Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (26 ജനുവരി 2019)

January 26, 2019

Astrology (2)അശ്വതി : അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും. സമീപനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യം സ്വീകരിക്ക ണം. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജ്ജിക്കാൻ അവസ രമുണ്ടാകും.

ഭരണി : അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധിപ്രയോജനപ്പെടുത്തും.വിദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കു വാനുളള അനുമതിലഭിക്കും.പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

കാര്‍ത്തിക : മംഗളകർമങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. തൃപ്തിയായ വിലയ്ക്ക് ഭൂമിവിൽക്കാൻ തയാറാകും. പുതിയ സ്നേഹബന്ധം ഉടലെടുക്കും. വെല്ലുവിളികളെ അതിജീ വിക്കാൻ സാധിക്കും.

രോഹിണി : സമന്വയ സമീപനം സർവകാര്യ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കും.ഊഹക്ക ച്ചവടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം വർധിക്കും. ചുമതലാബോധമുളള പുത്രന്‍റെ സമീപന ത്തില്‍ ആശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും തോന്നും.

മകയിരം : പ്രതിഭാസംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും.നിഷ്ഠകള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ ആത്മാഭി മാനം തോന്നും. ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാ ധിപ്പിക്കും.

തിരുവാതിര : വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. പറയുന്ന വാ ക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് മാറാൻ സാധിക്കും.

പുണര്‍തം : മനസ്സാന്നിദ്ധ്യത്താല്‍ അഭീഷ്ടകാര്യങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. നല്ല ശീലങ്ങള്‍ ജീ വിതത്തിലേയ്ക്കു പകര്‍ത്തുവാന്‍ തയാറാകും. സാഹിത്യരചനയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

പൂയ്യം : ജനസ്വാധീനത്താല്‍ ആഗ്രഹനിവര്‍ത്തിയുണ്ടാകും. വിജയശതമാനം വർധിച്ചതി നാല്‍ വിദേശയാത്രാനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻഅര്‍ഹത നേടും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധകുറയും.

ആയില്യം : ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. പുതിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസമാക്കും. വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

മകം : തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും മോചനമുണ്ടാകും. സല്‍കർമപ്രവണത വർധിക്കും.

പൂരം : കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ വരുത്തിവച്ച അബദ്ധങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. വർധിക്കുന്ന അധികാരപരിധി ഏറ്റെടുക്കും. അമിതസംസാരം ഉപേക്ഷിക്കണം.

ഉത്രം : വിതരണമേഖല വിപുലീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്താല്‍ മികവു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അനുഭവഫലം ഉ ണ്ടാകും.

അത്തം : ആധുനികചികിത്സാസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കും. അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. സഹോദരസുഹൃത്സഹായഗുണമുണ്ടാകും. പ്രവര്‍ത്തനഗുണവും സാമ്പത്തികനേട്ടവും ഉണ്ടാകും.

ചിത്ര : കാര്യതടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങും.മംഗളകർമങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സാമ്പത്തിക അനി ശ്ചിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെടും.അനുകൂലമായ ഉദ്യോഗമാറ്റത്തിനു അനുമതി ലഭിക്കും.

ചോതി : അവധിയാണെങ്കിലും ജോലിചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യുവാന്‍ അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. സജ്ജനസംസർഗത്താൽ സല്‍ക്കർമപ്ര വണത വർധിക്കും.

വിശാഖം : പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വർധിക്കും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കും. സന്താന സംരക്ഷണമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും. മാര്‍ഗതടസങ്ങള്‍ നീങ്ങും.

അനിഴം : സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. സത്യസന്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ തയാറാകും. അര്‍ദ്ധമനസ്സോടുകൂടി മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കും.

തൃക്കേട്ട : സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റെ ടുത്ത ദൌത്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.സുഖസൗകര്യങ്ങള്‍ കൂടുതലു ളള ഗൃഹത്തിലേക്കു മാറിത്താമസിക്കും.

മൂലം : പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പരസഹായം തേടും. സാങ്കേ‌തികകാരണങ്ങളാല്‍ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് തടസങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലായതിനാല്‍ ചുമതലകള്‍ വർധിക്കും.

പൂരാടം : ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. അനുകൂലമാ യിരുന്ന പല അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അപരാധം കേള്‍ക്കും.

ഉത്രാടം : സർവാധികാരിപദം ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥാനമാ റ്റവും ഉണ്ടാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങ ള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം : സാമ്പത്തിക നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. ആ ഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്കു അനുമതി ലഭിക്കും.

അവിട്ടം : അഭിലാഷങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തും. കുടുംബത്തില്‍ ആഹ്ലാദ അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും.

ചതയം : ആദ്ധ്യാത്മികാത്മീയ ചിന്തകളാല്‍ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും .കൂട്ടുകച്ചവടത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും.ഒന്നും പൂര്‍ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. അ വസരവാദം കുടുംബകലഹത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി : സുവ്യക്തമായ കർമപദ്ധതിക്ക് രൂപകല്പന തയാറാകും.തൃപ്തിയായ വിഭാഗത്തിലേക്കു ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.പ്രവര്‍ത്തനവിജയമുണ്ടാകും.ദമ്പതിമാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. അനുബന്ധവ്യാപാരം തുടങ്ങും.

ഉത്രട്ടാതി : പൂര്‍വികസ്വത്തില്‍ ഗൃഹനിർമാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവയ്ക്കും. വിദഗ്ധനിര്‍ദേശത്താല്‍ ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പണം മുടക്കും. നിര്‍ത്തിവച്ച കരാറു ജോലികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും.

രേവതി : വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചുചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കും. ആത്മാർഥമായ പ്രവര്‍ത്തനത്താല്‍ പുതിയ ഉദ്യോഗാവസരം വന്നുചേരും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

 

Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, Europe, India, Gulf and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

 

 


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top