കെ.സി.എ.എച്ച് ഹോംസ്: തോമസ് കൂവള്ളൂരിന്റെ ലേഖനത്തിന് മറുപടി

Related News

5 Thoughts to “കെ.സി.എ.എച്ച് ഹോംസ്: തോമസ് കൂവള്ളൂരിന്റെ ലേഖനത്തിന് മറുപടി”

 1. Benjamin George

  You are a cheater, I never expected you do this. At least you should returned the loan amount before you do this. Ashamed your a priest.
  Benjamin George

 2. RAJAN DANIEL

  At least he could have asked before constructing a church building with the money barrowed from the people. We are to be blamed, we trusted him too much being a priest. A man who didn’t have experience even to build a bathroom wanted to build a 600 house project. My culture don’t allow me to write more because he happened to be a priest. He was not at all honest from the beginning. He didn’t have any intention to give back the barrowed money otherwise he never could have offered 8 percent interest on loan in USA. I really had to threaten him (saying that I will publish in news media that this is cheating company )to get me back my loaned money.

 3. This priest should be promoted to sainhood soon.His greed for money from vulnerable community brought KCAH to death bed.Now Mr Koovaloor is trying to resurrect the KCAH.
  Thanks Mr Koovaloor.

 4. I think this is the biggest scam done to vulnerable community in US headed by a priest.Now he is trying to be saint.He should be promoted to sainthood,and people should send offerings.So that his greed may decline. Mr Koovaloor has come to save KCAH and trying to get back our money.Everyone should support him and help him.He has taken a difficult issue to handle.

 5. Alice valsamma

  You exploited the vulnerable community in the name of God.You a cheater what merit you have to write an article on a genuine man who try to regain the wealth they have invested.You were a wolf disguised as a priest.

Leave a Comment