Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (30-11-2019)

November 30, 2019

astro-1565489170അശ്വതി: സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും.

ഭരണി: ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയാറാകും.

കാര്‍ത്തിക: സാമ്പത്തിക വരുമാനമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെലവിനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും വേണം. അവസ്ഥാഭേദങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന പുത്രന്‍റെ സമീപനത്തില്‍ ആശങ്ക വർധിക്കും.

രോഹിണി: പറയുന്ന വാക്കുകളില്‍ അബദ്ധമുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം. തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വർധിക്കും. ഉപകാരം ചെയ്തുകൊടുത്തവരില്‍ നിന്ന് വിപരീതപ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

മകയിരം: ആധ്യാത്മിക ആത്മീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മനസമാധാനത്തിനിടവരുത്തും. അബദ്ധങ്ങളില്ലാതിരിക്കാന്‍ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

തിരുവാതിര: ശ്രമിച്ചുവരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഏറെക്കുറെ സാധിക്കും. പുതിയ കർമമേഖലകള്‍ക്ക് രൂപരേഖ തയാറാകും. സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം തരണം ചെയ്യും.

പുണര്‍തം: അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. സഹായസ്ഥാനത്തുള്ളവര്‍ വിപരീതമാകും. ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ണത ഉണ്ടാവുകയില്ല.

പൂയ്യം: വിദഗ്ധ ചികിത്സകളാല്‍ രോഗവിമുക്തി ഉണ്ടാകും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ തന്ത്രപൂര്‍വ്വം പരിഹരിക്കാനാകും. സംതൃപ്തിയുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

ആയില്യം: വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേൾക്കാനിടവരുമെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞുപ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രവേണ്ടിവരും.

മകം: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യമാകും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വർധിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും.

പൂരം: വിദ്യാർതികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യവും ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകും. ബൃഹത് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യും. പ്രതികരണശേഷി വർധിക്കും.

ഉത്രം: പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗാവസരം വന്നുചേരും. വരവ് വർധിക്കും.

അത്തം: സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തും. ആസൂത്രിതപദ്ധതികളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. സര്‍വര്‍ക്കും തൃപ്തിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും.

ചിത്തിര: വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യവും ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ മാര്‍ഗതടസം നീങ്ങും. ജീവിത ശൈലിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ തയാറാകും.

ചോതി: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറി അനുകൂല അനുഭവങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. കുടുംബാഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതില്‍ ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാന്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും.

വിശാഖം: ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങളെ മനസിലാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ദമ്പതികള്‍ക്ക് സൗഖ്യവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

അനിഴം: വർധിച്ചുവരുന്ന ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയില്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ അവലംബിക്കും. വർധിച്ചുവരുന്ന ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

തൃക്കേട്ട: ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതിക്കു രൂപകൽപ്പന തയാറാകും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും. ചെലവിന് നിയന്ത്രണം വേണം.

മൂലം: സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അധിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നും വിമുക്തനാകും. ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളില്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിജ്ഞാനികളുമായി ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കാനവസരമുണ്ടാകും.

പൂരാടം: തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയും. പരദ്രവ്യാസക്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

തിരുവോണം: സമന്വയസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. വിട്ടുവീഴ്ചാമനോഭാവത്താല്‍ ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും. അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം: ഭരണസംവിധാനത്തിലുള്ള അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ വിദഗ്ധ നിർദേശം തേടും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുഭവം കുറയും.

ചതയം: മനസാന്നിധ്യത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തനവിജയമുണ്ടാകും. വിമര്‍ശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: കാര്യക്ഷമത വർധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ആർജിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ആത്മാര്‍ത്ഥസുഹൃത്ത് കുടുംബസമേതം വിരുന്നുവരും. അനുബന്ധവ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിനെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും.

രേവതി: ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യമുണ്ടാകും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളാല്‍ ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കാനാകും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top