Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം (നവംബര്‍ 15, 2019)

November 14, 2019

horoscope-10-september-2019-1568034747അശ്വതി: പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. ഗുരുകാരണവന്മാരെ നമസ്കരിക്കാനിടവരും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

ഭരണി: ആത്മാര്‍ത്ഥ ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. ഭൂമിവാങ്ങാന്‍ കരാറെഴുതും. സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം പുണ്യതീര്‍ത്ഥ യാത്രപുറപ്പെടും. ചര്‍ച്ചയില്‍ വിജയിക്കും.

കാര്‍ത്തിക: സംയുക്തസംരംഭത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറും. സുഹൃത്തുകളോടൊപ്പം ഉല്ലാസ യാത്രപുറപ്പെടും. വാഹന ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണം.

രോഹിണി: വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

മകയിരം: മനസിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. വിജ്ഞാനങ്ങള്‍ കൈമാറും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങ് നിര്‍വഹിക്കും.

തിരുവാതിര: പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ തയാറാകും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. വിവാദങ്ങളെ അതിജീവിക്കും. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം: സുഹൃത്തിന്‍റെ ഗൃഹപ്രവേശചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. നവദമ്പതികളെ ആശീര്‍വദിക്കാനിടവരും. വാക്കുകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

പൂയ്യം: സഹപാഠികളോടൊപ്പം വിനോദയാത്ര പുറപ്പെടും. ഗൃഹപ്രവേശച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. കടം കൊടുത്ത സംഖ്യതിരിച്ചു ലഭിക്കും.

ആയില്യം: ഉത്സവാഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ചര്‍ച്ചകള്‍ ഫലപ്രദമായിത്തീരും.

മകം: അപ്രതീക്ഷിതമായി യാത്രമാറ്റിവെക്കും. പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അകപ്പെടരുത്. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഭൂമിവിൽപ്പന സാധിക്കും.

പൂരം: യാഥാർഥ്യത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ യാത്രപുറപ്പെടും. വേണ്ടപ്പെട്ടവര്‍ വിരുന്നുവരും.

ഉത്രം: മതപരമായ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാന്‍ തയാറാകും. സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും.

അത്തം: സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു ശാശ്വതപരിഹാരം കണ്ടെത്തും. വിഭ്രാന്തിയുള്ളവര്‍ക്ക് സാന്ത്വനവും സമാധാനവും നൽകാന്‍ സാധിക്കും.

ചിത്തിര: സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരാന്‍ തീരുമാനിക്കും. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും.

ചോതി: നിസാരകാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും തടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വാക്കു തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും യുക്തിപൂർവം പിന്മാറും. ബൃഹത് സംരംഭങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കും.

വിശാഖം: ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ എല്ലാം വിപരീതമായിത്തീരും. മംഗളവേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും. ആശങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യമാക്കാന്‍ കഠിനപ്രയത്നം വേണം.

അനിഴം: യാത്രമാറ്റിവെക്കും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസം അനുഭവപ്പെടും. എന്നാല്‍ അന്യര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ വിജയിക്കും.

തൃക്കേട്ട: ഗഹനമായ വിഷയങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. അശരണരായവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യും.

മൂലം: യാത്രമാറ്റിവെക്കും. ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കുറയും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തടസം അനുഭവപ്പെടും. എന്നാല്‍ അന്യര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ വിജയിക്കും.

പൂരാടം: ഉത്സവാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. സന്താനങ്ങളുടെ നിര്‍ബന്ധത്താല്‍ പൂർവികസ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കാന്‍ തയാറാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

ഉത്രാടം: കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്രകക് അവസരമുണ്ടാകും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

തിരുവോണം: അനാവശ്യചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കും. പകര്‍ച്ചവ്യാധി പിടിപ്പെടും. വ്യവസ്ഥകള്‍ വ്യതിചലിക്കും. മനോവിഷമം വർധിക്കും.

അവിട്ടം: ശ്രദ്ധക്കുറവിനാല്‍ വാഹന ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. അമിതസംസാരം നിയന്ത്രിക്കണം. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേല്‍ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ചതയം: അമിതഭക്ഷണത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. സന്താനസംരക്ഷണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

പൂരോരുട്ടാതി: മംഗളവേളകളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ തയാറാകും. ചുമതലകള്‍ നിര്‍വഹിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: ഉല്ലാസയാത്ര ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരാന്‍ ദൂരയാത്രപുറപ്പെടും. പണം കടം കൊടുക്കുക, ജാമ്യം നില്‍ക്കുക എന്നിവ അരുത്.

രേവതി: ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ യാഥാർഥ്യമാക്കാന്‍ സാധിക്കും. നീതിപൂര്‍വമുള്ള സമീപനം സര്‍വ്വകാര്യവിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കും.
അധികാരപരിധി വർധിക്കും.Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top