Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (18 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 18, 2019

20130528112324_51a42333ba9b7അശ്വതി: ദൃഷ്ടിപഥത്തിലുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അവധിയെടുത്ത് മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരും.

ഭരണി: ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതി ഉണ്ടാകും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചുതാമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സ മര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

കാര്‍ത്തിക: ചെലവിനങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും. കഫനീര്‍ദ്ദോഷപീഡകള്‍ വർധിക്കും. വർധിക്കുന്ന അധികാരപരിധി ഏറ്റെടുക്കും.

രോഹിണി: ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപമെന്ന നിലയില്‍ ഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. കുടുംബത്തിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

മകയിരം: ഉപകാരം ചെയ്തുകൊടുത്തവരില്‍ നിന്നും വിപരീത പ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും. ആലോചനക്കുറവുക്കൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിതരണമേഖലകളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും.

തിരുവാതിര: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം വിജയപഥത്തിലെത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഉപരി പഠനത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

പുണര്‍തം: വിവിധങ്ങളായ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാനിടവരും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആർജിക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധനാകും, സഹോദരങ്ങളുമായി രമ്യതയിലായിത്തീരുവാന്‍    തയ്യാറാകും.

പൂയ്യം: വസ്ത്രാഭരണ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വി ദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും.

ആയില്യം: വ്യവസായസ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നിലനിൽപ്പിനായി അലസരായ ജോലിക്കാരെ പി രിച്ചുവിടും. വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാർഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും.

മകം: അനുവദിച്ച സംഖ്യ ലഭിക്കുവാന്‍ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശുപാര്‍ശവേണ്ടിവരും. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലായതിനാല്‍ അധ്വാനഭാരം വർധിക്കും.

പൂരം: കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഗൃഹനിർമാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കും.

ഉത്രം: കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍ വ്വഹിക്കും. ഗൃഹത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ തുടങ്ങും.

അത്തം: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി നേരിടുവാന്‍ സാധിക്കും. മാനസികവിഭ്രാന്തിക്കു കുറവു തോന്നും. മേലധികാരിയുടെ പ്രത്യേകപരിഗണനയില്‍ പുതിയ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കും.

ചിത്തിര: പലപ്രകാരത്തിലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയും ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടാകും. പുത്രപൗത്രാദിസംരക്ഷണത്തിനു ദൂരദേശവിദേശ യാത്രപുറപ്പെടും.

ചോതി: മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കും. ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പ്രത്യേക പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ചേരുവാനിടവരും.

വിശാഖം: വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.

അനിഴം: അനുഭവജ്ഞാനമുളളവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശം തേടും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും.

തൃക്കേട്ട: ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളാല്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണു നല്ലത്.

മൂലം: പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ബന്ധുസഹായം തേടും. അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.

പൂരാടം: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ജോലിക്കാര്‍ ചെയ്തുവെച്ച അബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്തേണ്ടതായി വരും. ബന്ധുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും അപസ്വരം കേള്‍ ക്കുവാനിടവരും.

ഉത്രാടം: പലപ്രകാരത്തിലും അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ദ്ധപരിശോധന വേണ്ടി വരും. അര്‍ഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുവാന്‍ നിയമസഹായം തേടും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമനിമിഷത്തില്‍ വിജയമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം: പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികലാഭമുണ്ടാകും. പുതിയ  കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സുഹൃത്‌സഹായത്താല്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യും.

അവിട്ടം: പുത്രന്‍ വാങ്ങിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസിക്കുവാനുള്ള ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ചെയ്യും. അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ അനശ്വരമാക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി സര്‍വ്വാത്മനാ സഹകരിക്കും.

ചതയം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കുമെങ്കിലും വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ദുഃസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. വിശ്വാസവഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

പൂരോരുട്ടാതി: പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. ഹ്രസ്വകാലപാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. സമന്വയസമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും. സ്വന്തം ആശയവും അന്യരുടെ പണവും സമന്വയിപ്പിച്ച് പുതിയ പദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും.

ഉത്രട്ടാതി: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. അവ്യക്തമായ പ ണമിടപാടില്‍ നിന്നും യുക്തിപൂര്‍വ്വം പിന്മാറും. തരം താഴ്ത്തപ്പെടുവാനിടയുണ്ടെന്നറിവു ലഭിച്ചതിനാല്‍ മറ്റ് ഉദ്യോഗം അന്വേഷിക്കും.

രേവതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സഫലമാകും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top