Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (25 ജനുവരി 2019)

January 25, 2019

best-astrologer-in-gurgaonഅശ്വതി: വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. തൊഴില്‍മേഖലകളിലെ അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും. സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. സ്വസ്ഥതയും സമാ ധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും.

ഭരണി : വിജ്ഞാനം ആര്‍ജിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പുതിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. പുതിയ തലമുറക്കാരുടെ ആഹ്ലാദത്തില്‍ പങ്കുചേരും. മംഗളകർമ ങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

കാര്‍ത്തിക : ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. വിശ്വസ്തസേവനത്തിന് പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

രോഹിണി : വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമായിത്തീരും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ ആശയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും. മംഗളകർമങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനിട വരും.

മകയിരം : മംഗളകർമങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായമു ണ്ടാകും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

തിരുവാതിര : കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. ധർമപ്രവൃത്തികള്‍ ക്ക് സർവാത്മനാ സഹകരിക്കും. മംഗളകർമങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ദേവാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം.

പുണര്‍തം : വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

പൂയ്യം : പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ നിന്നു സാമ്പത്തികലാഭമുണ്ടാകും. പുതിയ കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സുഹൃത്ത്സഹായത്താല്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

ആയില്യം : സന്ധിസംഭാഷണം വിജയിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമു ണ്ടാകും. സേവനസാമർഥ്യത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും.

മകം : അനുഭവജ്ഞാനമുളളവരുടെ നിർദേശം തേടും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. ധർമപ്രവൃത്തി കള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കുമായി സർവാത്മനാസഹകരിക്കും.

പൂരം : പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ഫലത്തില്‍ വരും. പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമാകും. കുടുംബസൗഖ്യമുണ്ടാകും.

ഉത്രം : കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാ കും. സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗൃഹനിർമാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാൻ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കും.

അത്തം : വിപരീതചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളുടെ ആഗമനം മനസ്സമാ ധാനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കും.

ചിത്ര : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കുമെങ്കിലും വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ദുഃസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തയാറാകും. വിശ്വാസവഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ചോതി : സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു ശാശ്വതപരിഹാരം കണ്ടെത്തും. കലാകായിക മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങിവയ്ക്കും. ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും.

വിശാഖം : അസൂയാലുക്കള്‍ വർധിക്കും. പണമിടപാടുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. വാഹ ന ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. അമിതഭക്ഷണത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും.

അനിഴം : ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാകും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും.

തൃക്കേട്ട : പലപ്രകാരത്തിലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫ ല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയും ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടാകും. പുത്രപൗത്രാദി സംരക്ഷ ണത്തിന് ദൂരദേശവിദേശയാത്രപുറപ്പെടും.

മൂലം : ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. വസ്ത്രാഭരണസു‌ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹനസമ്മാനമായി ലഭിക്കും.

പൂരാടം : ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതി ഉണ്ടാകും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കാൻ തയാറാകും.

ഉത്രാടം : മേലധികാരിയുടെ പ്രത്യേകപരിഗണനയില്‍ പുതിയ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി നേരിടുവാന്‍ സാധിക്കും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

തിരുവോണം : ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അവിചാരിതതടസ്സങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. അനുവദിച്ച സംഖ്യ ലഭിക്കാൻ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശുപാര്‍ശവേണ്ടിവരും. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലായതിനാല്‍ അദ്ധ്വാനഭാരം വർധിക്കും.

അവിട്ടം : ദൃഷ്ടിപഥത്തിലുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അവധിയെടുത്ത് മംഗളകർമങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കേൾക്കാനിടവരും.

ചതയം : മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കും. ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പ്രത്യേകപാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ചേരാനിടവരും.

പൂരോരുട്ടാതി : കുടുംബത്തിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാൻ സാധിയ് ക്കും. വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

ഉത്രട്ടാതി : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ അ ന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. ഈശ്വരപ്രാർഥനകളാല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സഫലമാ കും.

രേവതി : ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ യാത്രമാറ്റിവയ്ക്കും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വാക്കു പാലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top