Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം (09 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 9, 2019 , .

ASTROLOGY CHARTഅശ്വതി: ആത്മാഭിമാനത്താല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയം നേടും. ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സഹകരിക്കും. ചികിത്സകള്‍ ഫലിക്കും. പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍ വ്യൂ തുടങ്ങിയവയില്‍ വിജയിക്കും.

ഭരണി: ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും. ഓര്‍മ്മശക്തി വർധിക്കും. വിദേശ യാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കും. മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. വിജ്ഞാന പ്രദമായ വിഷയങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.

രോഹിണി: സന്ധിസംഭാഷണത്തില്‍ വിജയിക്കും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം ഏറ്റെടുക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

മകയിരം: കാര്യക്ഷമത വർധിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

തിരുവാതിര: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സര്‍വ്വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും.

പുണര്‍തം: ജീവിതസൌഖ്യം മനസമാധാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൗത്യത്തില്‍ പൂര്‍ണ വിജയം വിശ്വസ്ത സേവനത്തിനു അനുകൂലപ്രതികരണങ്ങള്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായ പ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

പൂയ്യം: അമിതഭക്ഷണം അബദ്ധമാകും. ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. സംയുക്ത സംരംഭത്തില്‍ പങ്കുചേരും. പ്രായോഗികവശം ചിന്തിച്ചുപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിനേടും.

ആയില്യം: സാമ്പത്തിക ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ പിരിച്ചുവിടും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉദാസീന മനോഭാവം വർധിക്കും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രവേ ണ്ടിവരും. ഈശ്വരപ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ കാര്യസാധ്യമുണ്ടാകും.

മകം: പലപ്രകാരത്തിലും സൗഖ്യവും, സമാധാനവും, സ്വസ്ഥതയും, പ്രവര്‍ത്തന വിജയവും ഉണ്ടാകും. മഹത്സംരംഭങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

പൂരം: ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ അന്യരെ ഏല്പിക്കരുത്. ഇടതുകയ്യിക്ക് അസുഖം വർധിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേക്കു മാറിതാമസിക്കും.

ഉത്രം: കൃത്യനിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. പ്രതാപവും പ്രവര്‍ത്തനഗുണവും സല്‍കീര്‍ത്തിയും വർധിക്കും. ഹ്രസ്വകാലപാഠ്യപദ്ധതിയ്ക്കു ചേരും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

അത്തം: ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ക്കു കേടുപാടുകള്‍ ഉണ്ടാകും. അവസരവാദം അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. അന്ധമായ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കണം.

ചിത്ര: ആഗ്രഹ സാഫല്യമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ണത കൈവരും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും.

ചോതി: സര്‍വ്വകാര്യവിജയത്താല്‍ സമാധാനം, ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകളില്‍ അനുകൂലം, കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥത, പ്രയ്തനങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം, വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

വിശാഖം: ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. പുതിയ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങും. മനസമാധാനവും സന്താനസൗഖ്യവും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. അനാവശ്യമായി ആധി ഉപേക്ഷിക്കണം.

അനിഴം: പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വർധിക്കും. സുഖസുഷുപ്തിയും സുഖഭക്ഷണവും ഉണ്ടാകും. ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലഫലം ഉണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട: ആരോപണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുവാനിടവരും. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. വ്യക്തിവിദ്വേഷം ഉപേക്ഷിക്കണം. യാത്രാക്ലേശം വർധിക്കും.

മൂലം: ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വർധിക്കും. ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികപുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജനസ്വാധീനം വർധിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

പൂരാടം: നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം.ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയും. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസം അനുഭവപ്പെടും. കൃത്യനിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ അപാകതകള്‍ ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ഉത്രാടം: അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കും. അവധിയെടുക്കാനിടവരും. അവസരവാദവും അന്ധമായ ആത്മവിശ്വാസവും അബദ്ധങ്ങള്‍ക്കു വഴിയൊരുക്കും. അഹംഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം. പറയുന്ന വാക്കുകളില്‍ അബദ്ധമുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

തിരുവോണം: സര്‍വ്വകാര്യവിജയത്താല്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും. ഏറ്റെടുത്ത ദൌത്യം വിജയിക്കും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വസ്തുവാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്രസഫലമാകും.

അവിട്ടം: കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യതയും ഉണ്ടാകും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കുറയാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. അശ്രാന്തപരിശ്രമത്താല്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

ചതയം: ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ബാഹ്യപ്രേരണകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത് നന്നല്ല. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വർധിക്കും. ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിയ്ക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്കു വിരുന്നുപോകും. സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഭാര്യാഭര്‍ത്തൃഐക്യതയുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി: കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുവാന്‍ അന്വേഷിക്കും. ബന്ധുസഹായം ഉണ്ടാകും.

രേവതി:  ഭാവനകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും. ആത്മധൈര്യം വർധിക്കും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുതിയ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top