Flash News

ചൊക്ലി (നോവല്‍ 12 & 13)

October 6, 2020 , എച്‌മുക്കുട്ടി

മാങ്ങാക്കാരൻ രാമൻറെ മുന്നിലിക്കാണ് താടിയുള്ള മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ചൊക്ളിയേം കൊണ്ടുപോയീത്.

‘രാമേട്ടാ, ഇബനെക്കൊണ്ട് കാര്യണ്ടോന്ന് നോക്ക് ‘

അതും പറഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആ ഓലപ്പെരേന്ന് എറങ്ങിപ്പോയി.

ഓലപ്പെര ചായക്കടേടെ അടുത്തന്നെയാണ്. കോടംകര ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിട്ടാന്ന് മാത്രം. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് പൊട്ടിമൊളച്ചതാണ്. അവടേ ഓലപ്പെരേം കുടിശ്ശേം തേങ്ങേം ഒന്നുണ്ടാര്ന്നില്ല.അത് ചൊക്ളിക്ക് ഒറപ്പന്നെയാണ്.

ഓലപ്പെരേല് കൊറച്ച് പത്രക്കടലാസ്സ് വിരിച്ചട്ട്ണ്ട്. ഒന്നു രണ്ട് ബെഞ്ചും ണ്ട്. രാമേട്ടൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു. എന്ന്ട്ട് ക്ഷണിച്ചു..

ചൊക്ള്യേ, നീ ഇബടെ തറേലിരുന്ന് ഈ കടലാസ്സൊക്ക്യൊന്ന് നോക്ക്യേ…

ചൊക്ളി ഏന്തലുള്ള കാല് വശം ചെരിച്ച് ഠപ്പേന്ന് കടലാസ് വിരിച്ച തറേലിക്കിരുന്ന്..എന്തോ വട്ടത്തില് വട്ടത്തില് വരച്ച്ണ്ട്. കുനിപ്പും നീട്ടോം ഒക്കെണ്ട്..

ചൊക്ളി ചിരിച്ചു..

രാമേട്ടൻ ചകിരിത്തൂപ്പ് കെട്ടിയ കൊറച്ച് വടിക്കഷ്ണങ്ങളും ചെരട്ടോളില് നെറച്ച ചോന്ന ചായോം കൊറെ കടലാസ്സും മുന്നീ പരത്തീട്ട്.. ‘ നീയാ ചെയ്തോടാ.. ഞാനിത്തിരി ചായടെ വെള്ളം കുടിക്കട്ടേ’ന്ന് അങ്ങട്ട് എറങ്ങി..

ചൊക്ളി പെട്ടു..

ചെയ്യേ..

എന്ത് ചെയ്യണൂ.

ഇന്നത്തേ ദൂസം വരേ ചകിരിത്തൂപ്പിൻറെ വടിക്കഷ്ണം പിടിച്ച്ട്ട് ല്യാ. ചായം തൊട്ട്ട്ട്‌ല്ല്യ …. എന്നട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ..

ചൊക്ളി കൊറച്ച് നേരം അവടെ കുത്തിര്ന്നു. പിന്നെ പത്ക്കെ ചകിരിത്തൂപ്പ് കെട്ടിയ വടിക്കഷ്ണം ഒരെണ്ണട്ത്ത് ചോന്ന ചായത്ത്‌ല് മുക്കി ഒരു കടലാസ് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കി വട്ടത്ത്‌ല് വട്ടത്ത്‌ല് വരച്ചു. നീട്ടോം കുനിപ്പും ഒക്കെ വരച്ചു.. ആ കടലാസ് ല് കണ്ടത് അതേ പോല്യങ്ങട് വരച്ചു..

ചായ കുടിച്ച് വന്ന രാമേട്ടൻ ‘ടാ, ചൊക്ളീ നീയ്യ് ഇങ്ങന്യൊക്കെ എഴുതോന്ന് ചോയിച്ചതിശയിച്ചു..

ചൊക്ളീടെ കണ്ണ് മിഴിഞ്ഞു.

എഴുതേ..ആരെഴ്തി.. എന്ത് തേങ്ങ്യാ എഴ്തീത്..രാമേട്ടൻ പറേണതൊന്നും ചൊക്ളീടെ തലേല് കേറില്ല.

എന്തായാലും കാര്യങ്ങള് അങ്ങന്യായി. ചൊക്ളിക്ക് ഒറ്റക്ഷരം എഴ്താൻ അറീല്ല..അക്ഷരം വരയ്ക്കാൻ അറീം.. നല്ല ഭംഗീലന്നെ വരക്കും.. അവൻറെ കൈയിമ്മേ ആ ലക്ഷണള്ള വരേണ്ടെന്ന് രാമേട്ടന് ഒറപ്പാണ്..

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീരണ വരേ അവൻ അക്ഷരം വരക്കട്ടേന്ന് രാമേട്ടൻ നിശ്ചേച്ചു. പകല് ദേവുഅമ്മേടെ കടേല് പണീട്ക്കണം. രാത്രീല് ഓലപ്പെര ആപ്പീസില് വന്ന് വരക്കണം.

ചൊക്ളി ശരീന്ന് വെച്ചു. ആ പാറേമ്മേ ദൂസത്തില് കൊറച്ചേരം കെടന്നാ മതീലോ അപ്പോ..

ദേവുഅമ്മ മോറ് വീർപ്പിക്കാണ്ടിര്ന്നില്ല. എന്നാലും രാമേട്ടനോട് വിരോധൊന്നും കാണിക്കാമ്പറ്റ്‌ല്ല്യ. അതോണ്ട് അവരത്ങ്ങട്ട് സഹിച്ചു..

ഇന്ദ്രാഗാന്ധി തൃശ്ശൂര് വന്നപ്പോ ‘അവളാരെയൊന്ന് കാണാണ്ട് പറ്റ്‌ല്ല്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവുഅമ്മ പോയി.. പ്രവാഗരന്നായര് പോണ്ടാന്ന് പോണ്ടാന്ന് കൊറേ വട്ടം തടഞ്ഞോക്കി. എവടെ..? ദേവുഅമ്മ തീര്മാനിച്ചാ പിന്നെ തീര്മാനിച്ചതാ.. ആ പൊറം പൊളിയണ വെയ്‌ലത്ത് തേക്കുംകാട് മൈതാനത്ത് ചെന്ന് നിന്നു . ടവുസറ് ഇട്ട പോല്ലീസാരാര്ന്ന് മൈതാനം നെറയേ..അവര് തറേലിരുന്ന് കാലും പൊക്കിവെച്ച് തൊടേം കാട്ടി ഇര്ന്നത് ദേവുഅമ്മക്ക് തീരേ പിടിച്ച്‌ല്ല..ഇന്ദ്രാഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചതൊന്നും കേട്ട്‌ല്ല. ‘അവളാരേ ഒന്ന് കാണ്ണണന്നേണ്ടാര്ന്ന്ള്ളൂ. അവളാര് പറേണ നൊണോളൊന്നും നിക്ക് കേക്കണ്ടാന്നേ’ന്നും പറഞ്ഞോണ്ടാണ് സന്ധ്യാമ്പളത്തേ താമര ബസ്സിന് ദേവുഅമ്മ മറിയപ്പാറ അങ്ങാടീൽക്ക് വന്ന് കേറീത്..

എന്തനാത്ര ദണ്ണപ്പെട്ട് അവര് ഇന്ദ്രാഗാന്ധീന്നൊര് പെണ്ണൊര്ത്തീനെ കാണാമ്പോയേന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തീരേ മൻസിലായില്ല.

ചൊക്ളി വരച്ചോണ്ടിരുന്നു.. ചായേം കടീം ഊണൂണ്ടാക്കിയോണ്ടിരുന്നു..

ഒരീസം രാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു.. ‘മതീടാ നിറുത്തിക്കോ.. ‘എന്ന്ട്ട് പത്തുറുപ്പിയേടെ മൂന്ന് നോട്ട് അരേലേ ബെൾട്ടീന്ന് ഇടുത്ത് കൊട്ത്തു.

ചൊക്ളീടെ തല ചിറ്റി. മുപ്പതുറുപ്പിയ.. ആദ്യം ചിരി വന്നു.. പിന്നെ നെലോളിക്കാനാ തോന്നീത്.

രാമേട്ടൻ ചൊക്ളീടെ തലേല് തടവി.. ന്നട്ട് സമാധാൻപ്പിച്ചു.. ‘വെഷമിക്കല്ലടാ.. ചൊക്ളി. ഞാനും മ്മടെ പാർട്ടീം എന്നുണ്ടാവുടാ നെനക്ക്..’

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻറെ വിവരങ്ങള് വന്നപ്പോ ദേവുഅമ്മ നെലോളിച്ചു.. ശൂലപാണി വാരര് രവീടെ കാര്യോം പറഞ്ഞ് ആവലാതീം കൊണ്ടോയ പഴേ മന്ത്രിയാത്രേ ഇഞ്ഞി മുക്കിയമന്ത്രി ആയിട്ട് വരാ.

‘രവി ഇനി വരില്ല്യ..വരില്ല്യ..’എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവുഅമ്മ ഉര്കുമ്പളാണ് ബാലേന്ദ്രൻ വന്ന് കേറീത്.. ബാലേന്ദ്രൻ ചിരിച്ചു.. വിടർന്ന് ചിരിച്ചു.. ന്ന്ട്ട് പറഞ്ഞു..

‘കര്ണാകരനേം നെലക്ക് നിർത്തും.. മൊറാർജി ദേശായിയാ മ്മടെ പ്രധാനമന്ത്രി. ആ ഇന്ദിരേനെ കുടുമ്മത്തിരുത്തീലേ ചൊണേള്ള വടക്കമ്മാര്..ഇയ്യ് കേരളനാട്ടിലെ കെഴങ്ങമ്മാരാ അവളാര്ടെ ആള്ളോൾക്ക് ഓട്ട് ചെയ്തത്..’

ചൊക്ളി ബാലേന്ദ്രനെ മിഴിച്ചോക്കി. എന്ത്ന്നാ പറേണ് ..

രവി വരോ.. ചൊക്ളിക്ക് അതാരുന്നു അറിയണ്ടേ…

കോടംകര ചന്തേന്ന് അന്തോണി മാപ്ളയാണ് ഒരു കൈക്കോട്ടിൻറെ നാക്ക് മേടിച്ച് ചൊക്ളിക്ക് കൊടത്തത്. അത് ന് മരത്തിന്റെ ഒരു കൈയ്യ് വേണല്ലോന്ന്ച്ച് കൊറേ നടന്ന്ട്ടും ചന്തേന്ന് അത് ഇടീപ്പിക്കാൻ മാപ്ളക്ക് പറ്റീല്യാ.. മുപ്പതുറുപ്പിയേല് ഒത്ക്കണ്ടേ ഒക്കേം..

പഴനിച്ചെക്കൻ കൈയിട്ട് കൊണ്ടരുന്ന് ചൊക്ളീം മാപ്ളേം വിചാരിച്ചില്ല്യ. അതങ്ങനേണ്.. ആരേലും എന്തേലും ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നിറ്റാണ് എല്ലാരും ഈ ഭൂമീല് കഴീഞ്ഞൂടി പോണത്. അതാരും തമ്മാമ്മില് സമ്മതിക്കൂല്യാന്ന്ച്ചാലും..സത്യങ്ങനേണ്.

ദേവുഅമ്മക്ക് കൈക്കോട്ട് കണ്ടപ്പോ കലി വന്നു..അവര് മാപ്ള്യോടും പഴന്യോടും ഒച്ചീം വിളീം ഇടുത്തു.

‘അല്ലെങ്കിത്തന്നേ ചൊക്ളി നന്നീം നെറോല്യാണ്ട് പൂവ്വാൻ നിക്കാണ്. അവനെന്താണ്ട് കാക്ക്രി കോക്ക്രി വരച്ചേന് രാമേട്ടൻ ഒരു പാവായോണ്ടാ മുപ്പതുറുപ്പിയ പൊലിച്ചേ.. വേറെ വല്ലോരാച്ചാല് എണീച്ച് പോടാ, നെൻറെ ചണ്ണക്കാലും കൊണ്ട് ന്ന് ആട്ടിയാ ഓടിപ്പിക്കും..

കൈക്കോട്ട് ണ്ടായിട്ടെന്താ.. ഞാനല്ലാണ്ട് ആരേലും ഇബനെ പണിക്ക് നിറുത്താന്നും പറഞ്ഞ് തിന്നാൻ കൊടത്ത് വല്താക്കോ..

കൈക്കോട്ട് പണി നല്ല മല്ല്ള്ള പണ്യാ.. ചണ്ണക്കാലന് പറ്റ്യേ പണ്യല്ല.അടക്കളേല് പെണ്ണങ്ങള് ചെയ്യണ പണി പോല്യല്ലാ അത്.. രണ്ടു തേങ്ങ ചെരണ്ടേം നാഴി ഉഴന്നും അരീം അരക്കേം ഇച്ചിരി കൂട്ടാൻകഷണം മുറിക്കേം ചീതാ മതി, ചൊക്ളിക്ക് ഇബടെ..അ..അ..അതറിയോ ങ്ങക്ക്.. ?’

ദേവുഅമ്മ തൊള്ളയിടല് നിർത്തീപ്പോ ചൊക്ളിക്ക് വല്ലാണ്ട് വന്നു.. എത്തറ എളുപ്പത്ത് ല് കയിഞ്ഞു കണക്ക്.. രണ്ട് തേങ്ങേയ്.. ചെരകാൻ… അത് അഞ്ചാറു കൊല്ലം മുപ്പാടാരുന്നു.. ഇപ്പോ പത്തുപന്ത്രണ്ടു തേങ്ങ ചെരവണം..

അന്തോണി മാപ്ള ദേവുഅമ്മേ സമാധാൻപ്പിച്ചു..

‘സാരല്യാന്നേയ്.. അവനൊര് കൈയ്യോട്ട് വേടിച്ചേന് ങ്ങള് തുള്ളണ്ടാ.. ഇപ്പളും ല്ലേ കൂട്ടാൻ കഷ്ണം മുറിക്കാൻ.. അത്ട്ത്ത് കൊട്ക്കോന്ന്.. അവനാ പണീട്ക്കട്ടെ..’

കൈക്കോട്ട് പണി വന്നാ പോണന്നൊറപ്പിച്ച് തന്നേണ് ചൊക്ളി ദേവുഅമ്മേടെ അട്ക്ക ളേല് കുത്തീര്ന്ന് പണീട്ത്ത്ത്.

രണ്ടീസം കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യാമ്പളത്തേക്കാണ് ലളിത ബസ്സീന്ന് ചൊമച്ചും തുപ്പീം ശാസം കിട്ടാണ്ട് ഏങ്ങീം വലിച്ചും എഴഞ്ഞും ഒരു ചടച്ച കോലം എറങ്ങി വന്നത്. മറിയപ്പാറ അങ്ങാടി ആകെ പ്രാന്തെടുത്തോണം പരക്കമ്പാഞ്ഞു.

രവി..

രവീണ് വന്നത്..

മുടിയൊക്കെ ചീവി വെച്ച് നല്ല വെളുത്ത മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇട്ട് വാര്യംകെണറിൻറവടെ ബസ്സ് കാത്ത് രവി നിക്കണ കാണാൻ എന്തൊരയിശ്ശോര്യാര്ന്നു.. മറിയപ്പാറ അങ്ങാടീൽക്ക് നടന്ന് വരണ കാണാൻ എന്ത് ചേലാര്ന്നു..

ആ മൻഷനെ കണ്ടാ സഹിക്കില്ല്യ..

ഇപ്പോ പ്രാന്തൻറെ പോലേണ്ട്.. നടക്കുമ്പോ ചണ്ണക്കാല് വലിക്കണ പോലെ.. അതോ കവച്ച് വച്ച് ഏന്തണ പോല്യോ..

പോലീസാര് തല്ലിത്തവിട് പൊടിയാക്കീന്ന് എല്ലാര്ക്കും തിരിഞ്ഞു. ഇഞ്ഞീപ്പോ രവി നസ്കലേറ്റന്നെ ആരുന്നോന്നായി സംശ്യം..

ആയിക്കോട്ടെ.. ഇന്നാലും ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പാട്ണ്ടോ.. ഒരു മൻഷ്യനല്ലേ..

ഈ പോലീസാര്ക്കും കൂടപ്പെറപ്പോളും ആമ്മക്കളും ഒക്കെണ്ടാവില്ല്യേ..എങ്ങന്യാ ഇത്തറ കണ്ണീച്ചോരേല്ലാണ്ട് തല്ലണ്?

ചെട്ടിച്ച്യോളും കുശത്ത്യോളും ആണ് രവീടെ നടത്ത കണ്ട് ആദിക്ക് നെലോളിച്ച് കരഞ്ഞേ.. പിന്നെ അങ്ങാടീല് എല്ലാരും ഏറ്റ് പിടിച്ചു. രവി വീഴാമ്പോയപ്പോ രാമേട്ടനും മീങ്കാരൻ ചെറ്മൻ ചെക്കൂം കൂട്യാണ് താങ്ങീത്. ചെക്കു അങ്ങനെ ആരേം തൊടാറൊന്നൂല്യാ. ദേശവെളക്കിന് വെള്ള മുണ്ടും ചിറ്റി വരുമ്പളും ചെക്കു മാറി നിക്കും.. രാമേട്ടൻ പിന്നെ പാർട്ടിക്കാരനാണ്.. അങ്ങനത്തെ പേടിയൊന്നുല്യാ..

രവീടെ എടത്തേ കണ്ണ് കലങ്ങിച്ചോന്നിര്ന്നു.. തുടുതുടേന്ന്ള്ള കശുമാങ്ങേടന്തി.. പഴുത്ത പോല്യാ തോന്നാ..

അന്തോണി മാപ്ളേടേ കടത്തിണ്ണേമ്മേ രവ്യേ ഇര്ത്തീപ്പളേക്കും ദേവുഅമ്മ ചായേം കൊണ്ട് ചെന്നു. ചൊക്ളി അദന്നെ നോക്കി നിക്കാരുന്നു . രവീടെ വായ കോടീര്ന്നു. ചായ മുക്കാലും തുണീൽക്കാണ് വീഴണത്. കണ്ടട്ട് ഒറക്കെ നെലോളിക്കാനാ അവന് തോന്നീത്…

കൊറേ നേരം കടത്തിണ്ണേലിര്ന്നിട്ട് രവി എണീച്ച് നിന്നു.. വാര്യത്തേക്ക് പൂവ്വാനേരിക്കും.. നടക്കാൻ പറ്റ്ല്യാ.. അത് ഒറപ്പന്നെയാണ്.. രവി എന്ത്നാ അങ്ങാടീല് എറങ്ങിയേന്ന് ഗോപാലേട്ടൻ ചോയ്ക്കാണ്ടിര്ന്ന്ല്യ.

അപ്പളല്ലേ.. രവിക്ക് ബീഡി വേണന്ന്.. ‘ഓരോ ശീലങ്ങള് പഡിച്ചൂ ല്ലേ ‘ന്ന് ഗോപാലേട്ടന് ഈറ വര്ണ്ടാര്ന്നു.

രവി ചിരിച്ച പോലെ തോന്നി ചൊക്ളിക്ക്.

രാമേട്ടനാണ് രവ്യോട് ‘വാര്യത്ത് ആരൂല്ല.. അവിടാകെ കാട് കേറി കെട്ക്കാണ് ‘ന്ന് പറഞ്ഞേ..പറേമ്പോ നല്ല ചങ്കൊറപ്പുള്ള മാർക്കിസ്റ്റ് രാമേട്ടനും സങ്കടം വന്നു.

രവി മിനുമിനാന്ന് നോക്കീപ്പോ രാമേട്ടൻ വെലക്കീ.

രവി അവടെ കെടക്കണ്ട..ഒന്ന് അടിച്ചെളിച്ചീട്ട് മതീ..വല്ല എഴേണോറ്റേം ഇണ്ടാവും..വെഷമാവും..

രവി ചോര കങ്ങണ മാതിരി ചിരിച്ചു.. രാമേട്ടൻ റെ കൈയുമ്മേ പിടിച്ചട്ട് കോട്യ ചുണ്ടൊന്നനക്കി..

‘ഇനി എന്ത് വെഷമം.. ‘

അങ്ങന്യാണ് ചൊക്ളിക്ക് അന്ന് കാട് കേറികെടക്കണ വാര്യത്ത് കെടക്കേണ്ടി വന്നേ.രാത്രി മുഴുവനും രവി കൊക്കിക്കൊരക്കണ ഒച്ചീം കേട്ട് ചൊക്ളി കണ്ണും മിഴിച്ച് കെടന്നു. എടക്ക് എണീറ്റ് ചെന്ന് രവീടെ നെഞ്ചും പൊറോം ഉയിഞ്ഞു..

ആ നെഞ്ചും കൂട്ട് ലെ പെടപ്പ് ഇപ്പോ നിക്കുന്ന് ഓരോ ചൊമപ്പടക്കം പൊട്ടിത്തീരുമ്പളും ചൊക്ളി വെറച്ചോണ്ടിര്ന്നു

(തുടരും)


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top