം വർധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു ഫലം കുറയും. യാത്രാ ക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും.

തിരുവാതിര: സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു പൂര്‍ണത ഉണ്ടാവുകയില്ല. മദ്ധ്യസ്ഥത്ക്കു പോകരുത്.

പുണര്‍തം: വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു തടസമുണ്ടാകും. അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സൂക്ഷിക്കണം. ഊഹകച്ചവടം അരുത്.

പൂയ്യം: മേലധികാരിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ ത്തിക്കണം. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. സ്വജനവിരോധം വർധിക്കും.

ആയില്യം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കു ഫലമുണ്ടാകും. കാ ര്യ നിര്‍വ്വഹണശക്തി വർധിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

മകം: സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാശി സുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഫലപ്രദമായിത്തീരും. സത്യസന്ധതയില്‍ പ്രശംസ കേള്‍ക്കും.

പൂരം: വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. സമീപനഗുണത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും.

ഉത്രം: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പദ്ധതി ആ സൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

അത്തം: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

ചിത്തിര: പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്കു ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

ചോതി : ഈശ്വപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. പിതൃസ്വത്തില്‍ ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കും.

വിശാഖം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും.

അനിഴം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികൾക്കു രൂപ കൽപ്പന ചെയ്യും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

മൂലം: പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കു പൂര്‍ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. വരവു വർധിക്കും. സമന്വയ സമീപനം സ്വീകരിക്കും. കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാനിക്കും.

പൂരാടം: അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ ദൗത്യം നിര്‍വ്വഹിക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കുറയും. സുഹൃത്സഹായഗുണത്താല്‍ കാര്യസാധ്യമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. അതിഥിസല്‍ക്കാരത്തിനു പങ്കെടുക്കും. പൊ തുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. സമന്വയസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കും.

തിരുവോണം: സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും വർധിക്കും.

അവിട്ടം: ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഔദ്യോഗികമായി മാനസികസമ്മര്‍ദ്ദം വർധിക്കും. കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.

ചതയം: വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതിക്കു പണം മുടക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

പൂരോരുട്ടാതി: ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും. പിതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും

ഉത്രട്ടാതി: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും തുടക്കം അരുത്. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

രേവതി: ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനു ബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top