Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ജൂണ്‍ 10, 2019)

June 10, 2019

weekly_horoscope_1990367_835x547-mഅശ്വതി: പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ തയാറാകും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. വിവാദങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.

ഭരണി: ഉത്സവാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും. വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

രോഹിണി: സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു ശാശ്വതപരിഹാരം കണ്ടെത്തും. വിഭ്രാന്തിയുള്ളവര്‍ക്ക് സാന്ത്വനവും സമാധാനവും നല്‍കുവാന്‍ സാധിക്കും.

മകയിരം: യാഥാര്‍ഥ്യത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ യാത്രപുറപ്പെടും. വേണ്ടപ്പെട്ടവര്‍ വിരുന്നുവരും. കുടുംബതര്‍ക്കം പരിഹരിക്കും.

തിരുവാതിര: ഗഹനമായ വിഷയങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും.  അശരണരായവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങി വക്കും.

പുണര്‍തം: പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും.  ഗുരുകാരണവന്മാരെ നമസ്കരിയ്ക്കുവാനിടവരും. സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പിക്കുവാനവസരമുണ്ടാകും.

പൂയം: നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും തടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വാക് തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും യുക്തിപൂര്‍വം പിന്മാറും. ബൃഹത്സംരംഭങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും.

ആയില്യം: കഫ-നീർദോഷരോഗങ്ങള്‍ വർധിക്കും. ചെറിയതോതില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരും. കടം കൊടുക്കുക ജാമ്യം നില്‍ക്കുക എന്നിവ അരുത്.

മകം: സഹപാഠികളോടൊപ്പം വിനോദയാത്ര പുറപ്പെടും. ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും.

പൂരം: കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്രക്കവസരമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

ഉത്രം: യാത്രമാറ്റിവക്കും.  ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസം അനുഭവപ്പെടും. എന്നാല്‍ അന്യര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ വിജയിക്കും.

അത്തം: ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ എല്ലാം വിപരീതമായിത്തീരും. മംഗളവേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും. ആശങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യമാക്കുവാന്‍ കഠിനപ്രയത്നം വേണം.

ചിത്ര : ഉത്സവാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. സന്താനങ്ങളുടെ നിര്‍ബന്ധത്താല്‍ പൂര്‍വികസ്വത്ത് ഭാഗം വക്കുവാന്‍ തയാറാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

ചോതി: മനസ്സിലുദ്ദേശിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും.  വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങ് നിര്‍വഹിക്കും.

വിശാഖം: ആത്മാർഥ ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. ഭൂമിവാങ്ങുവാന്‍ കരാറെഴുതും. സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം പുണ്യതീര്‍ഥ യാത്രപുറപ്പെടും.

അനിഴം: മതപരമായ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാന്‍ തയാറാകും. സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട: മംഗളവേളകളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ തയാറാകും. ചുമതലകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കും.

മൂലം: സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. സുഹൃത്തുകളോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്ര പുറപ്പെടും. വാഹന ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണം. ശ്രദ്ധ കുറയും.

പൂരാടം: അപ്രതീക്ഷിതമായി യാത്രമാറ്റിവക്കും.  പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഭൂമിവില്പന സാധിക്കും.

ഉത്രാടം: സുഹൃത്തിന്‍റെ ഗൃഹപ്രവേശചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. നവദമ്പതികളെ ആശീര്‍വദിക്കുവാനിടവരും. വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

തിരുവോണം: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കും.  ചേരുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

അവിട്ടം: അമിതഭക്ഷണത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

ചതയം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിയ്ക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കു ഫലമുണ്ടാകും. ഗൃഹ പ്രവേശനകര്‍മം നിര്‍വഹിക്കും. മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകും.

പൂരോരുട്ടാതി : ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യമാക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.  നീതിപൂര്‍വ്വമുളള സമീപനം സര്‍വകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ശ്രദ്ധക്കുറവിനാല്‍ വാഹന ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. അമിതസംസാരം നിയന്ത്രിക്കണം. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

രേവതി: അനാവശ്യചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കും.  പകര്‍ച്ചവ്യാധിപിടിപെടും. വ്യവസ്ഥകള്‍ വ്യതിചലിക്കും.  മനോവിഷമം വർധിക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top