Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (നവംബര്‍ 9, 2019)

November 9, 2019

astrology-bannerഅശ്വതി: നിഷ്ക്രിയമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടും. പ്രവൃത്തിമേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസമ്മർദം വർധിക്കും. അനുചിത പ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം.

ഭരണി: ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം വിപുലപ്പെടുത്തും. നിക്ഷേപ സമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

രോഹിണി: പുത്രപൗത്രാദിസംരക്ഷണം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. ആധ്യാത്മി‌ക-ആത്മീയചിന്തകളാല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും.

മകയിരം: ബന്ധുഗൃഹത്തിലെ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യത്താല്‍ യാത്രമാറ്റിവെക്കും. പൂർവിക സ്വത്ത് ഭാഗത്തില്‍ ലഭിക്കും.

തിരുവാതിര: കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തിന് രൂപരേഖ തയാറാകും. ഏകദിന വിനോദയാത്രയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം: മധ്യസ്ഥതയ്ക്കു പോകരുത്. അനാവശ്യമായി അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. വാഹന ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും.

പൂയ്യം: ആഗ്രഹിക്കു‌ന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. അഭയം പ്രാപിച്ചുവരുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്രയം നല്‍കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും.

ആയില്യം: മാതാപിതാക്കളുടെ വിദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാനിടവരും.

മകം: വ്യവസായം വിപുലീകരിക്കാന്‍ വിദഗ്ദോപദേശം തേടും. സന്താനസംരക്ഷ‌ണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. ആത്മവിശ്വാസവും കാര്യനിർവഹണശക്തിയും വർധിക്കും.

പൂരം: സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. ആശംസകള്‍ കൈമാറും. സര്‍വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും.

ഉത്രം: ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കര്യങ്ങള്‍ക്ക് അകാരണതടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാവില്ല. മേലധികാരികളോടും വാക്ക് തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്.

അത്തം: പ്രവര്‍ത്തനരംഗങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിധ്യം ആവശ്യമായിവരും. പുനരധിവാസത്തിനു തയാറാകും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും.

ചിത്തിര: നിസ്വാര്‍ത്ഥസേവനത്താല്‍ പ്രകീര്‍ത്തി വർധിക്കും. ഉന്നതരുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്താല്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ഉത്ഭവിക്കും. അധികൃതരുടെ പ്രീതി നിമിത്തം സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

ചോതി: കുടുംബസംരക്ഷണചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കും.

വിശാഖം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സത്കര്‍മ്മ പ്രവണത വർധിക്കും. സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ സര്‍വകാര്യ വിജയമുണ്ടാകും.

അനിഴം: കലാകയിക പരിശീലനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

തൃക്കേട്ട: സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ സഹായിക്കും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരും. കുടുംബത്തിലെ അന്യൈകതകള്‍ പരിഹരിക്കും. പ്രതികരണശേഷി വർധിക്കും.

മൂലം: വിതരണരംഗം വിപുലമാക്കും. അവധിയാണെങ്കിലും ജോലിചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും.

പൂരാടം: അപര്യാപ്തതകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ നിര്‍ബദ്ധിതനാകും. നിലനില്പിന് ആശങ്ക വർധിക്കും. അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും.

ഉത്രാടം: ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. ജന്മനാട്ടില്‍ ഗൃഹം നിർമിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

തിരുവോണം: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. സ്ഥാനമാനങ്ങളോടു കൂടിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.

അവിട്ടം: നിര്‍ത്തിവെച്ച കരാർ ജോലികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. ആലോചനക്കുറവുകൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും. ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പണം മുടക്കും.

ചതയം: കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം വന്നുചേരും.

പൂരോരുട്ടാതി: വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങും.

ഉത്രട്ടാതി: ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. ഉത്തരവാദിത്ത്വം വർധിക്കും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങും.

രേവതി: സഹകരണമനോഭാവത്താല്‍ സർവകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. പുത്രന്‍റെ ആഗ്രഹത്തിനായി ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ തിരുമാനിക്കും. പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ പാലിക്കും.Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top