Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (04 ജൂലൈ 2019)

July 3, 2019

1540373834-rashifal-17അശ്വതി: ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണത ഉണ്ടാവില്ല. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ശുഭകര്‍മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. വാഹനാപകടത്തിനു സാക്ഷിയാകും.

ഭരണി: പ്രത്യേക വിഭാഗം ഏറ്റെടുക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ആഗ്രഹസാഫല്യവും സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ അനുചിതപ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും മോചനമുണ്ടാകും. ഉദാസീനമനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം. അസുഖങ്ങളാല്‍ യാത്രമാറ്റിവെക്കും.

രോഹിണി: ആരോഗ്യവും കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ഉണ്ടാകും. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ധിക്കും

മകയിരം: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹം കുറയും. നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും.

തിരുവാതിര: സുതാര്യതയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയം ഉണ്ടാകും. സം ഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

പുണര്‍തം: മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. അറിവുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനവസരമുണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും.

പൂയ്യം: തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ ലാഭമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

ആയില്യം: തന്ത്രപ്രധാനമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഔചിത്യമുണ്ടാകും. നീതിപൂര്‍വമായ സമീപനത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയമുണ്ടാകും.

മകം: പുതിയ പദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപകല്പന ചെയ്യും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും.

പൂരം: കഴിവു പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പുതിയ കര്‍മപദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം കഠിനപരിശ്രമത്താല്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.

ഉത്രം: അര്‍ഹമായ പിതൃസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. സുവ്യക്തമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കാന്‍ സുഹൃത്സഹായം തേടും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പൂര്‍ണത ഉണ്ടാകും.

അത്തം: കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറാകും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. സമന്വയസമീപനത്താല്‍ സര്‍വകാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും. പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

ചിത്ര: തൃപ്തിയായ വിലക്ക് ഭൂമിവില്ക്കാന്‍ തയ്യാറാകും. സന്താനങ്ങളുടെ പേരില്‍ പ്രത്യേകവഴിപാടുകള്‍ നടത്തും. പഠിച്ച വിഷയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറാകും.

ചോതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. മംഗള കര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

വിശാഖം: പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യും. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തും. മഹദ്വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടും.

അനിഴം: മത്സരരംഗങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങും. ദുസംശയങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണം. ഗൃഹത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ തുടങ്ങും. അത്താഴം അന്യഗൃഹത്തിലായിരിക്കും.

തൃക്കേട്ട: പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച വിദേശയാത്ര സഫലമാകും. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

മൂലം: പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യാന്‍ കഠിനശ്രമം വേണ്ടിവരും. ചര്‍ച്ചകള്‍ മാറ്റിവെക്കും. പക്വതയോടുകൂടിയ സമീപനം നിര്‍ബന്ധമായും സ്വീകരിക്കണം.

പൂരാടം: വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ആസൂത്രിതപദ്ധതികള്‍ വിജയിക്കും. ഉചിതമായ നിര്‍ദേശം നല്‍കുവാനവസരമുണ്ടാകും.

ഉത്രാടം: മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. പുതിയ സ്നേഹബന്ധം ഉടലെടുക്കും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും.

തിരുവോണം: പദ്ധതി സമര്‍പ്പണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിദ്ധ്യം വേണ്ടിവരും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങും.

അവിട്ടം: പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജിക്കും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമാകും.

ചതയം: പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പുനരാലോചിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. അധികൃതരുടെ പ്രീതിനേടും. വിജ്ഞാനം ആര്‍ജിക്കും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഫലപ്രദമാകും.

പൂരോരുട്ടാതി: ചുമതലകള്‍ മറ്റൊരാളെ ഏല്പിക്കരുത്. കടം കൊടുക്കരുത്. ജാമ്യം നില്‍ക്കരുത്. ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നും അവഗണനയുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി: സല്‍കര്‍മപ്രവണത വര്‍ധിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിദ്ധ്യം വേണ്ടിവരും. കൂടുതല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ നിശ്ചിതസമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കും.

രേവതി: ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. അശ്രദ്ധക്കൊണ്ടു അബദ്ധമുണ്ടാകും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതികൂലസാഹചര്യം വന്നുചേരും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് യാത്രവേണ്ടിവരും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top