Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (30 ജനുവരി 2019)

January 30, 2019

imagesഅശ്വതി: ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ആത്മാർഥ സുഹൃത്ത് കുടുംബസമേതം വിരുന്നുവരും. അനുബന്ധവ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിനെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും.

ഭരണി : ആധ്യാത്മിക ആത്മീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മനസ്സമാധാനത്തിനിടവരുത്തും. അബദ്ധങ്ങളില്ലാതിരിക്കാൻ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

കാര്‍ത്തിക : പറയുന്ന വാക്കുകളില്‍ അബദ്ധമുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. തൊഴില്‍മേ ഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വർധിക്കും. ഉപകാരം ചെയ്തുകൊടു ത്തവരില്‍ നിന്ന് വിപരീതപ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

രോഹിണി : സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും.സംഘ ടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യ മു ണ്ടാകും.

മകയിരം : ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവ‌ൃത്തികളില്‍ ശ്രധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ ചുമ തലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാകും.

തിരുവാതിര : ഭരണസംവിധാനത്തിലുള്ള അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കാൻ വിദ ഗ്ധനിര്‍ദ്ദേശം തേടും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുഭവം കുറയും. ഉദ്യോഗം ഉപേ ക്ഷിക്കരുത്.

പുണര്‍തം : സാമ്പത്തികവരുമാനമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെലവിനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷ് മതയും ശ്രദ്ധയും വേണം. അവസ്ഥാഭേദങ്ങള്‍ ക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന പുത്രന്‍റെ സമീപന ത്തില്‍ ആശങ്ക വർധിക്കും. ഈശ്വരപ്രാർഥനകളാല്‍ അനിഷ്ടഫലങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും.

പൂയ്യം : അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. സഹായസ്ഥാനത്തുള്ളവര്‍ വി പരീതമാകും. ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂർണത ഉണ്ടാവുകയില്ല.ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്,

ആയില്യം : തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമു ണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

മകം : ശ്രമിച്ചുവരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഏറെക്കുറെ സാധിക്കും. പുതിയ കർമമേഖല കള്‍ ക്ക് രൂപരേഖ തയാറാകും. സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം തരണംചെയ്യും. ആയുർവേദ ചി കിത്സകളാല്‍ ആരോഗ്യപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും.

പൂരം : വിദഗ്ധ ചികിത്സകളാല്‍ രോഗവിമുക്തി ഉണ്ടാകും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ ത ന്ത്രപൂർവം പരിഹരിക്കാനാകും. സംതൃപ്തിയുളള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

ഉത്രം : ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവ‌ൃത്തിക്കുന്ന ദമ്പതികള്‍ക്ക് സൌ ഖ്യവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനരംഗങ്ങളില്‍ അനുകൂലവിജയമുണ്ടാകും.

അത്തം : സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യമാ കും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വർധിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും.

ചിത്ര : ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.പുതിയ പദ്ധതിക്കു രൂപകല്പന തയാറാകും.കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.ചെലവിന് നിയന്ത്രണം വേണം.

ചോതി : പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറി അനുകൂല അനുഭവങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. കുടുംബാഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. പുതി യ വാഹനം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും.

വിശാഖം : നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയും. പരദ്രവ്യാ സക്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

അനിഴം : സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തും. ആസൂത്രിതപദ്ധതികളില്‍ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിനേടും. സര്‍വര്‍ക്കും തൃപ്തിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും.പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ചേരും.

തൃക്കേട്ട : പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗാവസരം വന്നുചേരും. വരവ് വർധിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യത്തോടു പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനാല്‍ സ്വീകരിക്കും.

മൂലം : വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരുമെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞുപ്രവ‌ൃത്തി ച്ചാല്‍ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്ര വേണ്ടിവരും.

പൂരാടം : വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യവും ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാ കും. ബൃഹത് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യും.പ്രതികരണശേഷി വർധിക്കും. അവിചാ രിതമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷനേടും.

ഉത്രാടം : വർധിച്ചുവരുന്ന ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയില്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ അവലംബിക്കും. വർധിച്ചുവരുന്ന ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

തിരുവോണം : സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അധിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നും വിമു ക്തനാകും.ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളില്‍ സജീവമായി പ്രവ‌ൃത്തിക്കും. ഈശ്വര പ്രാർഥനകളാല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം : വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യവും ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാ കും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചു പ്രവ‌ൃത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ മാര്‍ഗതടസം നീങ്ങും. ജീ വിതശൈലിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താൻ തയാറാകും.

ചതയം : ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും. സഹപ്രവര്‍ ത്തക രുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളാല്‍ ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാനാകും. നിര്‍ ത്തിവച്ച കർമപദ്ധതികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി : കാര്യക്ഷമത വർധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. പു തിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ആര്‍ജിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : സമന്വയസമീപനം സര്‍വകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവത്താല്‍ ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും. അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ കാര്യവിജയ മുണ്ടാകും.

രേവതി : മനസ്സാന്നിധ്യത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തനവിജയമുണ്ടാകും. വിമര്‍ശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top