Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (14 മാര്‍ച്ച് 2019)

March 14, 2019

astrological-consultationsഅശ്വതി: അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വര്‍ധിക്കും. അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകും.

ഭരണി: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം മനഃസംതൃപ്തിയോടു കൂടി ചെയ്തുതീർക്കാൻ സാധി ക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഗൃഹം വാങ്ങിക്കാൻ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം വന്നുചേരും.

കാര്‍ത്തിക: വ്യാപാരവ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ ചിലരെ പിരിച്ചുവിടുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുളളില്‍ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും.

രോഹിണി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാത്ത ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും സംഖ്യതിരിച്ചു വാങ്ങാൻ നടപടികളെടുക്കും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അ പകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകാന്‍ നേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും.

മകയിരം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻസാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാൻ സാധി ക്കും.

തിരുവാതിര: സ്വാര്‍ഥ താല്പര്യസാധ്യത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പുത്രപൗ ത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ ദൂരദേശ വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

പുണര്‍തം: ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യുന്ന സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനാല്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാൻ അവസരമുണ്ടാകും.

പൂയം: സഹപാഠികളോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാൻ സാധിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

ആയില്യം: നിക്ഷേപ സമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യാപ്രാപ്തിനേടും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം ഉണ്ടാകും.

മകം: സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം തിരിച്ചുലഭിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും.

പൂരം: വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായതിനാല്‍ ഭരണപരിഷ്കാരം പ്രവര്‍ത്തനതലത്തില്‍ കൊണ്ടുവരും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. കര്‍മ മേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികപുരോഗതി ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ സാധിക്കും. പ്രവൃത്തിപരിചയത്താല്‍ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻസാധിക്കും. കടം കൊടുത്തസംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും.

അത്തം: ആധി വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ അസുഖങ്ങളും വര്‍ധിക്കും. അമിതവ്യയം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗൃഹോപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അഗ്നിഭീതിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

ചിത്ര: പുതിയസുഹൃത്ബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പലവിധ സൗകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പട്ടണത്തിലേക്കു താമസം മാറ്റാന്‍ തയാറാകും.

ചോതി: അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ തൊഴില്‍ മേഖലകളിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. അനാവശ്യമായ ആധി ഒഴിവാക്കണം. മാതാവിന് അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും.

വിശാഖം: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാകും. സഹപാഠിയെ കാണാനും ഗതകാലസ്മരണകള്‍ പങ്കുവെക്കുവാനും അവസ രമുണ്ടാകും. തൊഴില്‍മേഖലകളോടനുബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്ര വേണ്ടിവരും.

അനിഴം: അഭിപ്രായ സമന്വയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സര്‍വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടം വര്‍ധിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായി തുടര്‍ന്നു പഠിക്കാൻ ചേരും.

തൃക്കേട്ട: സാമ്പത്തികവരുമാനം വര്‍ധിക്കും.പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സുഹൃത് സഹോദര സഹായഗുണത്താല്‍ സാധിക്കും.

മൂലം: സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏല്പിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. പണം കടം കൊടുക്കുക, കടം വാങ്ങുക, ജാമ്യം നില്‍ക്കുക തുടങ്ങിയവ അരുത്. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വേദചികിത്സ തുടങ്ങും.

പൂരാടം: സ്വജനങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ആരാധനാലയത്തിലേക്കുളള യാത്രക്കിടയില്‍ വിരുന്നുവരും. നിലവിലുളള ഗൃഹത്തിനു പുറമെ ഒരു ഗൃഹവും കൂടി വാങ്ങാൻ തയാറാകും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ സാഹസ പ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. അനാരോഗ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ രേഖ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിക്കണം.

തിരുവോണം: തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനിടവരും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. ദീര്‍ഘ കാലനിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ ഭൂമി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കും.

അവിട്ടം: പരാജയപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലവിജയമുണ്ടാകും. ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജനപിന്തുണ ലഭിക്കും. തൃപ്തിയായ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

ചതയം: പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയില്‍ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ തീരുമാനിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ നേര്‍ന്നുകിടപ്പുളള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ ക്കുവാനിടവരും. ശമ്പളവര്‍ധനവ് മുന്‍കാലപ്രാബല്യത്തോടുകൂടി ലഭിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അലംഭാവം അരുത്. സുതാര്യതയുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും. ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ഉത്രട്ടാതി: തൊഴില്‍പരമായ പരാജയങ്ങള്‍ക്കു ആശ്വാസം തോന്നും. സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചരയപ്പെടുന്നതുവഴി പുതിയ കര്‍മപദ്ധതികള്‍ ഉടലെടുക്കും. പരിസരവാസികളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ മാറിതാമസിക്കുവാനിടവരും.

രേവതി: പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനിടവരും. ഗുണനിലവാരം വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ വ്യവസായം നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top