Flash News

ഇന്നത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം (മാര്‍ച്ച് 29, 2020)

March 29, 2020

banner3അശ്വതി : വിദഗ്ധോപദേശം സ്വീകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെല്ലാം വിജയിക്കും. ആ രാധനാലയത്തില്‍ വെച്ച് ബന്ധുക്കളെ കാണുവാനിടവരും. ഉന്നതരുമായി കലഹത്തിനു പോകരുത്.

ഭരണി : കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തമായി വ്യാപാരം തുടങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ഗൃഹനിർമാണത്തിന് വായ്പക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കും. അസ്ഥിനാഡീ രോഗപീഡകള്‍ വർധിക്കും.

കാര്‍ത്തിക : സാമ്പത്തികദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും. വിദൂരപഠ നത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

രോഹിണി : ഗൃഹനിർമാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഗൃഹപ്രവേശനകർമം നിർവഹിക്കും. അന്തിമമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. സുഹൃ ത്തിന്‍റെ വിവാഹത്തിന് സജീവസാന്നിദ്ധ്യം ആവശ്യമായ് വരും.

മകയിരം : പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാല്‍ ഗൃഹം വില്ക്കുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ആനു കൂല്യങ്ങളും സാമ്പത്തികനേട്ടവും വർധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗത്തിന് നിയമനാനുമതി ലഭിക്കും. ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ കേൾക്കാനിടവരും.

തിരുവാതിര : സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. വരവും ചിലവും തുല്യമായിരിക്കും

പുണര്‍തം : സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നിക്ഷേപപദ്ധതികളില്‍ നിന്ന് പിന്മാറും. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവധിയിലാകയാല്‍ അദ്ധ്വാനഭാരം വർധിക്കും. അര്‍ഹമായ പൂർവികസ്വത്ത് ല ഭിക്കുവാന്‍ നിയമസഹായം തേടും.

പൂയ്യം : അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടും. സുവ്യക്തമായ കർമപദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപരേഖ തയാറാക്കും. ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥകളെ തരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

ആയില്യം : ഗൃഹനിർമാണത്തിന് കൊടുത്ത സംഖ്യ മടക്കി വാങ്ങുവാന്‍ നിയമസഹായം തേടും. സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടും. പരമാധികാരിപദം ലഭി ച്ചതിനാല്‍ മനസ്സന്തോഷം തോന്നും.

മകം : ഭക്ഷണക്രമീകരണത്തിലുള്ള അപാകതകളാല്‍ അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടും. വാക്കുതര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണു വേണ്ടത്. വാങ്ങുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ രേഖകള്‍ സസൂക്ഷമം പരിശോധിക്കണം.

പൂരം : പലപ്രകാരത്തിലും അസുഖങ്ങള്‍ വർധിക്കുന്നതിനാല്‍ അവധിയെടുക്കും. ചുമതലാബോധമില്ലാത്ത ജോലിക്കാരെ ഒഴിവാക്കും. ഭരണസംവിധാനത്തിലുള്ള അപര്യാ പ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കുവാന്‍ വിദഗ്ധനിർദേശം തേടും.

ഉത്രം : ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ലാഭശതമാനം വ്യവസ്ഥയോടുകൂടിയ പ്രവര്‍ത്ത നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവയ്ക്കും. മത്സരരംഗങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി പലര്‍ക്കും മാതൃകാപരമായതിനാല്‍ ആശ്വാസം തോന്നും.

അത്തം : ആഗ്രഹസാഫല്യത്താല്‍ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകും. വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗമാറ്റമുണ്ടാകും.

ചിത്ര : അവസരങ്ങള്‍ വേണ്ടവിധത്തില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാധിക്കും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തികവരുമാനമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെലവിനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ വേണം.

ചോതി : ജീവിതനിലവാരം വർധിച്ചതിനാല്‍ വലിയ വാഹനം വാങ്ങുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതുവഴി ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനമുണ്ടാകും.

വിശാഖം : ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്ക് ഏകീകരണരൂപം ഉണ്ടാകും. പുതിയ കർമമേഖലകള്‍ക്ക് പണം മുടക്കും. പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും. ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിക്കും. പു തിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരും.

അനിഴം : ഉദ്യോഗത്തിനു പുറമെ ലാഭശതമാന വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടിയ വ്യാപാരം തുട ങ്ങിവയ്ക്കും. സമൂഹത്തില്‍ ഉന്നതരെ പരിചയപ്പെടുവാനവസരമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തി കസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

തൃക്കേട്ട : വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഭൂമി വില്ക്കുവാന്‍ തയാറാകും. സുഹൃത്തിന് കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ തിരിച്ചു കിട്ടും. വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കതീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

മൂലം : അഭിമാനാര്‍ഹമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ചവയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. നഷ്ട പ്പെട്ട ഉദ്യോഗം തിരിച്ചു ലഭിക്കും. പുതിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കും.

പൂരാടം : ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗത്തിനോടനുബന്ധമായി ഹ്രസ്വകാല പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരും. ആഭരണം മാറ്റിവാങ്ങു വാനിടവരും.

ഉത്രാടം : ദാമ്പത്യസൌഖ്യമുണ്ടാകും. ബന്ധുക്കള്‍ വിരുന്നുവരും. അവ്യക്തമായ പണമിടപാടില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. അവധിയാണെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിവരും.

തിരുവോണം : പണം കടം കൊടുക്കുക, കടം വാങ്ങുക തുടങ്ങിയവ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഔദ്യോഗികമായി മാനസിക സംഘര്‍ഷം വർധിക്കും. ഉപകാരങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊടുത്തവരില്‍ നിന്ന് വിപരീത പ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നുചേരും.

അവിട്ടം : വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. പുനഃപരീക്ഷയില്‍ വിജയം കൈവരിക്കും. പ്രകൃതിക്ഷോഭത്താല്‍ കൃഷിനാശം ഉണ്ടാകും.

ചതയം : പുതിയ വ്യാപാരവ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അവസരം വന്നുചേരും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി മെച്ചപ്പെടും. ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരുവാന്‍ സാധിക്കും.

പൂരോരുട്ടാതി : സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിച്ചതിനാല്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയാറാകും. വിലപ്ന ഉദ്ദേശിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങുവാന്‍ പ്രാഥമിക സംഖ്യകൊടുത്ത് കരാറെഴുതും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാകും.

ഉത്രട്ടാതി : സംഘനേതൃത്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ആര്‍ജ്ജവമുണ്ടാകും. ഔദ്യോഗികമായ ദൂരയാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കും.

രേവതി : സഹോദരസുഹൃത് സഹായഗുണത്താല്‍ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കും. സ്വപ്നസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്താല്‍ ആത്മനിര്‍വൃതിയുണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് നല്ലത്.Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top