Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (13 മാര്‍ച്ച് 2019)

March 13, 2019

ASTROLOGY CHARTഅശ്വതി : മുടങ്ങിക്കിടപ്പുളള പദ്ധതികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പ്രയോജ നപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കും. അദ്ധ്വാനഭാരം കുറയും. കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പരിശീല നം നല്‍കും.

ഭരണി : ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ ചേരു വാന്‍ സാധിക്കും. ഓർമശക്തി വർധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വർധിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : സന്താനസംരക്ഷണം ആശ്വാസമുണ്ടാക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമുണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. ചര്‍ ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും.

രോഹിണി : ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജ്ജിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. ധർമപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പണം മുടക്കും.

മകയിരം : സങ്കീര്‍ണ്ണമായ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ശാശ്വതപരിഹാരമുണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളോ ടൊപ്പം താമസിക്കുവാനിടവരും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

തിരുവാതിര : മേലധികാരിയുടെ ദുസ്സംശയങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കും. കാര്യനിർവഹണശക്തിയും മനോധൈര്യവും വർധിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

പുണര്‍തം : പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷിക്കും. അര്‍പ്പണമനോഭാവം വർധിക്കും. പൂർവികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. ലഭിച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സന്നദ്ധനാകും.

പൂയ്യം : ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരീക്ഷ എഴുതും. സൗഹൃദസംഭാഷണത്തിന് സാഹചര്യമുണ്ടാകും. പല വിധ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കുമായി പട്ടണത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റും.

ആയില്യം : പാഴ്വാക്കുകള്‍ അബദ്ധമായിത്തീരും. എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കേണ്ടതായിവരും. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ക്കുറവുകൊണ്ട് യന്ത്രത്തകരാറും പണനഷ്ടവും ഉണ്ടാകും.

മകം : ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ആര്‍ജവമുണ്ടാകും. അസുഖ ങ്ങള്‍ക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സ തുടങ്ങും. പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികള്‍ പരിഹരി യ്ക്കുവാന്‍ തയാറാകും.

പൂരം : പുതിയ കർമമേഖലകള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വർധിക്കും. കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെ ടുക്കും.

ഉത്രം : ഏറ്റെടുത്ത ഉദ്യമം വിജയിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വർധിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.

അത്തം : ശുഭകർമങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് നന്നല്ല. ചുമതലകള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കരുത്. മാതൃപിതൃ സന്താനസംരക്ഷണം ആശ്വാസമുണ്ടാക്കും. മനോധൈര്യം കുറയും.

ചിത്ര : ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുഭവം കുറയും. ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യം കുറയും. സാമ്പത്തികക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. അജ്ഞാതസന്ദേശം മനോവിഷമമുണ്ടാക്കും.

ചോതി : മംഗളകർമങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. വിഷമഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യും. അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും. പണം കുറച്ചുകൊണ്ട് കരാർ ജോലി ഏറ്റെടുക്കരുത്.

വിശാഖം : പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം വന്നുചേരും. ആദ്ധ്യാത്മിക ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങ ള്‍ മനസ്സമാധാനത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

അനിഴം : സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പക്കാന്‍ സാധിക്കും. സുഹൃത്സഹായഗുണമു ണ്ടാകും. വിദേശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. വ്യവസായം നവീകരിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

തൃക്കേട്ട : മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞകള്‍ അര്‍ധമനസ്സോടുകൂടി അനുസരിക്കും. ഗൃ ഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. ദുസ്സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സംയുക്തസംരംഭങ്ങളില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. .

മൂലം : പുണ്യതീര്‍ത്ഥദേവാലയദര്‍ശനവും, സമാധാനവും, സ്വസ്ഥതയും ആഗ്രഹസാഫല്യവും, വിദേശയാത്രയും ഉണ്ടാകും. സന്താനസംരക്ഷണമുണ്ടാകും. കഫനീര്‍ദ്ദോഷരോഗങ്ങള്‍ വർധിക്കും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം വർധിക്കും.

പൂരാടം : ആപല്‍ഘട്ടങ്ങള്‍ തരണം ചെയ്യും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ തയാറാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. അര്‍പ്പണമനോഭാവ ത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

ഉത്രാടം : അപ്രതീക്ഷിതമായി തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പി ന്മാറും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സുഹൃത്സഹായം തേടും. ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും.

തിരുവോണം : അപ്രിയസത്യം തുറന്നുപറയുവാന്‍ തയാറാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്ര തിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങള്‍ ആവിര്‍ഭവിക്കും. ശാ സ്ത്രപരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

അവിട്ടം : സുഹൃത്സഹായഗുണം ഉണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ നിശ്ചിതസമയത്ത് ഒരു കാര്യവും സാധക്കുകയില്ല. സമകാലീനസംഭവങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കും.

ചതയം : തൊഴില്‍ തര്‍ക്കം രൂക്ഷമാകും. ആശയങ്ങളിലെ അവ്യക്തത കുടുംബതര്‍ക്ക ത്തെ സൂചിപ്പക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്ത്വത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. ഓർമശക്തി കുറയും.

പൂരോരുട്ടാതി : കാഴ്ചപ്പാടിന്‍റെ വ്യത്യസ്തകളാല്‍ സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നു പി ന്മാറും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. ദമ്പതികള്‍ സൗമ്യസമീപനം സ്വീകരിക്കണം. അപ്രതീക്ഷിതമായി വിദേശ ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടും.

ഉത്രട്ടാതി : വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങളെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. ഈശ്വരപ്രാർഥനകളാല്‍ മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. വിമര്‍ശങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.

രേവതി : സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. സജ്ജനസംസര്‍ഗ്ഗത്താല്‍ സ ദ്ചിന്തകള്‍ വർധിക്കും. തൃപ്തിയായ വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. വിവേ കത്തോടു കൂടിയ സമീപനം സർവകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top