Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (10 ഏപ്രില്‍ 2019)

April 10, 2019

a7fce58ea87dd8b0c818bea2745cedffഅശ്വതി: ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. ജന്മനാട്ടി ല്‍ ഗൃഹം നിര്‍മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ഭരണി: സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ആഹ്ലാദവും സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. ആശംസകള്‍ കൈമാറും.

കാര്‍ത്തിക: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. സ്ഥാനമാനങ്ങളോടു കൂടിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.

രോഹിണി: സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ സഹായിക്കും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരും. കുടുംബത്തിലെ അന്യൈകതകള്‍ പരിഹരിക്കും. പ്രതികരണശേഷി വര്‍ധിക്കും. വ്യവ സ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.

മകയിരം: നിസ്വാര്‍ഥസേവനത്താല്‍ കീര്‍ത്തി വര്‍ധിക്കും. ഉന്നതരുമായുളള ആത്മബന്ധത്താല്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ഉത്ഭവിക്കും. അധികൃതരുടെപ്രീതി നിമിത്തം സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

തിരുവാതിര: വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചുചെയുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങും. പുതിയ കരാറു ജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും.

പുണര്‍തം: കുടുംബ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകാന്‍ സാധിക്കും.

പൂയം: കലാകയിക പരിശീലനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കും .അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍‌ത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

ആയില്യം: നിര്‍ത്തിവെച്ച കരാറി ജോലികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. ആലോചനക്കുറവു കൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും. ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പണം മുടക്കും.

മകം: ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അകാരണ തടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാവില്ല. വ്യവസ്ഥകള്‍ വ്യതിചലിക്കാൻ നിര്‍ബന്ധിതനാകും.

പൂരം: അപര്യാപ്തതകള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. നിലനില്പിന് ആശങ്ക വര്‍ധിക്കും. അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും.

ഉത്രം: വിതരണരംഗം വിപുലമാക്കും. അവധിയാണെങ്കിലും ജോലിചെയേണ്ടതായി വരും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും.

അത്തം: ബന്ധുഗൃഹത്തിലെ മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യത്താല്‍ യാത്രമാറ്റിവെക്കും. പൂര്‍വിക സ്വത്ത് ഭാഗത്തില്‍ ലഭിക്കും.

ചിത്ര: കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം വന്നുചേരും.

ചോതി: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. വിവാഹം, പിറന്നാള്‍ തുടങ്ങിയ മംഗളവേളകളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

വിശാഖം: ആഗ്രഹിക്കുന്നകാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. അഭയം പ്രാപിച്ചുവരുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്രയം നല്‍കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും.

അനിഴം: സഹകരണമനോഭാവത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. പുത്രന്‍റെ ആഗ്രഹത്തിനായി ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിക്കും. പറഞ്ഞവാക്കുകള്‍ പാലിക്കും.

തൃക്കേട്ട: പ്രവര്‍ത്തനരംഗങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിധ്യം ആവശ്യമായി വരും. പുനരധിവാസത്തിനു തയാറാകും. പ്രഥമപരിഗണന ലഭിക്കും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും.

മൂലം: മാതാപിതാക്കളുടെ വിദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ബന്ധുസഹായവും ദാമ്പത്യ ഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.

പൂരാടം: ലാഭ ശതമാന വ്യവസ്ഥയിലുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. ഉത്തരവാദിത്ത്വം വര്‍ധിക്കും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ഉത്രാടം: വ്യവസായം വിപുലീകരിക്കാൻ വിദഗ്ധോപദേശം തേടും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. ആത്മവിശ്വാസവും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും വര്‍ധിക്കും.

തിരുവോണം: കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തിന് രൂപരേഖതയാറാകും. ഏകദിന വിനോദയാത്രക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം: ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

ചതയം: മധ്യസ്ഥതക്കു പോകരുത്. അനാവശ്യമായി അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. വാഹന ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണം.

പൂരോരുട്ടാതി: അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം വിപുലപ്പെടുത്തും. നിക്ഷേപസമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

ഉത്രട്ടാതി: നിഷ്ക്രിയമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടും. പ്രവൃത്തിമേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസിക സമര്‍ദ്ദം വര്‍ധിക്കും. അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം.

രേവതി: പുത്രപൗത്രാദിസംരക്ഷണം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. ആധ്യാത്മിക ആത്മീയ ചിന്തകളാല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top