Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (06 ഏപ്രില്‍ 2019)

April 6, 2019 , .

Fotolia_113996482_Subscription_Monthly_Mഅശ്വതി: ധര്‍മ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും. പിതാവി‌ന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും.

ഭരണി: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. വിദഗ്ധോപദേശം തേടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും തുടക്കം അരുത്. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരി ക്കും.

കാര്‍ത്തിക: ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. പധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. മംഗള കര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

രോഹിണി: പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാവുകയില്ല. വരവു വര്‍ധിക്കും. സമന്വയ സമീപനം സ്വീകരിക്കും. കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാനിക്കും.

മകയിരം: ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഔദ്യോഗിക മായി മാനസികസമര്‍ദം വര്‍ധിക്കും. കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കു കയില്ല.

തിരുവാതിര: വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മപദ്ധതിക്കു പണം മുടക്കും. പുത്ര പൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

പുണര്‍തം: അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്താല്‍ ദൗത്യം നിര്‍വഹിക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കുറയും. സുഹൃത്‌സഹായഗുണത്താല്‍ കാര്യസാധ്യമുണ്ടാകും.

പൂയ്യം: പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരും. അതിഥി സല്‍ക്കാരത്തിനു പങ്കെടുക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപൃതനാകും. സമന്വയസമീപനം സര്‍വകാര്യവിജയങ്ങള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കും.

ആയില്യം: സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും വര്‍ധിക്കും.

മകം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ആഹ്ലാദവും ദാമ്പത്യ സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

പൂരം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും.

ഉത്രം: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. പുതിയ കര്‍മപദ്ധതികള്‍ രൂപകകല്പന ചെയ്യും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

അത്തം: സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതൃകാ പരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യംവ ഹിക്കും.

ചിത്ര: പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

ചോതി: ഈശ്വപ്രാര്‍ഥനകളാല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. പിതൃസ്വത്തില്‍ ഗൃഹ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

വിശാഖം: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

അനിഴം: സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാ ശിസുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഫലപ്രദമായിത്തീരും. സത്യസന്ധതയില്‍ പ്രശംസ കേള്‍ക്കും.

തൃക്കേട്ട: വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. സമീപനഗുണത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും പ്രതാപവും വര്‍ധിക്കും.

മൂലം: വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് തടസമുണ്ടാകും. മറവിയുണ്ടാകും. അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സൂക്ഷിക്കണം.

പൂരാടം: മേലധികാരിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. സ്വജനവിരോധം വര്‍ധിക്കും.

ഉത്രാടം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. കാര്യ നിര്‍വഹണശക്തി വര്‍ധിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. സ്വസ്ഥതയും സമാ ധാനവും ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം: ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അബദ്ധമാകും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കുറയും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ വര്‍ധിക്കും. അധിക സംസാരം ഉപേക്ഷിക്കണം.

അവിട്ടം: വിദഗ്ധ നിര്‍ദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ദീര്‍ഘകാലസുരക്ഷാപദ്ധതിയില്‍ പണം മുടക്കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടിചെയ്തു തീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ചതയം: സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിവരും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണത ഉണ്ടാവുകയില്ല. മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് പോകരുത്.

പൂരോരുട്ടാതി: ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. സൗമ്യസമീപന ത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ധര്‍മ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സഹകരിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

രേവതി: സ്വജനവിരോധം വര്‍ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം കുറയും. യാത്രാ ക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top