Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (17 ഫെബ്രുവരി 2019)

February 17, 2019

images (1)അശ്വതി: ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. അര്‍പ്പണബോധത്തോടു കൂടിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

ഭരണി: മുടങ്ങിക്കിടപ്പുളള പദ്ധതികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കും. കീഴ്ജീവനക്കാര്‍ക്കു പരിശീലനം നല്‍കും.

കാര്‍ത്തിക: നഷ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുനര്‍നിയമനമുണ്ടാകും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥ വ്യാപാരത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും.

രോഹിണി: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാപനത്തില്‍ ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും. ഓര്‍മ്മശക്തി, പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത എന്നിവ വർധിക്കും.

മകയിരം: ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതിക്കു രൂപകൽപ്പന തയ്യാറാകും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും. ചെലവിനു നിയന്ത്രണം വേണം.

തിരുവാതിര: തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം ഉടലെടുക്കും. പ്രണയം, ആഗ്രഹങ്ങള്‍ എന്നിവ സഫലമാകും.

പുണര്‍തം: ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു പൂര്‍ണ്ണത ഉണ്ടാവുകയില്ല. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. പണം കടം കൊടുക്കരുത്. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്ക് അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കണം.

പൂയ്യം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കുമെങ്കിലും അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വീഴ്ചയ്ക്കു യോഗമുണ്ട്. അപര്യാപ്തതകള്‍ മനസിലാക്കി ജീവിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ആശ്രാന്ത പരിശ്രമത്താല്‍ അനുകൂലവിജയം ഉണ്ടാകും.

ആയില്യം: ആശയങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യമാകും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വർധിക്കും. പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

മകം: ഭൂമി വിൽക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സന്ധിസംഭാഷണത്തില്‍ വിജയിക്കും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

പൂരം: ഏറ്റെടുത്ത ഉദ്യമം വിജയിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വർധിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യ ഐക്യവും ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം: വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനമുണ്ടാകും. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം വർധിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കു കഠിനപ്രയത്നം വേണം. അപകീര്‍ത്തിക്കു യോഗമുണ്ട്. കടം കൊടുക്കരുത്.

അത്തം: സന്താനസംരക്ഷണമുണ്ടാകും. കഫനീര്‍ദ്ദോഷ രോഗങ്ങള്‍ വർധിക്കും. അവധി കഴിഞ്ഞു വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു യാത്രപുറപ്പെടും.

ചിത്തിര: അസൂയാലുക്കള്‍ വർധിക്കും. മുന്‍കോപം നിയന്ത്രിക്കണം. അസമയങ്ങളിലുളള യാത്ര ഉപേക്ഷിക്കണം. ചുമതലകള്‍ വർധിക്കും.

ചോതി: പുതിയ കര്‍മ്മമേഖലകള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. സന്താനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഭൂമിവാങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വർധിക്കും. കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും.

വിശാഖം: ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

അനിഴം: തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഫലപ്രദമായിത്തീരും. പദ്ധതി സമര്‍പ്പണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

തൃക്കേട്ട: പുതിയ ആത്മബന്ധം ഉടലെടുക്കും. പ്രണയബന്ധം സഫലമാകും. ദുസ്സംശയം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗതയിലാക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കും.

മൂലം: ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പുണ്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും പണം മുടക്കും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം ഉടലെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

പൂരാടം: ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് അനുഭവം കുറയും. ഉദ്യോഗം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യം കുറയും. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

ഉത്രാടം: സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. സുഹൃത് സഹായഗുണമുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രാനുമതി ലഭിക്കും. വ്യവസായം നവീകരിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

തിരുവോണം: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. ഉത്സാഹവും ആത്മധൈര്യവും ഓർമശക്തിയും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും വർധിക്കും. പുതിയ വ്യാപാരത്തിന് ആശയമുദിക്കും.

അവിട്ടം: ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതു നന്നല്ല. ചുമതലകള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കരുത്. മാതൃ-പിതൃ സന്താനസംരക്ഷണം ആശ്വാസമുണ്ടാക്കും. മനോധൈര്യം കുറയും.

ചതയം: സങ്കീര്‍ണ്ണമായ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ശാശ്വതപരിഹാരമുണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാനിടവരും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും. പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

പൂരോരുട്ടാതി: ശത്രുക്കള്‍ വർധിക്കും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ അബദ്ധമായിത്തീരും. പ്രതികരണശേഷി കുറയും. അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും .

ഉത്രട്ടാതി: സന്താനസംരക്ഷണം ആശ്വാസമുണ്ടാക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരമുണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

രേവതി: മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കും. വിഷമഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യും. അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും. പണം കുറച്ചുകൊണ്ട് കരാർ ജോലി ഏറ്റെടുക്കരുത്.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top