Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (24 ജനുവരി 2019)

January 24, 2019

imageഅശ്വതി: ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അബദ്ധമാകും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കുറയും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. അധിക സംസാരം ഉപേക്ഷിക്കണം.

ഭരണി: ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യ വിജയമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ധര്‍മ്മപ്ര വൃത്തികള്‍ക്കു സഹകരിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

രോഹിണി: വിദഗ്ദ്ധനിര്‍ദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ദീര്‍ഘകാല സുരക്ഷാപദ്ധതിയില്‍ പണം മുടക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

മകയിരം: സ്വജനവിരോധം വർധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു ഫലം കുറയും. യാത്രാ ക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും.

തിരുവാതിര: സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു പൂര്‍ണത ഉണ്ടാവുകയില്ല. മദ്ധ്യസ്ഥത്ക്കു പോകരുത്.

പുണര്‍തം: വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു തടസമുണ്ടാകും. അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സൂക്ഷിക്കണം. ഊഹകച്ചവടം അരുത്.

പൂയ്യം: മേലധികാരിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ ത്തിക്കണം. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. സ്വജനവിരോധം വർധിക്കും.

ആയില്യം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കു ഫലമുണ്ടാകും. കാ ര്യ നിര്‍വ്വഹണശക്തി വർധിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

മകം: സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാശി സുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഫലപ്രദമായിത്തീരും. സത്യസന്ധതയില്‍ പ്രശംസ കേള്‍ക്കും.

പൂരം: വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. സമീപനഗുണത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും.

ഉത്രം: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പദ്ധതി ആ സൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

അത്തം: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

ചിത്തിര: പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്കു ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

ചോതി : ഈശ്വപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. പിതൃസ്വത്തില്‍ ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കും.

വിശാഖം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും.

അനിഴം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികൾക്കു രൂപ കൽപ്പന ചെയ്യും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

മൂലം: പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കു പൂര്‍ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. വരവു വർധിക്കും. സമന്വയ സമീപനം സ്വീകരിക്കും. കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാനിക്കും.

പൂരാടം: അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ ദൗത്യം നിര്‍വ്വഹിക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കുറയും. സുഹൃത്സഹായഗുണത്താല്‍ കാര്യസാധ്യമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. അതിഥിസല്‍ക്കാരത്തിനു പങ്കെടുക്കും. പൊ തുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. സമന്വയസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കും.

തിരുവോണം: സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും വർധിക്കും.

അവിട്ടം: ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഔദ്യോഗികമായി മാനസികസമ്മര്‍ദ്ദം വർധിക്കും. കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.

ചതയം: വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതിക്കു പണം മുടക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

പൂരോരുട്ടാതി: ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും. പിതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും

ഉത്രട്ടാതി: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും തുടക്കം അരുത്. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും.

രേവതി: ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനു ബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top