Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (03 മാര്‍ച്ച് 2019)

March 3, 2019

MORGASTROLOGY_600w_600h_sbഅശ്വതി: അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വര്‍ധിക്കും. അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകും.

ഭരണി: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം മനഃസംതൃപ്തിയോടു കൂടി ചെയ്തുതീർക്കാൻ സാധി ക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഗൃഹം വാങ്ങിക്കാൻ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം വന്നുചേരും.

കാര്‍ത്തിക: വ്യാപാരവ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ ചിലരെ പിരിച്ചുവിടുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുളളില്‍ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും.

രോഹിണി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാത്ത ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും സംഖ്യതിരിച്ചു വാങ്ങാൻ നടപടികളെടുക്കും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അ പകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകാന്‍ നേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും.

മകയിരം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻസാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാൻ സാധി ക്കും.

തിരുവാതിര: സ്വാര്‍ഥ താല്പര്യസാധ്യത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പുത്രപൗ ത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ ദൂരദേശ വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

പുണര്‍തം: ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യുന്ന സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനാല്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

പൂയം: സഹപാഠികളോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാൻ സാധിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

ആയില്യം: നിക്ഷേപ സമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യാപ്രാപ്തിനേടും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം ഉണ്ടാകും.

മകം: സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം തിരിച്ചുലഭിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും.

പൂരം: വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായതിനാല്‍ ഭരണപരിഷ്കാരം പ്രവര്‍ത്തനതലത്തില്‍ കൊണ്ടുവരും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. കര്‍മ മേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികപുരോഗതി ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ സാധിക്കും. പ്രവൃത്തിപരിചയത്താല്‍ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻസാധിക്കും. കടം കൊടുത്തസംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും.

അത്തം: ആധി വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ അസുഖങ്ങളും വര്‍ധിക്കും. അമിതവ്യയം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗൃഹോപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അഗ്നിഭീതിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

ചിത്ര: പുതിയസുഹൃത്ബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പലവിധ സൗകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പട്ടണത്തിലേക്കു താമസം മാറ്റാന്‍ തയാറാകും.

ചോതി: അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ തൊഴില്‍ മേഖലകളിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. അനാവശ്യമായ ആധി ഒഴിവാക്കണം. മാതാവിന് അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും.

വിശാഖം: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാകും. സഹപാഠിയെ കാണാനും ഗതകാലസ്മരണകള്‍ പങ്കുവെക്കുവാനും അവസ രമുണ്ടാകും. തൊഴില്‍മേഖലകളോടനുബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്ര വേണ്ടിവരും.

അനിഴം: അഭിപ്രായ സമന്വയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സര്‍വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടം വര്‍ധിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായി തുടര്‍ന്നു പഠിക്കാൻ ചേരും.

തൃക്കേട്ട: സാമ്പത്തികവരുമാനം വര്‍ധിക്കും.പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സുഹൃത് സഹോദര സഹായഗുണത്താല്‍ സാധിക്കും.

മൂലം: സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏല്പിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. പണം കടം കൊടുക്കുക, കടം വാങ്ങുക, ജാമ്യം നില്‍ക്കുക തുടങ്ങിയവ അരുത്. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദചികിത്സ തുടങ്ങും.

പൂരാടം: സ്വജനങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ആരാധനാലയത്തിലേക്കുളള യാത്രക്കിടയില്‍ വിരുന്നുവരും. നിലവിലുളള ഗൃഹത്തിനു പുറമെ ഒരു ഗൃഹവും കൂടി വാങ്ങാൻ തയാറാകും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ സാഹസ പ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. അനാരോഗ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ രേഖ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിക്കണം.

തിരുവോണം: തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനിടവരും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. ദീര്‍ഘ കാലനിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ ഭൂമി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കും.

അവിട്ടം: പരാജയപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലവിജയമുണ്ടാകും. ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജനപിന്തുണ ലഭിക്കും. തൃപ്തിയായ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

ചതയം: പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയില്‍ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ തീരുമാനിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ നേര്‍ന്നുകിടപ്പുളള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ ക്കുവാനിടവരും. ശമ്പളവര്‍ധനവ് മുന്‍കാലപ്രാബല്യത്തോടുകൂടി ലഭിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അലംഭാവം അരുത്. സുതാര്യതയുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും. ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ഉത്രട്ടാതി: തൊഴില്‍പരമായ പരാജയങ്ങള്‍ക്കു ആശ്വാസം തോന്നും. സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചരയപ്പെടുന്നതുവഴി പുതിയ കര്‍മപദ്ധതികള്‍ ഉടലെടുക്കും. പരിസരവാസികളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ മാറിതാമസിക്കുവാനിടവരും.

രേവതി: പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനിടവരും. ഗുണനിലവാരം വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ വ്യവസായം നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top