Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം (ആഗസ്റ്റ് 4, 2018)

August 4, 2018 , .

banner1അശ്വതി: അനാവശ്യചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാക്കുവാന്‍ സംഘ നേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഭരണി: സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പലവിധ സൗകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തു പട്ടണത്തിലേക്കു താമസം മാറുവാന്‍ തയ്യാറാകും. സമന്വയ സമീപനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: വ്യാപാരവ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ ചിലരെ പിരിച്ചുവിടുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുളളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടം സംഭവിക്കും.

രോഹിണി: വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായതിനാല്‍ ഭരണപരിഷ്ക്കാരം പ്രവര്‍ത്തനതലത്തില്‍ കൊണ്ടുവരും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു പ്രവേശനം ലഭിക്കും. കര്‍മ്മമേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും

മകയിരം: കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷിക്കും. ബന്ധുസഹായം ഉണ്ടാകും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

തിരുവാതിര: വാഹനം മാറ്റിവാങ്ങുവാന്‍ ഏര്‍പ്പാടു ചെയ്യും. സ്വാര്‍ത്ഥതാല്പര്യ സാധ്യത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

പുണര്‍തം: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം മനഃസംതൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഗൃഹം വാങ്ങിക്കുവാന്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. സാമ്പത്തിക വരുമാനം വര്‍ധിക്കും.

പൂയ്യം: പരാജയപെടുമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലവിജയമുണ്ടാകും. ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു പൊതുജനപിന്തുണ ലഭിക്കും. തൃപ്തിയായ വിഭാഗത്തിലേക്കു ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും

ആയില്യം: മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ സാഹസപ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. അനാരോഗ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും.

മകം: അഭിപ്രായസമന്വയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സര്‍വ്വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടം വർധിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായി തുടര്‍ന്നു പഠിക്കുവാന്‍ ചേരും.

പൂരം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവൃത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുവാന്‍ സാധിക്കും.

ഉത്രം: പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയില്‍ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ നേര്‍ന്നുകിടപ്പുളള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാനിടവരും.

അത്തം: തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാനിടവരും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ ഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

ചിത്തിര: നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം തിരിച്ചു ലഭിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

ചോതി: സഹപാഠികളോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിനേടും.

വിശാഖം: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ സാധിക്കും. പ്രവൃത്തി പരിചയത്താല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. കടംകൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും.

അനിഴം : വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. അവതരണശൈലിയില്‍ പുതിയ ആശയം ഉത്ഭവിക്കും.

തൃക്കേട്ട: അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. തൊഴില്‍ മേഖലകളോടുബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വർധിക്കും. അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ധപരിശോധനക്കു വിധേയനാകും.

മൂലം: പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനിടവരും. ഗുണനില വാരം വർധിപ്പിക്കുവാന്‍ വ്യവസായം നവീകരിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

പൂരാടം: നിലവിലുളള ഗൃഹത്തിനു പുറമെ ഒരു ഗൃഹവും കൂടി വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാ കും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധമുളള ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സര്‍വ്വാത്മനാ സ്വീകരിക്കും.

ഉത്രാടം: സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചയപ്പെടുന്നതുവഴി പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ ഉടലെടുക്കും. പരിസരവാസികളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ മാറി താമസിയ്ക്കുവാനിടവരും. സുതാര്യതക്കുറവിനാല്‍ കൂട്ടുത്തരവാദിത്ത്വത്തില്‍നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറും.

തിരുവോണം: ആദ്ധ്യാത്മിക ആത്മമീയപ്രവര്‍ത്തികളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സാമ്പത്തിക വരുമാനം വർധിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

അവിട്ടം: നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അലംഭാവം അരുത്. സുതാര്യയുളളപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും. ദുസ്സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ചതയം: നിക്ഷേപസമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഊഹ ക്കച്ചവടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം ഉണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. സഹപാഠിയെ കാണുവാനും ഗതകാലസ്മരണകള്‍ പങ്കുവെക്കുവാനും അവ സരമുണ്ടാകും.സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളാല്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി: അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ തൊഴില്‍ മേഖലകളിലുളള അനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. അനാവശ്യമായ ആധി ഒഴിവാക്കണം. വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്.

രേവതി: ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗൃഹോപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അഗ്നിഭീതിക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. അനുചിത പ്രവൃത്തികളില്‍നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാന്‍ ഉള്‍പ്രേരണയുണ്ടാകും. ഉദരരോഗം വർധിക്കും.

ബ്രഹ്മശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top