Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (16 ജൂണ്‍ 2019)

June 16, 2019

1539173628-rashifal-8അശ്വതി: പരിഭ്രമത്താല്‍ പരീക്ഷയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെടും. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ ദേഹക്ഷീണം വർധിക്കും.

ഭരണി : പുതിയ വിജ്ഞാനം ആര്‍ജിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ദുഷ്കീര്‍ത്തി ഒഴിവാകാന്‍ അധികാര സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : അറിവു പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. ഹ്രസ്വകാല പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. മംഗളകർമങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും

രോഹിണി : മംഗളവേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഉന്നതരെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. തൊഴില്‍ മേഖലയിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറാന്‍ പ്രത്യേക വഴിപാടുകള്‍ നേരും.

മകയിരം : ഓർമശക്തിയും കര്‍ത്തവ്യബോധവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും മനസ്സാന്നിദ്ധ്യ വും ആത്മവിശ്വാസവും വർധിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യലഭിക്കും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും.

തിരുവാതിര: വാക്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ സാധിക്കും. അദൃശ്യമായ കഴിവുകള്‍ വന്നുചേരും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം: ഉപകാരം ചെയ്തുകൊടുത്തവരില്‍ നിന്നും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും. ജോലിക്കൂടുതല്‍ അനുഭവപ്പെടും. ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്ധപരിശോധന വേണ്ടി വരും.

പൂയം: ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഗൃഹം പൂട്ടിയിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റും. മാതാ പിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. സമീപത്തുളള പട്ടണത്തിലേക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

ആയില്യം : ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. സുകൃതകർമങ്ങള്‍ക്ക് പണം ചെലവാ ക്കും.

മകം : ദൂര്‍വാശി ഉപേക്ഷിക്കണം. ചുമതലകള്‍ അന്യരെ ഏൽപ്പിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാവുക യില്ല.

പൂരം : സന്താനസൗഖ്യവും മനഃസമാധാനവും ആഗ്രഹസാഫല്യവും ഉത്സാഹവും ആ ത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

ഉത്രം : മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പി ക്കാന്‍ തയാറാകും. ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവയ്ക്കും.

അത്തം : ആശയങ്ങള്‍ അന്തിമമായി അപരാധത്തില്‍ കലാശിക്കും. കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങള്‍ കാലതാമസമുണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും. പണം നഷ്ടപ്പെടും. മദ്ധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് പോകരുത്.

ചിത്ര : വിശ്വസ്തജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും വിപരീതപ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. പകര്‍ ച്ചവ്യാധി പിടിപെടും. അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം.

ചോതി : ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും കാര്യനിര്‍വഹണശക്തിയും വർധിക്കും. അനൗദ്യോഗികമായി ധനാഗമനമുണ്ടാകും.

വിശാഖം : കൂടുതല്‍ ചുമതകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. അനുഭവജ്ഞാനത്താല്‍ ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും അഭീഷ്ടകാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും. ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥയോടുകൂടി വ്യാപാരം തുടങ്ങും.

അനിഴം : കലാകായികരംഗങ്ങളില്‍ പരിശീലനം തുടങ്ങും. പുതിയ വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്ന തിനെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. കുടുംബതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാന്‍ വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ ക്കു തയാറാകും.

തൃക്കേട്ട: ദുഷ്ചിന്തകള്‍ അറ്റാന്‍ ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ സഹായമാകും. മാസങ്ങള്‍ ക്കു മുമ്പു തുടങ്ങിവച്ച പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. ധർമപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സര്‍വാതാത്മനാ സഹകരിക്കും.

മൂലം : മാന്യതയോടുകൂടിയ സമീപനം അവലംബിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും.

പൂരാടം : അസൂയാലുക്കളുടെ കുപ്രചരണത്താല്‍ മനോവിഷമം തോന്നും. വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഫലവത്താകും. അറിവുകള്‍ കൈമാറാനവസരമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം : അമിതാവേശം നിയന്ത്രിക്കണം. പട്ടണവികസനം ഉണ്ടാകുമെന്നറിവു ലഭിച്ച തിനാല്‍ ഭൂമി വില്പന തല്ക്കാലം ഉപേക്ഷിക്കും. ഔദ്യോഗികചര്‍ച്ചകള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കും.

തിരുവോണം : പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. കഫ നീര്‍ദ്ദോഷ രോഗങ്ങള്‍ വർധി ക്കും. നിദ്രാഭംഗം അനുഭവപ്പെടും. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അപരാധം കേള്‍ക്കും. കീഴ്വഴക്കം തെറ്റിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും.

അവിട്ടം : ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. അവഗണിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ പരി ഗണിക്കപ്പെടും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടമുണ്ടാകും.

ചതയം : മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. മംഗളവേളകളില്‍ പങ്കെടു ക്കാനവസരമുണ്ടാകും. പുത്രന്‍റെ പ്രകീര്‍ത്തിയില്‍ സന്തോഷം തോന്നും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി : മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപ മെന്ന നിലയില്‍ ഭൂമി വാങ്ങും. ബന്ധുഗൃഹത്തില്‍ അത്താഴവിരുന്നിന് അവസരമുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി: സജീവസാന്നിദ്ധ്യത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തനരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

രേവതി : പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്. പുത്രന്‍ വരുത്തിവച്ച കടം തീര്‍ക്കാന്‍ ഭൂമി വിൽക്കാന്‍ തയ്യാറാകും. ശുഭകർമങ്ങള്‍ക്ക് പുറപ്പെടരുത്.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top