Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (14 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 14, 2019

Astrology (1)അശ്വതി: സൗന്ദര്യവർധകവസ്തുക്കളില്‍ നിന്നും ത്വക്‌രോഗം പിടിപെടും. അനുവദിച്ച സംഖ്യലഭിക്കാൻ ഉന്നതരുടെ ശുപാര്‍ശ വേണ്ടിവരും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം.

ഭരണി: വ്യത്യസ്ത ശൈലി അവലംബിക്കും. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയു ണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: അദൃശ്യമായ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം ആശ്ചര്യമുളവാക്കും.മംഗളകർമങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.ധർമപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സര്‍വാത്മനാ സഹകരിക്കും.

രോഹിണി: പാരമ്പര്യപവൃത്തികളില്‍ വ്യാപൃതനാകും.ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ വരുമാനമു ണ്ടാകും. പദ്ധതി ആസൂത്രണം വിജയിക്കും. ഗഹനമായ വിഷയങ്ങള്‍ ലളിതമായി അ വതരിപ്പിക്കും.

മകയിരം: പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കും. ഗൃഹനിർമാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുട ങ്ങിവയ്ക്കും. സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ താത്പര്യം സുരക്ഷിതത്വം തുടങ്ങിയവ മുന്‍നിര്‍ത്തി പ്ര വര്‍ത്തിക്കും.

തിരുവാതിര: മംഗളകർമങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഏര്‍ പ്പാടുചെയ്യും. അര്‍ഹമായ പൂര്‍വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും.

പുണര്‍തം: അപമാനം ഒഴിവാക്കാൻ അധികാരസ്ഥാനം ഒഴിയും. സങ്കല്‍പ്പത്തിനു വി പരീതമായി കാര്യങ്ങള്‍ വന്നുഭവിക്കും. മനോവിഷമങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാൻ ദേവാലയ ദര്‍ശനം നടത്തും.

പൂയ്യം: ആദര്‍ശങ്ങള്‍ ഫലവത്താകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും. ഉപരിപഠന ത്തിനു ചേരും.വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വർധിക്കും.

ആയില്യം: ഉത്തരവാദിത്ത്വം വർധിക്കും. പുതിയ വ്യാപാരവ്യവസായങ്ങള്‍ക്കു തുട ക്കം കുറിക്കും.അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

മകം: ക്ഷയാവസ്ഥകള്‍ പരിഹരിക്കും.സുരക്ഷിതമായ പദ്ധതിയില്‍ പണം നിക്ഷേപി യ്ക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും. ആത്മവിശ്വാസവും ചു മതലാബോധവും വർധിക്കും.

പൂരം: ആശ്രയിച്ചുവരുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കും.അവിചാരിതമായി സ്ഥാനമാറ്റമു ണ്ടാകും.യാത്രയില്‍ തടസ്സങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം: ഒത്തൊരുമയില്ലാത്തതിനാല്‍ ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിക്കും.വാതനാഡീരോഗങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും.മോഹനവാക്ദാനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്.തൊഴില്‍ മേഖ ലകളില്‍ ശത്രുക്കള്‍ വർധിക്കും.

അത്തം: അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ ആത്മപ്രചോദനമുണ്ടാകും. അസു ഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും.പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭി യ്ക്കും.

ചിത്ര: ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും..ബന്ധു ക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. വ്യാപാരവ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ തയാറാകും.

ചോതി: പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ പണനഷ്ടമുണ്ടാക്കും.കഠിനാദ്ധ്വാനത്താല്‍ കാര്യസാദ്ധ്യമുണ്ടാകും. ബാദ്ധ്യതകള്‍ തീര്‍ക്കാൻ ഭൂമിവില്‍ക്കും. മാനസികവിഭ്രാന്തി വർധിക്കും.

വിശാഖം: പരസ്പരധാരണയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ഗൃഹപ്രവേ ശത്തിന് ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ഏറെക്കുറെ പൂര്‍ത്തിയാകും.ഊര്‍ജസ്വലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ തയാറാകും.

അനിഴം: കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഭൂമിവിൽപ്പന തത്കാലം ഉപേക്ഷിക്കും.ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. മാതൃപിതൃസംരക്ഷണമുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട: വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ കൂട്ടുത്തരവാദിത്ത്വത്തില്‍ നിന്നു പിന്മാറും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും.അപൂർവങ്ങളായ സ്വപ്നദര്‍ശനത്താല്‍ ആധി വർധിക്കും.

മൂലം: സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.ആരോഗ്യം തൃപ്തിക രമായിരിക്കും.അഭീഷ്ടകാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ഗൃഹത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാന വും ഉണ്ടാകും.

പൂരാടം: പരിശ്രമസാഫല്യത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ക്ക് അ നുമതി ലഭിക്കും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഉത്രാടം: വേര്‍പെട്ട് താമസിച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും. കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും. സൗഹൃദസംഭാഷണ ത്തില്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ആവിര്‍ഭവിക്കും.

തിരുവോണം: വ്യക്തിത്വത്തിനു യോജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. ഉദാ സീനമനോഭാവം ന്യായീകരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാകും. ദേഹത്തിന്‍റെ ഇടതുഭാഗത്തിന് ബലക്ഷയം തോന്നും.

അവിട്ടം: പരിജ്ഞാനക്കുറവിനാല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും. പണം,അഗ്നി,ആയുധം, വാഹനം തുടങ്ങി യവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ വളരെ ശ്രദ്ധവേണം. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ചതയം: അന്തരീക്ഷത്തിലെ വ്യതിയാനത്താല്‍ അസുഖം പിടിപെടും.പ്രത്യുപകാരം ചെ യ്യുവാന്‍ അവസരം വന്നുചേരും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും

പൂരോരുട്ടാതി: പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കും.സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിച യപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും.പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകള്‍ മെച്ചപ്പെടും.തൊഴില്‍ മേഖലകളോ ടു നബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രാക്ലേശം വർധിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: അന്യരെപ്പറ്റിയുള്ള അബദ്ധധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം.അവ്യക്തമായ പ ണമിടപാടുകളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം.വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യും.

രേവതി: പറഞ്ഞുഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രകടമാ ക്കും.ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. അനുഭവജ്ഞാനത്താല്‍ ഓഹരി വിപണയില്‍ പുനഃപ്രവേശിക്കും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top