ഹാപ്പി ക്രിസ് മസ് (ഗാനം)

happy-xmas-sizeഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്… ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്… ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്

സ്നേഹനാഥനാം ഈശോ…
പുല്‍ത്തൊഴുത്തില്‍ ഭൂജാതനായ്,
ശാന്തിയും സ്നേഹവും ഐക്യവുമായ്
മാനവ ഹൃദയങ്ങള്‍ ആര്‍ത്തുപാടി

ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്… ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്…. ഹാപ്പി ക്രിസ് മസ്

വിണ്ണിന്‍ രാജനാം ഈശോ
മനുജനായ് ജന്മമെടുത്തല്ലോ,
രക്ഷതന്‍ സുവിശേഷമെങ്ങും പരത്താന്‍
ദൈവ സൂനു ആഗതനായ്….

ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് … ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് … ഹാപ്പി ക്രിസ് മസ്

വാനത്തില്‍ മിന്നും താരാഗണങ്ങള്‍
ഒന്നായ് ഒന്നായ് ദീപ്തി ചൊരിഞ്ഞു
കടലലകള്‍ തന്‍ പാതകളാക്കിയ
ദൈവകുമാരനു സ്വാഗതമോതീ

ഹാപ്പി ക്രിസ് മസ്.. ഹാപ്പി ക്രിസ് മസ്… ഹാപ്പി ക്രിസ് മസ്

16

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Leave a Comment