Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (23 മാര്‍ച്ച് 2019)

March 23, 2019

1അശ്വതി: ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. പ്രതികരണ ശേഷി വര്‍ധിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയും.

ഭരണി: സേവന സാമർഥ്യത്താല്‍ സര്‍വകാര്യ വിജയമുണ്ടാകും. യാഥാർഥ്യ ബോധവും സമന്വയ സമീപനവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതക്ക് വഴിയൊരുക്കും. സുപ്രധാനമായ തീ‌രുമാനം സ്വീകരിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രതി കൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ വന്നു ചേരുമെങ്കിലും ആലോചിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും.

രോഹിണി: പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണതയുണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യവും ശുഭകര്‍മ തല്പരതയും സമാധാനവും സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ വിജയിക്കും.

മകയിരം: വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സുഖ ദുഃഖമിശ്ര ഫലമാണ് ഇന്നുണ്ടാവുക. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിന് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദീകരിക്കും.

തിരുവാതിര: സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. അമിതമായ ഔഷധങ്ങളാല്‍ അബദ്ധമുണ്ടാകും. പണ നഷ്ടത്തിനു യോഗം ഉണ്ട്. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഫലപ്രാപ്തി കുറയും.

പുണര്‍തം: കര്‍ത്തവ്യ ബോധം വര്‍ധിക്കും. നല്ല ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ആദരണീയ സ്ഥാനം ലഭിക്കും. ഉദാസീന മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭരണചുമതല വര്‍ധിക്കും.

പൂയം: കര്‍ത്തവ്യബോധം വര്‍ധിക്കും. നല്ല ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ആദരണീയസ്ഥാനം ലഭിക്കും. ഉദാസീന മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭരണചുമതല വര്‍ ധിക്കും

ആയില്യം: സമചിത്തതയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനശൈലി അവലംബിക്കും. ക്രയവിക്ര യങ്ങളില്‍ അനുഭവമുണ്ടാകും. സര്‍വകാര്യ വിജയത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും

മകം: സന്മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയും. പുതിയ ആത്മബന്ധം ഉടലെടു ക്കും.

പൂരം: സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഉയര്‍ച്ച ഉണ്ടാകും. പ്രായോഗിക വശം ചിന്തിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ തയാറാകും.

ഉത്രം: സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനത്തിലെത്തും. സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ തയാറാകും. പ്രശസ്തിയും, കീര്‍ത്തിയും, സമാധാനവും വര്‍ധിക്കും.

അത്തം: ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ചിത്ര: ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. ബന്ധുവിന്‍റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രവര്‍ത്തക്ഷമതയും വര്‍ധിക്കും.

ചോതി: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യമാകും. നല്ല ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നു കൊടുക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും. തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രവേണ്ടിവരും.

വിശാഖം: ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തനാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും മനസന്തോഷവും ഭാര്യഭര്‍ത്തൃ ഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.

അനിഴം: കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ വരുത്തിവെച്ച അബദ്ധം തിരുത്തുവാനിടവരും. അന്ധമായ വിശ്വാസം പണനഷ്ടമുണ്ടാക്കും. വ്യക്തിത്വം നിലിനിര്‍ത്താന്‍ വിട്ടുവീഴ്ചക്കു തയാ റാകും.

തൃക്കേട്ട: വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്താല്‍ സ്ഥല മാറ്റമുണ്ടാകും. പങ്കാളി നിമിത്തം മാനഹാനിയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. ഗതാഗതനിയമം തെറ്റിക്കുന്നതുവഴി പിഴ അടക്കേണ്ടിവരും.

മൂലം: കാര്യനിര്‍വഹണശക്തി വര്‍ധിക്കും. സദ്സംഭാഷണം ശീലം സ്വീകരിക്കും. അനുഭവജ്ഞാനത്താല്‍ ഊഹക്കച്ചവടം തുടങ്ങും. മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

പൂരാടം: പ്രോത്സഹനസമ്മാനം ലഭിക്കും. സദ്ചിന്തകള്‍ സദാചാരം, പരോപകാരതല്പരത, വിനയം തുടങ്ങിയവ ശീലിക്കാൻ തയാറാകും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയ ങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയും. സ്വസ്ഥതയും, സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യവും, ഭരണപാടവും ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിക്കു വഴിയൊരുക്കും. അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും. ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അ ന്വേഷിക്കും.

തിരുവോണം: വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം വര്‍ധിക്കും. ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്ക് വിരുന്നുപോകും. കലാകായിക മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങും.

അവിട്ടം: തൃപ്തിയായ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷിക്കും. സമന്വയസമീപനം സര്‍വ കാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന സൂചന ലഭിക്കും.

ചതയം: പണമിടപാടുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രസ്താവനകള്‍ ഫലവത്താകും. ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്കു യോഗമുണ്ട്. ജീവിതമാര്‍ഗത്തിന് വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷമാരംഭിക്കും. സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

ഉത്രട്ടാതി: അഭിവൃദ്ധിക്കുറവിനാല്‍ ഗൃഹം വില്ക്കും. ആശ്രയിച്ചുവരുന്നര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയും. മാനസികവിഭ്രാന്തി വര്‍ധിക്കും.

രേവതി: സംഘടിത ശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ച വെക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാൻ പരസഹായം തേടും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top