Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ജനുവരി 21, 2019)

January 21, 2019

banner2അശ്വതി : സമാനചിന്താഗതിയിലുള്ളവരുമായി സംസര്‍ഗ്ഗത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നതുവഴി സമാധാനമുണ്ടാകും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കും. സന്താനഭാഗ്യമുണ്ടാകും.

ഭരണി : സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള പ ദ്ധതികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. ബഹുവിധകാര്യങ്ങള്‍ നിവൃത്തിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : വിജ്ഞാനം ആര്‍ജ്ജിക്കുവാനും പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുവാനും അവസരം വന്നുചേരും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നതിനാല്‍ കൃതാര്‍ത്ഥതയുണ്ടാകും. ലാഭശതമാനവ്യവസ്ഥകളോടുകൂടിയ വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും.

രോഹിണി :  പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ആര്‍ജ്ജവമുണ്ടാകും. ശ്രമകരമായ പ്ര വര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എല്ലാം വിജയപഥത്തിലെത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രഥമപരിഗണന നല്‍കും.

മകയിരം : ആരോഗ്യവും കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തും. നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടും.

തിരുവാതിര : പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. അഭിപ്രായസമന്വയം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും.

പുണര്‍തം : സമയബന്ധിതമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിത്യശ്രദ്ധയോടുകൂടി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ആത്മാര്‍ത്ഥസുഹൃത്തിനു സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യുവാനിടവരും.

പൂയ്യം : ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പുതിയ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ രൂപരേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കും. സാമ്പത്തികനേട്ടം വര്‍ദ്ധിക്കും .

ആയില്യം : അപരിചിതമായ മേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കുന്നതില്‍ നിന്നും യുക്തിപൂര്‍വ്വം പിന്മാറും. സുരക്ഷിതമായ ഇടപാടുകള്‍ക്കു പണം മുടക്കും. അര്‍ഹമായ പൂര്‍വ്വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും.

മകം : പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സര്‍വ്വാത്മനാ സഹകരിക്കും വിദേശയാത്രയ്ക്കനുമതി ലഭിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വാക്കുകളും ഫലപ്രദമായിത്തീരും. ചര്‍ച്ചയില്‍ വിജയിക്കും.

പൂരം : സമാനസംസ്ക്കാരമുള്ളവരുമായി സൗഹൃദബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. കുടുംബസമേതം മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പുന:പരീക്ഷയില്‍ വിജയിക്കും.

ഉത്രം : അറിവിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ആത്മനിയന്ത്രണം വേണം.

അത്തം : അജ്ഞതകൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും. അസുഖം വര്‍ദ്ധിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കു ഫലം കുറയും. ചുമതലകള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കരുത്.

ചിത്ര : വിവിധങ്ങളും, വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ പ്രവൃത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യുവാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. നിര്‍ത്തിവെച്ച വിദേശബന്ധമുള്ള വ്യാപാര വിപണനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കും.

ചോതി : ശുഭസൂചകങ്ങളായ വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ ആഹ്ലാദമുണ്ടാ കും. സന്താനങ്ങളുടെ പഠനകാര്യങ്ങളില്‍ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. സങ്കീര്‍ ണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തും.

വിശാഖം : വിനയത്തോടുകൂടിയുള്ള സമീപനം വിപരീതസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. ചികിത്സകളാലും ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാലും സന്താനഭാഗ്യമുണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍  ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.

അനിഴം : സന്താനസംരക്ഷണമുണ്ടാകും. ബോധ്യമുള്ള വ്യാപാരത്തില്‍ പണം മുടക്കും. മനസിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ സാധ്യമാകും.

തൃക്കേട്ട : മേലധികാരിയ്ക്ക് തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍  പദ്ധതിസമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനാന്തരീക്ഷവും ദാമ്പത്യഐക്യവും ഉണ്ടാകും. വ സ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടും.

മൂലം : ഏറ്റെടുക്കുന്ന കരാറുജോലികള്‍ നിശ്ചിതസമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ചെയ്തു തീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ തുടര്‍ന്നു പഠിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. പഠിച്ച വിഷയത്തോടനുബന്ധമായ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.

പൂരാടം : ഔദ്യോഗികമായി ഉത്തരവാദിത്ത്വം വര്‍ദ്ധിക്കും.ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനാല്‍ ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറുകയാണു നല്ലത്. അറിവുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.

ഉത്രാടം : ഭദ്രമായ പണമിടപാടുകളില്‍ പങ്കുചേരും. അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ച അധികൃതരോടു നന്ദിപറയും. ചികിത്സകളാലും ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാലും സന്താനഭാഗ്യമുണ്ടാകും.

തിരുവോണം : സൗമ്യസമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യവും ഉണ്ടാകും. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിഗണിക്കപ്പെടും.

അവിട്ടം : നടപടിക്രമങ്ങളി ല്‍ ക്യത്യതപാലിക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. ഉദ്യോഗാനുമതിയോടുകൂടിയ വിദേശയാത്ര ഏറെക്കുറെ സഫലമാകും. ശ്രമകരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എല്ലാം വിജയപഥത്തിലെത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

ചതയം : അസാധാരണവ്യക്തിത്വമുള്ളവരുമായി സൗഹൃദബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചവിഷയത്തില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. തന്മയത്ത്വത്തോടു കൂടിയ പ്രതികരണം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുവാന്‍ ഉപകരിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി : മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പലപ്പോഴും ജോലിചെയ്യേണ്ടതായി വരും. നിരവധി ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആർജിക്കുന്നതിനാല്‍ സ്വതന്ത്രമായ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

ഉത്രട്ടാതി : വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവരും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.  അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധി ക്കും.

രേവതി : വസ്തുതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കും. അസുഖങ്ങളാല്‍ അവധിയെടുക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം ഫലപ്രദമായ രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top