Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഡിസംബര്‍ 6, 2018)

December 6, 2018

image (1)അശ്വതി : ബൃഹത് പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ദൂരയാത്രവേണ്ടി വരും. അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

ഭരണി : മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗതടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങി ആഗ്രഹ സാഫല്യമുണ്ടാകും. അഭയം പ്രാപിച്ചുവരുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്രയം നല്‍കും. മഹദ്‌വ്യക്തിക ളുടെ ആശയങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തുന്നത് ആശ്വാസത്തിനു  വഴിയൊരുക്കും.

കാര്‍ത്തിക : സങ്കല്പത്തിനുസരിച്ച് ഉയരുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ സംജാതമാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും.

രോഹിണി : ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ഓര്‍മ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മറവിയുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരോധമായിവരും. ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ കൂട്ടുകച്ചവടത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറും.

മകയിരം : ആത്മവിശ്വാസത്താല്‍ പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. കുടുംബസംരക്ഷ ണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ജന്മനാട്ടില്‍ ഭൂമിവാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഗുരുതുല്യരായവ രുടെ ആശീര്‍വാദത്താല്‍ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരുവാന്‍ ആശയമുദിക്കും.

തിരുവാതിര : അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണഫലം കുറ യും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ വിഷമമാകും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യമുണ്ടാകും. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം.

പുണര്‍തം : വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തകരമായിരിക്കും. എതിര്‍പ്പുകളെ അതിജീവിക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും.

പൂയ്യം : കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പ്രയത്നത്തിന് പൂര്‍ണ്ണഫലമുണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. സാമ്പത്തികനീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും.

ആയില്യം : യാത്രാക്ലേശമുള്ള വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. ആധി വർധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. വാഹന ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറും.

മകം : വിശ്വസ്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ആത്മപ്രശംസ അബദ്ധമാകും. വ്യവസ്ഥകളില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. ഹ്രസ്വകാല പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും.

പൂരം : സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. ഉത്സാഹം വര്‍ദ്ധിക്കും. വിതരണവിപണനമേഖലകളില്‍ ഉണര്‍വ് കണ്ടുതുടങ്ങും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

ഉത്രം :  ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. അബദ്ധചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. വിദഗ്ദ്ധനിര്‍ദ്ദേശത്താല്‍ പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രൂപകല്പനചെയ്യും.

അത്തം : ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. സാഹസപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. യാ ത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടും.

ചിത്ര : ഔദ്യോഗിമായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഒഴിഞ്ഞുപോകും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ആർജവമുണ്ടാകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.

ചോതി : അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാനവസരമുണ്ടാകും.

വിശാഖം : അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പുതിയ കര്‍മ്മമേഖലകള്‍ക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തിയും ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിക്കും.

അനിഴം : കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങള്‍ അകന്നുപോ കും.

തൃക്കേട്ട : പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും. വ രുമാനവും നീക്കിയിരുപ്പും വര്‍ദ്ധിക്കും. പുതിയ തൊഴിലവസരം വന്നുചേരും.

മൂലം : ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സര്‍വ്വാത്മനാ സഹകരിക്കും. പിതാവിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ദാനം ചെയ്യുവാന്‍ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ദേവാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

പൂരാടം : ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സന്താനങ്ങള്‍ മുഖാന്തിരം സഫലമാകും. മനഃ സാക്ഷിക്കുയോജിച്ച പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

ഉത്രാടം : ഈശ്വരാരാധനകളാല്‍ ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാക്കി ചിന്തകള്‍ക്കതീതമായി പ്ര വര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്ത്വത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിയ് ക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കണം. ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം.

തിരുവോണം : പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ഉദിക്കും. സന്താനസൌഖ്യമുണ്ടാകും. സാമ്പ ത്തികവരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കും. വിദൂരപഠനത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

അവിട്ടം : കടം കൊടുക്കരുത്. മദ്ധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് പോകരുത്. അനാവശ്യമായി ആധി വര്‍ ദ്ധിക്കും. നിസ്സാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും തടസങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടും. വാക്തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്. സ്വസ്ഥതകുറയും.

ചതയം : പുതിയ തൊഴിലവസരമുണ്ടാകും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. ചുമതലകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തടസമുണ്ടാകും. ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെടും.

പൂരോരുട്ടാതി : ചര്‍ച്ചകളും പരീക്ഷണങ്ങളും സന്ധിസംഭാഷണവും വിജയിക്കും. സ്വ പ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. പുതിയ വ്യാപാരവ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും.

ഉത്രട്ടാതി : പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജ്ജിക്കുവാന  വസരമുണ്ടാകും. പ്രതീക്ഷകള്‍ സഫലമാകും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമു ണ്ടാകും.

രേവതി : സഹോദര സുഹൃത്സഹായഗുണമുണ്ടാകും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിയ്ക്കണം. ജോലികൂടുതല്‍ അനുഭവപ്പെടും. യാത്രാക്ലേശം വര്‍ദ്ധിക്കും. നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top