Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം – ജൂണ്‍ 7, 2019

June 6, 2019

imagesഅശ്വതി: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമാകും വിധത്തില്‍ സാധിക്കും. കടം കൊടുത്തസംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ഭരണി: വിട്ടുവീഴ്ചാമനോഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നതുവഴി മനസമാധാനമുണ്ടാകും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആത്മപ്രചോദനമുണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: ആദര്‍ശങ്ങള്‍ ഫലവത്താകും. സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം വഹിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വർധിക്കും.

രോഹിണി: വസ്ത്രാഭരണങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്യും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സായാഹ്ന വേളയില്‍ പ്രത്യേക ഈശ്വര പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ നടത്തും.

മകയിരം: മംഗംളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിധ്യം വേണ്ടിവരും. മാര്‍ഗതടസങ്ങള്‍ നീങ്ങും. ന്യായമായ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്ക് വിരുന്നു പോകും.

തിരുവാതിര: ഔചിത്യമുള്ള സന്താനങ്ങളുടെ സമീപനത്തില്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. സങ്കീര്‍ണ്ണപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ശാശ്വതപരിഹാരം കണ്ടെത്തും. ചുമതലകള്‍ സന്താനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതുവഴി ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം: സമ്മാന പദ്ധതിയില്‍ വിജയിക്കും. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

പൂയ്യം: വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേൾക്കാനിടവരുമെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞുപ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. തൊഴില്‍മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരയാത്രവേണ്ടിവരും.

ആയില്യം: അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. സര്‍വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

മകം: ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങള്‍ വർധിക്കുന്നതിനാല്‍ അമിതാദ്ധ്വാനം തോന്നും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി താമസിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

പൂരം: ചികിത്സഫലിച്ചു തുടങ്ങും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങും.

ഉത്രം: യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. അഭിമാനാര്‍ഹമായ പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവെയ്ക്കും.

അത്തം: സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബത്തിലെ അന്തഃഛിദ്രങ്ങള്‍ക്ക് മധ്യസ്ഥത വേണ്ടിവരും. വിപരീതചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം.

ചിത്തിര: സുതാര്യതയുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും. ദുസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ചോതി: ശാസ്ത്രപരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കുന്നതുവഴി അംഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനസമ്മാനവും ലഭിക്കും. തൊഴില്‍ മേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനതീരു മാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനിടവരും.

വിശാഖം: പ്രവൃത്തികപരിചയത്താല്‍ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തൃപ്തിയാകും വിധത്തില്‍ സാധിക്കും.

അനിഴം: ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഗൃഹോപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നും അഗ്നിഭീതിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ അനിഷ്ടഫലങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും.

തൃക്കേട്ട: പുതിയസുഹൃത്ബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും. നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അലംഭാവം അരുത്. സുതാര്യതയുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ അപകീര്‍ത്തി ഒഴിവാകും.

മൂലം: സഹോദരസുഹൃത് സഹായ ഗുണമുണ്ടാകും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും. വരുമാനവും നീക്കിയിരുപ്പും വർധിക്കും.

പൂരാടം: നിര്‍ത്തിവെച്ച വിപണനമേഖലകള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി സാമ്പത്തികവരുമാനമുണ്ടാകും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാന്‍ സാധിക്കും.

ഉത്രാടം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. മനസമാധാനവും ആഗ്രഹസാഫല്യവും കുടുംബസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. വ്യാപാരവിപണനമേഖലകളില്‍ വളര്‍ച്ച അനുഭവ പ്പെടും.

തിരുവോണം: സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി പുതിയ ഉത്തരവാദിത്ത്വം ഏറ്റെടുക്കും. പുതിയ വ്യാപാരത്തെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

അവിട്ടം: സന്താനസൗഖ്യവും പ്രവര്‍ത്തനഗുണത്താല്‍ സാമ്പത്തികലാഭവും പ്രതാപവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും. മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

ചതയം: ദാനം ചെയ്യാനവസരമുണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വർധിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: സന്ധിസംഭാഷണം വിജയിക്കും. കീര്‍ത്തി വർധിക്കും. നേര്‍ന്നുകിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ നടത്തും. ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സഹകരിക്കും. മനസിന്‍റെ ആധികുറയും.

ഉത്രട്ടാതി: ശുഭകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. ദൂരത്തേയ്ക്ക് ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. അന്യദേശവാസവും ഉണ്ടാകും.

രേവതി: നിന്ദാശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം. സ്വജനവിരോധം വർധിക്കും. വഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടരുത്. ദുസംശയങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top