- Malayalam Daily News - http://www.malayalamdailynews.com -

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (18 ഫെബ്രുവരി 2019)

20130528112324_51a42333ba9b7അശ്വതി: ദൃഷ്ടിപഥത്തിലുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അവധിയെടുത്ത് മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരും.

ഭരണി: ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതി ഉണ്ടാകും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചുതാമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സ മര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

കാര്‍ത്തിക: ചെലവിനങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും. കഫനീര്‍ദ്ദോഷപീഡകള്‍ വർധിക്കും. വർധിക്കുന്ന അധികാരപരിധി ഏറ്റെടുക്കും.

രോഹിണി: ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപമെന്ന നിലയില്‍ ഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. കുടുംബത്തിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

മകയിരം: ഉപകാരം ചെയ്തുകൊടുത്തവരില്‍ നിന്നും വിപരീത പ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും. ആലോചനക്കുറവുക്കൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിതരണമേഖലകളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും.

തിരുവാതിര: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം വിജയപഥത്തിലെത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഉപരി പഠനത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

പുണര്‍തം: വിവിധങ്ങളായ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാനിടവരും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആർജിക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധനാകും, സഹോദരങ്ങളുമായി രമ്യതയിലായിത്തീരുവാന്‍    തയ്യാറാകും.

പൂയ്യം: വസ്ത്രാഭരണ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വി ദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും.

ആയില്യം: വ്യവസായസ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നിലനിൽപ്പിനായി അലസരായ ജോലിക്കാരെ പി രിച്ചുവിടും. വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാർഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും.

മകം: അനുവദിച്ച സംഖ്യ ലഭിക്കുവാന്‍ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശുപാര്‍ശവേണ്ടിവരും. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലായതിനാല്‍ അധ്വാനഭാരം വർധിക്കും.

പൂരം: കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഗൃഹനിർമാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കും.

ഉത്രം: കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍ വ്വഹിക്കും. ഗൃഹത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ തുടങ്ങും.

അത്തം: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി നേരിടുവാന്‍ സാധിക്കും. മാനസികവിഭ്രാന്തിക്കു കുറവു തോന്നും. മേലധികാരിയുടെ പ്രത്യേകപരിഗണനയില്‍ പുതിയ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കും.

ചിത്തിര: പലപ്രകാരത്തിലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയും ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടാകും. പുത്രപൗത്രാദിസംരക്ഷണത്തിനു ദൂരദേശവിദേശ യാത്രപുറപ്പെടും.

ചോതി: മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കും. ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പ്രത്യേക പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ചേരുവാനിടവരും.

വിശാഖം: വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.

അനിഴം: അനുഭവജ്ഞാനമുളളവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശം തേടും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും.

തൃക്കേട്ട: ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളാല്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണു നല്ലത്.

മൂലം: പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ബന്ധുസഹായം തേടും. അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.

പൂരാടം: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ജോലിക്കാര്‍ ചെയ്തുവെച്ച അബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്തേണ്ടതായി വരും. ബന്ധുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും അപസ്വരം കേള്‍ ക്കുവാനിടവരും.

ഉത്രാടം: പലപ്രകാരത്തിലും അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ദ്ധപരിശോധന വേണ്ടി വരും. അര്‍ഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുവാന്‍ നിയമസഹായം തേടും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമനിമിഷത്തില്‍ വിജയമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം: പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികലാഭമുണ്ടാകും. പുതിയ  കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സുഹൃത്‌സഹായത്താല്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യും.

അവിട്ടം: പുത്രന്‍ വാങ്ങിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസിക്കുവാനുള്ള ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ചെയ്യും. അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ അനശ്വരമാക്കുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി സര്‍വ്വാത്മനാ സഹകരിക്കും.

ചതയം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കുമെങ്കിലും വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ദുഃസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. വിശ്വാസവഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

പൂരോരുട്ടാതി: പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. ഹ്രസ്വകാലപാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. സമന്വയസമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും. സ്വന്തം ആശയവും അന്യരുടെ പണവും സമന്വയിപ്പിച്ച് പുതിയ പദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും.

ഉത്രട്ടാതി: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. അവ്യക്തമായ പ ണമിടപാടില്‍ നിന്നും യുക്തിപൂര്‍വ്വം പിന്മാറും. തരം താഴ്ത്തപ്പെടുവാനിടയുണ്ടെന്നറിവു ലഭിച്ചതിനാല്‍ മറ്റ് ഉദ്യോഗം അന്വേഷിക്കും.

രേവതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സഫലമാകും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ [1] and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.
[2] [3] [4] [5] [6]