ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (ഡിസംബര്‍ 10, 2019)

imagesഅശ്വതി: നിഷ്ക്രിയമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടും. പ്രവൃത്തിമേഖലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികസമ്മർദം വർധിക്കും. അനുചിത പ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം.

ഭരണി: ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ആരാധനാലയദര്‍ശനത്താല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും.

കാര്‍ത്തിക: അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗം വിപുലപ്പെടുത്തും. നിക്ഷേപ സമാഹരണത്തില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിനേടും.

രോഹിണി: പുത്രപൗത്രാദിസംരക്ഷണം ആശ്വാസത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. ആധ്യാത്മി‌ക-ആത്മീയചിന്തകളാല്‍ ആശ്വാസമുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും.

മകയിരം: ബന്ധുഗൃഹത്തിലെ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യത്താല്‍ യാത്രമാറ്റിവെക്കും. പൂർവിക സ്വത്ത് ഭാഗത്തില്‍ ലഭിക്കും.

തിരുവാതിര: കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. പദ്ധതിസമര്‍പ്പണത്തിന് രൂപരേഖ തയാറാകും. ഏകദിന വിനോദയാത്രയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.

പുണര്‍തം: മധ്യസ്ഥതയ്ക്കു പോകരുത്. അനാവശ്യമായി അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടരുത്. വാഹന ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകും.

പൂയ്യം: ആഗ്രഹിക്കു‌ന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിക്കും. അഭയം പ്രാപിച്ചുവരുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്രയം നല്‍കും. പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം ബന്ധുഗൃഹത്തിലേക്ക് യാത്രപുറപ്പെടും.

ആയില്യം: മാതാപിതാക്കളുടെ വിദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുമതി ലഭിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാനിടവരും.

മകം: വ്യവസായം വിപുലീകരിക്കാന്‍ വിദഗ്ദോപദേശം തേടും. സന്താനസംരക്ഷ‌ണത്താല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. ആത്മവിശ്വാസവും കാര്യനിർവഹണശക്തിയും വർധിക്കും.

പൂരം: സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. ആശംസകള്‍ കൈമാറും. സര്‍വര്‍ക്കും സ്വീകാര്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും.

ഉത്രം: ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കര്യങ്ങള്‍ക്ക് അകാരണതടസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണതയുണ്ടാവില്ല. മേലധികാരികളോടും വാക്ക് തര്‍ക്കത്തിനു പോകരുത്.

അത്തം: പ്രവര്‍ത്തനരംഗങ്ങളില്‍ സജീവസാന്നിധ്യം ആവശ്യമായിവരും. പുനരധിവാസത്തിനു തയാറാകും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും.

ചിത്തിര: നിസ്വാര്‍ത്ഥസേവനത്താല്‍ പ്രകീര്‍ത്തി വർധിക്കും. ഉന്നതരുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്താല്‍ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ ഉത്ഭവിക്കും. അധികൃതരുടെ പ്രീതി നിമിത്തം സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

ചോതി: കുടുംബസംരക്ഷണചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കും.

വിശാഖം: പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സത്കര്‍മ്മ പ്രവണത വർധിക്കും. സൗമ്യസമീപനത്താല്‍ സര്‍വകാര്യ വിജയമുണ്ടാകും.

അനിഴം: കലാകയിക പരിശീലനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. അവസരോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കും. നയതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും.

തൃക്കേട്ട: സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ സഹായിക്കും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരും. കുടുംബത്തിലെ അന്യൈകതകള്‍ പരിഹരിക്കും. പ്രതികരണശേഷി വർധിക്കും.

മൂലം: വിതരണരംഗം വിപുലമാക്കും. അവധിയാണെങ്കിലും ജോലിചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പാരമ്പര്യപ്രവൃത്തികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും.

പൂരാടം: അപര്യാപ്തതകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ നിര്‍ബദ്ധിതനാകും. നിലനില്പിന് ആശങ്ക വർധിക്കും. അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെടും.

ഉത്രാടം: ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. ജന്മനാട്ടില്‍ ഗൃഹം നിർമിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കും.

തിരുവോണം: മേലധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ വിജയിക്കും. സ്ഥാനമാനങ്ങളോടു കൂടിയ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും.

അവിട്ടം: നിര്‍ത്തിവെച്ച കരാർ ജോലികള്‍ പുനരാരംഭിക്കും. ആലോചനക്കുറവുകൊണ്ട് അബദ്ധമുണ്ടാകും. ഭൂമിക്രയവിക്രയങ്ങളില്‍ പണം മുടക്കും.

ചതയം: കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. വിദേശ ഉദ്യോഗത്തിന് അവസരം വന്നുചേരും.

പൂരോരുട്ടാതി: വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങും.

ഉത്രട്ടാതി: ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. ഉത്തരവാദിത്ത്വം വർധിക്കും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങും.

രേവതി: സഹകരണമനോഭാവത്താല്‍ സർവകാര്യവിജയമുണ്ടാകും. പുത്രന്‍റെ ആഗ്രഹത്തിനായി ഗൃഹം വാങ്ങാന്‍ തിരുമാനിക്കും. പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ പാലിക്കും.Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Leave a Comment

Related News