Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (12 ഏപ്രില്‍ 2019)

April 12, 2019

Medieval-zodiac-1-e1538337049125അശ്വതി: ഉപകാരം ചെയ്തുകൊടുത്തവരില്‍ നിന്നും വിപരീത പ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും. ആലോചനക്കുറവുക്കൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിതരണമേഖലകളില്‍ മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടും.

ഭരണി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ഥനകളാല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

കാര്‍ത്തിക: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ജോലിക്കാര്‍ ചെയ്തുവെ ച്ച് അബദ്ധങ്ങള്‍ തിരുത്തേണ്ടതായിവരും. ബന്ധുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും അപസ്വരം കേള്‍ക്കുവാനിടവരും.

രോഹിണി: കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻതക്കവണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.

മകയിരം: പലപ്രകാരത്തിലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയും ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടാകും. പുത്രപൗത്രാദിസംരക്ഷണത്തിന് ദൂരദേശ വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

തിരുവാതിര: ആഗ്രഹ സാഫല്യത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതി ഉണ്ടാകും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാൻ തക്കവണം ഉദ്യോമാറ്റമുണ്ടാകും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കാൻ തയാറാകും.

പുണര്‍തം: പുത്രന്‍ വാങ്ങിയ ഗൃഹത്തില്‍ താമസിക്കുവാനുള്ള ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ചെയും. അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ അനശ്വരമാക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ധര്‍മ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി സര്‍വാത്മനാ സഹകരിക്കും.

പൂയം: പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. ഹ്രസ്വകാലപാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരും. സമന്വയ സമീപനത്താല്‍ സര്‍വകാര്യ വിജയവും ഉണ്ടാകും.

ആയില്യം: അനുഭവജ്ഞാനമുളളവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശം തേടും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും.

മകം: വസ്ത്രാഭരണ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹനസമാനമായി ലഭിക്കും. ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വി ദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ധിക്കും.

പൂരം: ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാൻതക്കവണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകളാല്‍ അബദ്ധങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. സാമ്പത്തികവിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് നല്ലത്.

ഉത്രം: വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും.

അത്തം: വ്യവസായസ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പിനായി അലസരായ ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. വിശ്വാസയോഗ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാര്‍ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയാറാകും.

ചിത്ര: കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കും. ഗൃഹത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും.

ചോതി: ദൃഷ്ടിപഥത്തിലുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അവധിയെടുത്ത് മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരും.

വിശാഖം: പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാൻബന്ധുസഹായം തേടും. അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻസാധിക്കും. ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും.

അനിഴം: ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അവിചാരിതതടസങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. അനുവദിച്ച സംഖ്യ ലഭിക്കാൻകക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശുപാര്‍ശവേണ്ടിവരും. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലായതിനാല്‍ അധ്വാനഭാരം വര്‍ധിക്കും.

തൃക്കേട്ട: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയേണ്ടതായിവരും. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും യുക്തിപൂര്‍വം പിന്മാറും. തരം താഴ്ത്തപ്പെടുവാനിടയുണ്ടെന്നറിവു ലഭിച്ചതിനാല്‍ മറ്റ് ഉദ്യോഗം അന്വേഷിക്കും.

മൂലം: ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപമെന്നനിലയില്‍ ഭൂമിവാങ്ങാൻ തയാറാകും. കുടുംബത്തിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാൻസാധിക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

പൂരാടം: പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികലാഭമുണ്ടാകും. പുതിയ കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സുഹൃത്ത്സഹായത്താല്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

ഉത്രാടം: മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കും. ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാൻഅവസരമുണ്ടാകും. പ്രത്യേകപാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ചേരുവാനിടവരും.

തിരുവോണം: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി നേരിടുവാന്‍ സാധിക്കും. മാനസികവിഭ്രാന്തിക്ക് കുറവു തോന്നും. മേലധികാരിയുടെ പ്രത്യേകപരിഗണനയില്‍ പുതിയ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കും.

അവിട്ടം: പലപ്രകാരത്തിലും അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ധപരിശോധനവേണ്ടിവരും. അര്‍ഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാൻനിയമസഹായം തേടും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമനിമിഷത്തില്‍ വിജയമുണ്ടാകും.

ചതയം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കുമെങ്കിലും വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ദുഃസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻതയാറാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: പുതിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. സഹോദരസഹായഗുണത്താല്‍ വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ സര്‍വാത്മനാ സഹകരിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം വിജയപഥത്തിലെത്തിക്കാൻസാധിക്കും. ഉപരിപഠനത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. പറയുന്നവാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

രേവതി: വിവിധങ്ങളായ കര്‍മപദ്ധതികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാനിടവരും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആര്‍ജ്ജിക്കാൻസന്നദ്ധനാകും, സഹോദരങ്ങളുമായി രമ്യതയിലായിത്തീരുവാന്‍ തയാറാകും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top