Flash News

നക്ഷത്ര ഫലം (ഡിസംബര്‍ 2, 2019)

December 1, 2019

424320-rashifal-1അശ്വതി: മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. സുഹൃ ത്തിന്‍റെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് യാത്രവേണ്ടിവരും. ഭാര്യാ-ഭര്‍ത്തൃഐക്യതയുണ്ടാകും.

ഭരണി: ആഗ്രങ്ങഹള്‍ സഫലമാകും. കാര്യനിര്‍വഹണശക്തി വർധിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മ ങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. അധ്യാത്മിക-ആത്മീയപ്രഭാഷണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കും.

കാര്‍ത്തിക: സുഖദുഃഖമിശ്രഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കും. വരവും ചെലവും തുല്യമായിരിക്കും. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും.

രോഹിണി: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വർധിക്കും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

മകയിരം: ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സാന്ത്വന സമന്വയ സമീപനങ്ങള്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

തിരുവാതിര: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മപദ്ധതി കള്‍ക്കു പണം മുടക്കും. പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ തയാറാകും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം മെച്ചപ്പെടും.

പുണര്‍തം: സുപരിചിതമായ മേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ശുചിത്വപരിപാലനത്തില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കും.

പൂയം: പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരുവാന്‍ അന്യദേശയാത്രപുറപ്പെടും. മംഗളവേള യില്‍ പങ്കെടുക്കും. കുടുംബസംരക്ഷചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കും.

ആയില്യം: ആദര്‍ശങ്ങള്‍ പാലിക്കും. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. കുടുംബത്തിലെ അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും.

മകം: പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങും. വിശ്വസ്തസേവനത്തിനു പ്രശസ്തിപത്രം ലഭിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും പൂര്‍ണതയുണ്ടാകും.

പൂരം: ദുഃഖസ്മരണകളോടുകൂടിയ ദുഃസ്വപ്നം മനോവിഷമത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. സംയുക്തസംരംഭങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറും. ചെറിയ പദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപകല്പന ചെയ്യും.

ഉത്രം: ബന്ധുഗൃത്തിലേക്ക് അത്താഴവിരുന്നിനു പോകും. പുതിയ ഭരണസംവിധാനത്തിന് പരിശീലനം തേടാന്‍ ദൂരയാത്രപുറപ്പെടും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

അത്തം: പലവിധസൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി പട്ടണത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റും. സന്ധിസം ഭാഷണത്തില്‍ വിജയിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും.

ചിത്ര: പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ തയാറാകും. കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യതയും ഉണ്ടാകും. മഹദ് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും.

ചോതി: ഔദ്യോഗിക അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയ മനാനുമതി ലഭിക്കും. നിബന്ധകള്‍ പാലിക്കും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കും.

വിശാഖം: ശാസ്ത്രീയ പ്രയോഗികവശങ്ങള്‍ സമന്വയിപ്പിച്ച് പുതിയ കര്‍മപദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയാറാകും. ഉദരകഫരോഗങ്ങള്‍ വർധിക്കും. പണയപ്പെടുത്തിയ ആധാരം തിരിച്ചെടുക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

അനിഴം: യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് അശ്രാന്തപരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. ഓര്‍മശക്തികുറയും. പണനഷ്ടമുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട: വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തികൈവരും. ദമ്പതികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടും. പ്രയത്നങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും.

മൂലം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിയ്ക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്ര പുറപ്പെടും. സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും.

പൂരാടം: പുതിയ സ്നേഹബന്ധം ഉടലെടുക്കും. സന്ധിസംഭാഷണത്തില്‍ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

ഉത്രാടം: ധര്‍മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സര്‍വ്വാത്മനാ സഹകരിക്കും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പ ങ്കെടുക്കും. ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.

തിരുവോണം: മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം.

അവിട്ടം: തൊഴില്‍ മേഖലകളിലെ അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും. വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും.

ചതയം: മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള കര്‍മപദ്ധതികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

പൂരോരുട്ടാതി: തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമനുഭവപ്പെടും. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ആശയവിനിയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

ഉത്രട്ടാതി: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. മനസ്സമാ ധാനവും ഐശ്വര്യവും കുടുംബസൗഖ്യവും ദാമ്പത്യഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.

രേവതി: പുതിയ തൊഴിലവസരം വന്നുചേരും. ചിന്തകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. സേവനസാമർഥ്യത്താല്‍ കാര്യവിജയമുണ്ടാകും.Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top