Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (08 ഡിസംബര്‍ 2018)

December 8, 2018

best-astrologer-in-gurgaon (1)അശ്വതി : അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ തൊഴില്‍ മേഖലകളിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. അനാവശ്യമായ ആധി ഒഴിവാക്കണം. വിദഗ്ദ്ധോപദേശം സ്വീകരിയ്ക്കാതെ ഒരുപ്രവൃത്തിയിലും പണം മുടക്കരുത്.

ഭരണി : സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം തിരിച്ചുലഭിക്കും . ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും.

കാര്‍ത്തിക : സാമ്പത്തികവരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കും .പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സുഹൃത് സഹോദരസഹായഗുണത്താല്‍ സാധിക്കും . വിശേഷപ്പെട്ട ആരാധനാലയദര്‍ശനത്തിനു സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

രോഹിണി : സഹപാഠികളോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും . പുതിയ കരാറു ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും .

മകയിരം : സ്വാര്‍ത്ഥതാല്പര്യസാദ്ധ്യത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും . വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പുത്ര പൌത്രാദികളോടൊപ്പം  താമസിയ്ക്കുവാന്‍ ദൂരദേശ-വിദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

തിരുവാതിര : അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിയ്ക്കപ്പെടും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസംഘര്‍ഷം വര്‍ദ്ധിക്കും . അസുഖങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകും.

പുണര്‍തം : പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.മേലധികാരിയുടെ പ്രതി നിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുവാനിടവരും.ഗുണനിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുവാന്‍ വ്യവസാ യം നവീകരിയ്ക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും .

പൂയ്യം : പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയില്‍ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും . ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ നേര്‍ന്നുകിടപ്പുളള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാനിടവരും.ശമ്പളവര്‍ദ്ധനവ് മുന്‍കാലപ്രാബല്യത്തോടുകൂടി ലഭിക്കും .

ആയില്യം : നിലവിലുളള ഗൃഹത്തിനു പുറമെ ഒരു ഗൃഹവും കൂടി വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും.യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധമുളള ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സര്‍വ്വാത്മനാ സ്വീകരിക്കും .

മകം : ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ സാധിക്കും . പ്രവൃത്തി പരിചയത്താല്‍  സങ്കീര്‍ണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും . കടം കൊടുത്തസംഖ്യ തിരിച്ചുലഭിക്കും .

പൂരം : ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്താല്‍ കൂടുതല്‍ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. സഹപാഠിയെ കാണുവാനും ഗതകാലസ്മരണകള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുവാനും അവസരമുണ്ടാ കും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായസഹകരണത്താല്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.

ഉത്രം : സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏല്പിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. പണം ക ടം കൊടുക്കുക, കടം വാങ്ങുക, ജാമ്യം നില്‍ക്കുക തുടങ്ങിയവ അരുത്. അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ആയുര്‍വ്വേദചികിത്സ തുടങ്ങും.

അത്തം : നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അലംഭാവം അരുത്. സുതാര്യതയുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും. ദുസ്സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ നിയ ന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ചിത്ര : നിക്ഷേപസമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യാപ്രാപ്തിനേടും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ അവതരിപ്പിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും . ഊഹകച്ചവ ടത്തില്‍ സാമ്പത്തികലാഭം ഉണ്ടാകും.

ചോതി : പരാജയപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലവിജയമുണ്ടാകും .ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുജനപിന്തുണ ലഭിക്കും. തൃപ് തിയായ വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

വിശാഖം : പുതിയസുഹൃത്ബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലസാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പലവിധസൌകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പട്ടണത്തിലേയ്ക്കു താമസം മാറ്റുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

അനിഴം : ആധി വര്‍ദ്ധിയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ അസുഖങ്ങളും വര്‍ദ്ധിക്കും . അമിതവ്യയം നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗൃഹോപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അഗ്നിഭീതിയ്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

തൃക്കേട്ട : അഭിപ്രായസമന്വയത്തോടുകൂടിയ സമീപനം സര്‍വ്വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികനേട്ടം വര്‍ദ്ധിക്കും .പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായി തുടര്‍ന്നു പഠിയ്ക്കുവാന്‍ ചേരും.

മൂലം : വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിയ്ക്കാത്ത ഗൃഹനിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും സംഖ്യതി രിച്ചുവാങ്ങുവാന്‍ നടപടികളെടുക്കും. അനാവശ്യചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിയ്ക്കണം. അപകീര്‍ ത്തി ഒഴിവാകുവാന്‍ നേതൃത്വസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിയ്ക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും .

പൂരാടം : ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ സാഹസപ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും . അനാ രോഗ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാക്കുവാന്‍ അധികാരസ്ഥാനം ഒഴിയും.

ഉത്രാടം : വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായതിനാല്‍ ഭരണപരിഷ്കാരം പ്രവര്‍ത്തനതലത്തില്‍ കൊണ്ടുവരും.ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും . കര്‍മ്മ മേഖലകളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തികപുരോഗതി ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം : തൊഴില്‍പരമായ പരാജയങ്ങള്‍ക്കു ആശ്വാസം തോന്നും. സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചരയപ്പെടുന്നതുവഴി പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ ഉടലെടുക്കും. പരിസരവാസികളുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ മാറിതാമസിയ്ക്കുവാനിടവരും.

അവിട്ടം : വ്യാപാരവ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ ചിലരെ പിരിച്ചുവിടുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും  ഏറ്റെടുത്ത ദൌത്യം നിശ്ചിത സമയപരിധിയ്ക്കുളളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും . ഊഹകച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടം സംഭവിക്കും ചതയം : ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപകല്പന ചെയ്യുന്ന സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനാല്‍ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വര്‍ദ്ധിക്കും . ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി : ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും . വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും . കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുവാന്‍ സാ ധിക്കും .

ഉത്രട്ടാതി : തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനതീരുമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിയ്ക്കുവാനിടവരും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ ഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും .

രേവതി : ഏറ്റെടുത്ത ദൌത്യം മനഃസംതൃപ്തിയോടുകൂടി ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും . സന്താനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഗൃഹം വാങ്ങിയ്ക്കുവാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും . അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ അനിഷ്ടഫലങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും.

 

Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

 


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top