Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (12 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 12, 2019

Hamsa-Yogaഅശ്വതി: വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങും. ഗൃഹനിർമാണത്തിന് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും.

ഭരണി: ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപത്തിനു പണം മുടക്കും. സദ്സംഭാഷണത്താല്‍ ഉദ്ദിഷ്ടകാ ര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ആവിര്‍ഭവിക്കും. കടം കൊടുക്കാനിടവരും.

കാര്‍ത്തിക: പുതിയ പദ്ധതികള്‍ രൂപരേഖ തയാറാകും. ശമ്പളവര്‍ദ്ധനവ് മുന്‍കാലപ്രാ ബല്യത്തോടുകൂടി ലഭിക്കും. ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളില്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

രോഹിണി: തൃപ്തിയുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അധിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നും വിമുക്തനാകും. സംഘബലവും കുടുംബസൗഖ്യവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

മകയിരം: പരിശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

തിരുവാതിര: സല്‍കീര്‍ത്തിയും സജ്ജനപ്രീതിയും ഉണ്ടാകും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. ഉത്സാഹവും കാര്യനിർവഹണശക്തിയും വർധിക്കും

പുണര്‍തം: മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പ്രത്യേക ഈശ്വരപ്രാർഥനകള്‍ നടത്തും. മറന്നുകിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വർധിക്കും.

പൂയം: ശമ്പളം കുറഞ്ഞ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കും. ജോലികൂ ടുതല്‍ വേണ്ടിവരും. തീരുമാനങ്ങള്‍ മാറ്റേണ്ടതായിവരും. വാക്കു തർക്കത്തിനു പോകരുത്.

ആയില്യം: അപകീര്‍ത്തിയുണ്ടാകും. മോഹനവാക്ദാനങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. അപൂർണ മായ പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. വാഹനം ഉപയോഗിക്കരുത്. ഗര്‍ഭിണികള്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

മകം: മനോധർമം വിപരീതസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഭൃത്യപ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തമായി വ്യാപാരം തുടങ്ങാൻ തയാറാകും. പൂർവാ ർജിത സ്വത്ത് വരുന്നതലമുറയ്ക്ക് നൽകാന്‍ തയാറാകും.

പൂരം: ചികിത്സ ഫലിച്ചു തുടങ്ങും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. തൊഴില്‍ മേഖലകളോടു ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്ര വേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യം ഉണ്ടാ കും.

ഉത്രം: മാർഗതടസങ്ങളാല്‍ മനോവിഷമം തോന്നും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്ക ണം. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശത്രുതാമനോഭാവം വർധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടും.

അത്തം: ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. അന്ധമായി ആരെയും വിശ്വസി യ്ക്കരുത്. പൂർവികതറവാട്ടിലേക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും. ദാമ്പത്യഐക്യം കുറയും.

ചിത്ര: ആത്മീയചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കാര്യനിർവഹണശക്തിയും വർധിക്കും. അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും.

ചോതി: ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും. സുപ്രധാനങ്ങ ളായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തീരുമാനമുണ്ടാകും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

വിശാഖം: ഭയഭക്തിബഹുമാനത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കും. പാര്‍ശ്വഫ ലങ്ങളുള്ള ഔഷധങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. സമചിത്തതയോടുകൂടിയ സമീപനം സ്വീകരിയ്ക്കും.

അനിഴം: മനസ്സാന്നിദ്ധ്യത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തനവിജയമുണ്ടാകും. വിമര്‍ശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട: അവധിയെടുത്ത് മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഏകാഗ്രത വർധിക്കും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. കീഴ്ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ അനുമതി തേടും.

മൂലം: സമചിത്തതയോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകും. പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്. തൊഴില്‍മേഖലകളോടുബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രവേണ്ടിവരും. പൂർവികസ്വ ത്ത് ലഭിക്കാൻ നിയമസഹായം തേടും.

പൂരാടം: സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. മഹദ് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടു വാനവസരമുണ്ടാകും. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നു പിന്മാറണം. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പ്രയോജനം കുറയും.

ഉത്രാടം: അത്യാവശ്യത്തിന് കടം വാങ്ങും. കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ക്രിയാത്മക നടപടികളില്‍ ആത്മാർഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥത യും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം: അനാവശ്യപരിഷ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. അത്യപൂർവമായ ദുഃസ്വപ്നം ആധിക്കു വഴിയൊരുക്കും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമായിത്തീരും. കഴിവുപ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.

അവിട്ടം: സമ്പന്നരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുതിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകും.

ചതയം: സുവ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജ യിക്കും. പഠിച്ചവിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷ മാവസ്ഥകള്‍ക്ക് ശാശ്വതപരിഹാരം കണ്ടെത്തും.

പൂരോരുട്ടാതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പ്രവര്‍ത്തനവിജയമുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി: ദുഷ്പ്രചരണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കും. അസുഖത്തിന് പ്രകൃതിദത്തമായ ജീവിതരീതി അവലംബിക്കും. പണമിടപാടില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. വാഹന ഉപയോഗം അരുത്.

രേവതി: അമിതവ്യയം നിയന്ത്രിക്കണം. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്ധചികിത്സതുടങ്ങും. സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിവരും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top