Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (05-12-2019)

December 5, 2019

rashichackra-1അശ്വതി: പുതിയ സ്നേഹബന്ധം ഉടലെടുക്കും. സന്ധിസംഭാഷണത്തില്‍ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും.

ഭരണി: ശുഭസൂചകങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കും. സാന്ത്വന സമന്വയ സമീപനങ്ങള്‍ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിയ്ക്കും.

കാര്‍ത്തിക: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിയ്ക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊ പ്പം ഉല്ലാസയാത്ര പുറപ്പെടും. സംഘടിതശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിയ്ക്കും.

രോഹിണി: തൊഴില്‍ മേഖലകളിലെ അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിയ്ക്കും. സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും. വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. സംഘടിശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിയ്ക്കും.

മകയിരം: ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിയ്ക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിയ്ക്കും. മനസ്സമാ ധാനവും ഐശ്വര്യവും കുടുംബ സൗഖ്യവും ദാമ്പത്യഐക്യതയും കാര്യനിര്‍വ്വഹണ ശക്തിയും സംഘനേതൃത്വവും ഉണ്ടാകും.

തിരുവാതിര: സുഖദുഃഖമിശ്രഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിയ്ക്കും. വരവും ചെലവും തുല്യമായി രിയ്ക്കും. അശ്രദ്ധകൊണ്ട് വീഴ്ചയോഗമുണ്ട്. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവ പ്പെടും.

പുണര്‍തം: മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും. ക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ വളരെ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് പണം ചെലവാക്കും.

പൂയം: ദുഃഖസ്മരണകളോടുകൂടിയ ദുഃസ്വപ്നം മനോവിഷമത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. സംയുക്തസംരംഭങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറും. ചെറിയ പദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപകല്പന ചെയ്യും.

ആയില്യം: ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിയ്ക്കും. സുവ്യക്തമായ കര്‍മ്മപദ്ധതി കള്‍ക്കു പണം മുടക്കും. പുതിയ ഗൃഹം വാങ്ങുവാന്‍ തയ്യാറാകും.

മകം: ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. കാര്യനിര്‍വ്വഹണശക്തി വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും. മംഗളകര്‍മ്മ ങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ആധ്യാത്മിക-ആത്മീയപ്രഭാഷണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കും.

പൂരം: പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അന്തിമഭാഗം സമര്‍പ്പിയ്ക്കുവാന്‍ തയ്യാറാകും. കുടുംബജീ വിതത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ദാമ്പത്യഐക്യവും ഉണ്ടാകും.

ഉത്രം: പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങും. വിശ്വസ്തസേവനത്തിനു പ്രശസ്തിപത്രം ല ഭിയ്ക്കും. ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിഷ്പ്രയാസം സാധിയ്ക്കും.

അത്തം: പുതിയ തൊഴിലവസരം വന്നുചേരും. ചിന്തകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും. മനസന്തോഷം തോന്നും.

ചിത്ര: ആദര്‍ശങ്ങള്‍ പാലിയ്ക്കും. യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെടും. അ വ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. കുടുംബത്തിലെ അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിയ്ക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും.

ചോതി: പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയ്ക്കു ചേരുവാന്‍ അന്യദേശയാത്രപുറപ്പെടും. മംഗള വേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും. കുടുംബസംരക്ഷചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിയ്ക്കും.

വിശാഖം: ബന്ധുഗൃത്തിലേയ്ക്ക് അത്താഴവിരുന്നിനു പോകും. പുതിയ ഭരണസംവി ധാനത്തിന് പരിശീലനം തേടാന്‍ ദൂരയാത്രപുറപ്പെടും. ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസി യ്ക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

അനിഴം: യാത്രാക്ലേശത്താല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് അശ്രാന്തപരിശ്ര മം വേണ്ടിവരും. മാറിതാമസിയ്ക്കുവാന്‍ തീരുമാനിയ്ക്കും. ഓര്‍മ്മശക്തികുറയും.

തൃക്കേട്ട: ശാസ്ത്രീയ പ്രയോഗികവശങ്ങള്‍ സമന്വയിപ്പിച്ച് പുതിയ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപരേഖ തയ്യാറാകും. ഉദരകഫരോഗങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും.

മൂലം: തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമനുഭവപ്പെടും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ആശയവിനിയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കണം. പ്രയത്നത്തിന് ഫലമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെലവ് വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും.

പൂരാടം: മുടങ്ങിക്കിടപ്പുള്ള കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ പുനരാരംഭിയ്ക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിപ്പിയ്ക്കും. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയദര്‍ശനം നടത്തുവാനിടവരും.

ഉത്രാടം: വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തികൈവരും. ദമ്പതികളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിയ്ക്കപ്പെടും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിയ്ക്കും.

തിരുവോണം: പലവിധ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി പട്ടണത്തിലേയ്ക്ക് താമസം മാറ്റും. സ ന്ധിസംഭാഷണത്തില്‍ വിജയിയ്ക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണി യ്ക്കും.

അവിട്ടം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിയ്ക്കും. സാമ്പത്തികവരുമാനം വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും. പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകള്‍ മെച്ചപ്പെടും. പദ്ധതി ആസൂത്രണങ്ങളില്‍ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിനേടും.

ചതയം: മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കു നേതൃത്വം നല്‍കും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. സുഹൃ ത്തിന്‍റെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് യാത്രവേണ്ടിവരും.

പൂരോരുട്ടാതി: ഔദ്യോഗിക അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമനാനുമതി ലഭിയ്ക്കും. നിബന്ധകള്‍ പാലിയ്ക്കും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിയ്ക്കും.

ഉത്രട്ടാതി: സുപരിചിതമായ മേഖലകളില്‍ പണം മുടക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധി യ്ക്കും. സന്ധിസംഭാഷണത്തില്‍ വിജയിയ്ക്കും. ശുചിത്വപരിപാലനത്തില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീ കരിയ്ക്കും.

രേവതി: ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് സര്‍വ്വാത്മനാ സഹകരിയ്ക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പ ങ്കെടുക്കും. ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ അന്യദേശയാത്ര പുറപ്പെടും.Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top