Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം (ജൂണ്‍ 12, 2019 – ബുധന്‍)

June 11, 2019

07_InPixioഅശ്വതി: വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ ല ഭിയ്ക്കും. കുടുംബസൗഖ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

ഭരണി: ഉപരിപഠനത്തിന് വിദേശത്ത് പ്രവേശനം ലഭിയ്ക്കും. വസ്തുതര്‍ക്കത്തില്‍ നിഷ് പക്ഷമനോഭാവം സ്വീകരിക്കും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: കക്ഷിരാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. പുത്രപൗത്രാദിസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

രോഹിണി: നിശ്ചയദാർ‌ഡ്യത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. കര്‍മരംഗങ്ങളില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

മകയിരം: അപരിചിതരുമായുളള ആത്മബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കും. വിശ്വാസവഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ജോലികള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാന്‍ അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ ത്തിക്കും.

തിരുവാതിര: സഹോദരസുഹൃത് സഹായഗുണമുണ്ടാകും. ജോലികൂടുതലാല്‍ ദേഹ ക്ഷീണമനുഭവപ്പെടും. പലതും പണം കൊടുത്തു ശരിയാക്കേണ്ടതായിവരും.

പുണര്‍തം: ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപമെന്നനിലയില്‍ ഭൂമിവാങ്ങുവാന്‍ തയാറാകും. അവസ രോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ യുക്തിതോന്നും. വ്യാപാര ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങില്‍ പ ങ്കെടുക്കും.

പൂയം: അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വ്വേദചികിത്സതുടങ്ങും. അറിവുളള കാര്യമായാല്‍ പോ ലും മറവിയുണ്ടാകും. അനാവശ്യമായ പരിഭ്രമം ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കണം

ആയില്യം: നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നതില്‍ യുക്തിതോന്നും. സമ്മാനപദ്ധതി കളില്‍ വിജയിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനശേഷി വര്‍ദ്ധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങിവെ ക്കും.

മകം: പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ മധ്യസ്ഥ ര്‍ മുഖാന്തരം ലഭിക്കും. അബദ്ധങ്ങളില്‍ നിന്നും ആത്മാര്‍ത്ഥസുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കും.

പൂരം: പുത്രപൗത്രാദിസൗഖ്യമുണ്ടാകും. പുണ്യപ്രവൃത്തികളിലും മംഗളകര്‍മങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

ഉത്രം: ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ അപാകതകള്‍ ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പുത്രന്‍ വരുത്തിവെച്ച കടം തീര്‍ക്കാന്‍ ഭൂമിവിൽക്കും. കക്ഷിരാഷ്‌ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും.

അത്തം: ഓര്‍മശക്തിക്കുറവിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. സഹ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. രോഗങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്ധപരിശോധനക്ക് വിധേയനാകും.

ചിത്ര: താമസിക്കുന്നതിന്‍റെ അടുത്തുളള പട്ടണത്തിലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. അനുബന്ധവ്യാപാരം തുടങ്ങുവാന്‍ അനുമതിലഭിക്കും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കു തു ടക്കം കുറിക്കും.

ചോതി: മേലധികാരിയുടെ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. അധ്വാനത്തിനു പൂര്‍ണഫലം ലഭിക്കും. ഭാര്യാ-ഭര്‍ത്തൃ ഐക്യതയും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകും.

വിശാഖം: പിതാവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സര്‍വ്വാത്മ നാ സഹകരിക്കും. പദ്ധതിവിജയത്താല്‍ അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും.

അനിഴം: റോഡുവികസനത്തിന് ഭൂമിവിട്ടുകൊടുക്കും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം ഉടലെ ടുക്കും. കുടുംബകലഹം പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുനരാരം ഭിക്കും.

തൃക്കേട്ട : അശ്രദ്ധകൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും. ധര്‍മകാര്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി സമയം ക ണ്ടെത്തും. ഉന്നതരുടെ ശുപാര്‍ശയാല്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞ കള്‍ അനുസരിക്കും.

മൂലം: വിദേശബന്ധമുളള വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാന്‍ പുനരാലോചിക്കും. മേലധികാ രിയുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും. വ്യപാരവിതരണമേഖലകളില്‍  ഉ ണർ‌വ് ഉണ്ടാകും

പൂരാടം: വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. വിദേശബന്ധമുളള വ്യപാരവ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന്‍റെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെ ടുക്കും.

ഉത്രാടം: നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനം ഉണ്ടാകും. വിതരണമേഖല വിപുല മാക്കുവാന്‍ നടപടികളെടുക്കും. പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും.

തിരുവോണം: അധ്വാനഭാരം വർധിക്കും. നല്ലതുപറഞ്ഞാലും വിപരീതപ്രതികരണം വന്നുചേരും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കേണ്ടതായിവരും. ഓര്‍മ ശക്തികുറയും.

അവിട്ടം: ഈശ്വര-കാരുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തയാറാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമ നമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കും ഫലമുണ്ടാകും.

ചതയം: ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടമുണ്ടാകും. ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടി
പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. ആ ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

ഉത്രട്ടാതി: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിയ്ക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. ഏറ്റെ ടുത്ത ദൗത്യം നിര്‍വഹിക്കും. സാമ്പത്തികനീക്കിയിരുപ്പ് വർധിക്കും. പുതിയ കരാ റുജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും.

രേവതി: സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജോലികൂടി വേണ്ടിവരും. സ്ഥലമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ നല്‍കും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെയ്ക്കും. പുതിയ കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top