28 ശതമാനം പൊതുസ്കൂളുകളും നഷ്ടത്തില്‍

GOVERNMENT_SCHOOL_1364291fതിരുവനന്തപുരം: 28 ശതമാനം പൊതുസ്കൂളുകളും നഷ്ടത്തില്‍. ആകെ 11954 സ്കൂളുകളില്‍ 3391 എണ്ണത്തിലും 60ല്‍ താഴെ കുട്ടികളേയുള്ളൂ. ഇതില്‍ 1319 എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലും 1474 എണ്ണം എയ്ഡഡ് വിഭാഗത്തിലുമാണ്. 10 കുട്ടികളില്ലാത്ത 143 സ്കൂളുകളുണ്ട്. ഇതില്‍ 58 എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലും 85 എണ്ണം എയ്ഡഡുമാണ്. ഇവയില്‍ മിക്കതും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവരും. ഒരു കുട്ടി പോലുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വര്‍ഷം പൂട്ടിപ്പോയ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം 12 ആണ്. ഇതില്‍ മൂന്നെണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളും അവശേഷിക്കുന്നവ എയ്ഡഡുമാണ്. ഇതില്‍ നാല് സ്കൂളുകള്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലും മൂന്നെണ്ണം പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ ഓരോന്നു വീതവുമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനാദായ സ്കൂളുകള്‍ ഉള്ളത് കണ്ണൂരിലാണ്- 449 എണ്ണം. പത്തനംതിട്ട- 421, കോട്ടയം-363, എറണാകുളം-330, തിരുവനന്തപുരം- 259, കൊല്ലം- 230, ആലപ്പുഴ- 280, ഇടുക്കി- 158, തൃശൂര്‍- 244, പാലക്കാട്- 185, മലപ്പുറം- 58, കോഴിക്കോട്- 276, വയനാട്- 37, കാസര്‍കോട്- 101 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ അനാദായ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം.

551 സ്കൂളുകളില്‍ 10 മുതല്‍ 19വരെയാണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. ഇതില്‍ 264 എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളും 287 എണ്ണം എയ്ഡഡുമാണ്. 20 മുതല്‍ 29 വരെ കുട്ടികളുള്ള 670 സ്കൂളുകളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 334 എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലും 337 എണ്ണം എയ്ഡഡുമാണ്. 30 മുതല്‍ 39 വരെ കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം 754 ആണ്. ഇതില്‍ 353 എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍, 401 എണ്ണം എയ്ഡഡ് മേഖലകളിലാണ്. 40 മുതല്‍ 49 വരെ കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്‍ 675 ആണ്. ഇതില്‍ 310 എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍, 364 എണ്ണം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളാണ്. 50 മുതല്‍ 59 വരെ കുട്ടികളുള്ള 598 സ്കൂളുകളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 277 എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളും 321 എണ്ണം എയ്ഡഡ് മേഖലയിലുമാണ്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment