Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ആഗസ്റ്റ് 27, 2019)

August 27, 2019

astrology-1566435621അശ്വതി: നയതന്ത്രങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സുവ്യ ക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപരേഖ ത‍യാറാകും. ആഗ്രഹസാഫല്യമുണ്ടാകും.

ഭരണി: വാതനാഡീരോഗങ്ങള്‍ക്ക് ആയുർവേദചികിത്സ തുടങ്ങും. ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നല്ലതല്ല. മനോവിഷമം വർധിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും. പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരം അവലംബിക്കും. ആത്മസംയമനത്താല്‍ ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തിയുണ്ടാകും.

രോഹിണി: കഠിനപ്രയത്നത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും. ദുര്‍ചിന്തകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും. യാത്രാമധ്യോവിഘ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഓര്‍മ്മശക്തി കുറയും.

മകയിരം: നിയന്ത്രണങ്ങളാല്‍ നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും. ആഭരണം മാറ്റിവാങ്ങും.

തിരുവാതിര: വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.

പുണര്‍തം: അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സ്വൽപ്പം ഫലമുണ്ടാകും. നിലപാടില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ ത‍യാറാകും. അശ്രദ്ധകൊണ്ടു അബദ്ധമുണ്ടാകും.

പൂയ്യം: പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യവും അഭീഷ്ടകാര്യവിജയവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ചില സുപ്രധാനങ്ങളായ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനത്തിലെത്തും.

ആയില്യം: പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പ്രശസ്തവിജയം ഉണ്ടാകും. കലാകായികമത്സരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം തുടങ്ങിവെക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ തുടങ്ങുന്ന വ്യാപാരത്തില്‍ പങ്കുചേരും.

മകം: പലവിധ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി പട്ടണത്തിലേയ്ക്ക് താമസം മാറ്റും. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വവും നിർദേശവും നല്‍കും.

പൂരം: കഠിനാധ്വാനത്താല്‍ കാര്യസാധ്യമുണ്ടാകും. സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. വീഴ്ചകളുണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ഉത്രം: സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ അനൈക്യതകള്‍ ഒളിഞ്ഞുമാറും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങിവെക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

അത്തം: സുഖഭക്ഷണവും സുഖസുഷുപ്തിയും ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ വിജയവും ഉണ്ടാകും. പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം ലഭിക്കും. പാരമ്പര്യചികിത്സാരീതികള്‍ അവലംബിക്കും.

ചിത്തിര: സുഹൃത്തിന്‍റെ പുതിയ സംരംഭത്തിന് ആശംസകള്‍ നേരും. പുത്രന് ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ അന്വേഷണമാരംഭിക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

ചോതി: വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തില്‍ മോഷണശല്യമുണ്ടാകും. അനുസരണയില്ലാതെ പ്ര വര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അബദ്ധമാകും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

വിശാഖം: പൂര്‍വ്വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ മാറ്റിവാങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

അനിഴം: കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേ പത്തിനു പണം മുടക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും.

തൃക്കേട്ട: അധികസംസാരം ഉപേക്ഷിക്കണം. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്താല്‍ അവധിയെടുക്കും. പൂര്‍ണ്ണതയില്ലാത്ത പദ്ധതികള്‍ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. അശ്രദ്ധകൊണ്ട് പണനഷ്ടമുണ്ടാകും.

മൂലം: ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കും. ബൃഹത്പദ്ധതികള്‍ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

പൂരാടം: മധ്യസ്ഥരോടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അബദ്ധമാകും. പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപെടും. ദുശീലങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ത‍യാറാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും.

ഉത്രാടം: പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും. വിരോധികള്‍ വർധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സന്താനസംരക്ഷണം ആശ്വാസത്തിനുവഴിയൊരുക്കും.

തിരുവോണം: സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കും. പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കണം. കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.

അവിട്ടം: പറയുന്നവാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമാകും വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. സുരക്ഷാസംവിധാനം സുദൃഢമാക്കും. സ്വതന്ത്രമായി പണം മുടക്കിയുള്ള കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങും.

ചതയം: നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിണക്കം മാറ്റി ലോഗ്യമാകും. പൂര്‍വ്വികസ്വത്ത് രേഖാപരമായി വാങ്ങാന്‍ ഏര്‍പ്പാടുചെയ്യും. ഉദരപ്രമേഹരോഗങ്ങള്‍ വർധിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി: പ്രവര്‍ത്തനഗുണത്താല്‍ പ്രശംസകേള്‍ക്കും. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റും. പുതിയ പദ്ധതി സമര്‍പ്പിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സമ്മാനപദ്ധതികളില്‍ വിജയിക്കും. പുതിയ കരാറുജോലിയില്‍ ഒപ്പുവെക്കും.

രേവതി: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. സന്താനസൗഖ്യമുണ്ടാകും. വിദഗ്ധോപദേശത്താല്‍ പണം മുടക്കും.


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top