Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (08 ജൂലൈ 2019)

July 7, 2019

Rashifal-1അശ്വതി: ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതിക്കു രൂപകല്പന തയ്യാറാകും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും. ചെലവിന് നിയന്ത്രണം വേണം.

ഭരണി: ഭൂമി വില്ക്കാന്‍ തയ്യാറാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. സന്ധിസംഭാഷണത്തില്‍ വിജയിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

കാര്‍ത്തിക: സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. സുഹൃത്സഹായഗുണമുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. വ്യവസായം നവീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

രോഹിണി: ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. അര്‍പ്പണബോധത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരും. അറിയാതെ ചെയ്തുപോയ തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുവാനിടവരും.

മകയിരം: ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ണത ഉണ്ടാവുകയില്ല. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്, പണം കടം കൊടുക്കരുത്, മിഥ്യാധാരണകള്‍ ഒഴിവാക്കണം.

തിരുവാതിര: ശുഭകര്‍മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് നന്നല്ല. ചുമതലകള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏല്പിക്കരുത്. മാതൃപിതൃ സന്താനസംരക്ഷണം ആശ്വാസമുണ്ടാക്കും.

പുണര്‍തം: ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വര്‍ധിക്കും. പ്രവൃ ത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

പൂയ്യം: അസൂയാലുക്കള്‍ വര്‍ധിക്കും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. അസമയങ്ങളിലുളള യാത്ര ഉപേക്ഷിക്കണം. ചുമതലകള്‍ വര്‍ധിക്കും.

ആയില്യം: ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും,സ്വസ്ഥതയും, സമാധാനവും, ആത്മനിയന്ത്രണവും സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്.

മകം: ശത്രുക്കള്‍ വര്‍ധിക്കും. ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ അബദ്ധമായിത്തീരും. പ്രതികര‌ണശേഷി കുറയും. അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും.

പൂരം: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദേശിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും. ഓര്‍മശക്തി വര്‍ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ധിക്കും.

ഉത്രം: പുണ്യതീര്‍ഥദേവാലയദര്‍ശനവും, സമാധാനവും, സ്വസ്ഥതയും ആഗ്രഹസാഫല്യവും, വിദേശയാത്രയും ഉണ്ടാകും. കഫനീര്‍ദോഷരോഗങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും.

അത്തം: ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുഭവം കുറയും. ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യം കുറയും. അജ്ഞാതസന്ദേശം മനോവിഷമമുണ്ടാക്കും.

ചിത്ര: സന്താനസംരക്ഷണം ആശ്വാസമുണ്ടാക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരമുണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

ചോതി: ഏറ്റെടുത്ത ഉദ്യമം വിജയിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ധിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.

വിശാഖം: മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. വിഷമഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യും. അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും. പണം കുറച്ചുകൊണ്ട് കരാറു ജോലി ഏറ്റെടുക്കരുത്.

അനിഴം: പുതിയ ആത്മബന്ധം ഉടലെടുക്കും. ദുസംശയം ഉപേക്ഷിക്കണം. ബന്ധു സഹായം ഉണ്ടാകും. ഗൃഹനിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗതയിലാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കും.

തൃക്കേട്ട: സങ്കീര്‍ണമായ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ശാശ്വതപരിഹാരമുണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാനിടവരും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

മൂലം: നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥ വ്യാപാരത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും.

പൂരാടം: തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം ഉടലെടുക്കും. പ്രണയം സഫലമാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

ഉത്രാടം: ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജ്ജിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം: പുതിയ കര്‍മമേഖലകള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ധിക്കും.

അവിട്ടം: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. ഉത്സാഹവും ആത്മ ധൈര്യവും ഓര്‍മശക്തിയും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും വര്‍ധിക്കും.

ചതയം: ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പണം മുടക്കും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം ഉടലെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് കഠിനപ്രയത്നം വേണം. അപകീര്‍ത്തിക്കു യോഗമുണ്ട്. കടം കൊടുക്കരുത്.

ഉത്രട്ടാതി: മുടങ്ങിക്കിടപ്പുളള പദ്ധതികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കും. അദ്ധ്വാനഭാരം കുറയും.

രേവതി: തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഫലപ്രദമായിത്തീരും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിനേടും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top