Flash News

ചൊക്ലി (നോവല്‍ – 21): എച്‌മുക്കുട്ടി

October 30, 2020

പപ്പിനീം രവ്യേട്ടനും ലോഗ്യത്ത് ലാന്ന് ചൊക്ളിക്ക് മാത്തറം ഏറ്റോ ഒടൂലാ മൻസ്സിലായേ.. കോടംകരേന്ന് ആലൂര് സെന്ററ് വരേള്ള എല്ലാര്ക്കും അതറിയേര്ന്ന്. കാക്കോൾക്കും പൂച്ചോൾക്കും പട്ടിയോൾക്കും കോഴിയ്യോൾക്കും വരെ ഒക്കേം അറിയാര്ന്ന്..

വേലിക്കേ ഒരെല നല്ലോണം പച്ചച്ച് നിക്കണ കണ്ടാ മതീ, അപ്പോ അത് കൈയ്യേന്തി പിടിച്ച് ഒന്ന് ഞെരടി മണപ്പിക്കാണ്ട് വിടൂല്യാ പല മനിഷേമ്മാരും. എന്നാ ഒരു ചെടിക്കമ്പാ വിത്താ എതക്കേല് മൊളപ്പിച്ച് ട്ക്കോ.. അതവര് ചിയ്യില്ലേനും. അങ്ങനത്തോര്ക്ക് ആകെ ഒണങ്ങി, ചാവും നോറ്റിരിക്കണ മരത്തിനേണ്ടോ നന്നാക്കീട്ക്കാൻ നേരം..

ഇല്യ.

രവി ഒണ്ങ്ങാൻ പോണ ഒര് മരാണ്. കേട് ല്ലാത്ത ഒര് ഭാഗല്ല. പപ്പിനി അല്ലാണ്ട് ഒര് പെണ്ണും പണിയില്ല ഒണക്കമരം പച്ചച്ച് വരാൻ..

ആര്ക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല.. ത്ര കഞ്ഞോള്ളം അല്ലെങ്കി ഒര് പിടി ചോറ് മതീ ആ ഒണക്കമരത്ത് ന് ന്ന്. ന്ന്ട്ട് ആരാ വല്ലതും കൊട്ത്തേ..

ഇന്തു ഇന്തു ന്ന് എപ്പളും നെഞ്ഞത്തടിക്കണ ബാലേന്ദ്രൻ ഒര് ബീഡിക്കുററി കൊടത്ത്ട്ട് ല്ല. അന്തോണി മാപ്ള ഒര് തൊടം എണ്ണ്യൊക്കെ തലേല് വീത്താറ്ണ്ട്. വല്ല പെര്ന്നാളാ കൃസാമ്മസാ വര്മ്പോ.. മൊയ്തീൻക്ക എടയ്ക്ക് പുട്ടും കടലേം പപ്പടോം കൊട്ത്തേര്ന്നു. നസീറിക്ക വന്ന് പോയേപ്പിന്നെ മൊയ്തീൻ‌ക്ക മറിയപ്പാറ അങ്ങാടീല്‌ക്ക് എത്തല് നല്ലോണം കൊറഞ്ഞു…

ദേവുഅമ്മ മാത്തറം രവ്യേ കാണ്‌മ്പോ കാണ്‌മ്പോ തിന്നാനും കുടിക്കാനും കൊട്ത്തേര്ന്നു.

പപ്പിനീരേ അട്ത്ത് വന്നപ്പളാണ് രവ്യേട്ടന് സൊന്തംന്ന് ഒര് മുറീം നേരം കാലത്ത് ന് തീറ്റേം ചൂടൊള്ളത്തില് കുളീം എണ്ണ പെരട്ടലും തവിട്ൻറെ കിഴീം മര്ന്നായിറ്റ് അട്ടേനെ വറത്തതും ഒക്കങ്ങനെ എന്നും കുന്നും മുമ്പില് വന്നേ.. ആരാ ചിയ്യണ്. പപ്പിനി.. ആദിക്ക് പപ്പിനീരേ അമ്മ ഒച്ചേട്ത്തേര്ന്നു, പോല്ലീസാര് വരും, അടിച്ച് കൊല്ലുന്നൊക്കെ..പപ്പിനീനെ മൊടക്കാമ്പറ്റ്‌ല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ തള്ള മത്യാക്കി.

പപ്പിനിക്ക് ആരീം പേടില്യാ..

ചൊക്ളി ഒക്കീം കണ്ടു.. ഒക്കീം കേട്ടു. വിശ്ശൊനാദസ്സാമീരേ മോൻ രാമേന്ദ്രൻ ഡോക്കിട്ടറെ വീട്ട്‌ല് കൊണ്ടോയി രവ്യേട്ടനെ സ്തിരായിറ്റ് കൊഴല് വെച്ച് നോക്കിപ്പിക്കും പപ്പിനി. തൃശൂര് ആസ്പത്രീല്ക്കും കൊണ്ടോയി.. ചെലപ്പളൊക്കെ ചൊക്ളീരട്ത്ത്ന്ന് കാശ് വേടിക്കും.

ചൊക്ളി ചായ്പ്പിനും തീറ്റക്കും ഒക്ക്യൂടി പപ്പിനീരേ തള്ളേരട്ത്താ കാശ് ഇട്ത്ത് കൊട്ക്കാ..

നസീറിക്ക കാശപ്പടി അഴച്ച് കൊട്ത്തൂന്ന് പറേണകേട്ടു…താമരച്ചേട്ത്താര്ടവ്ട്ന്നാണ് ചൊക്ളി അറിഞ്ഞത്. വല്ലാണ്ട് വെസനായി അത് കേട്ടപ്പോ. അങ്ങാടീല് വന്ന് നോക്യപ്പളാണ് ഒക്കെ ശരിയന്നാന്ന് അറിഞ്ഞേ..

ദേവു അമ്മ കട ഒയിഞ്ഞ് പൂവ്വാണ്. അവരടെ ബന്ധുക്കാരൊക്കെ ഇണ്ടത്രേ..ഏതാണ്ട് ഒര് നാട്‌ല്. ചാലക്കുടീന്നാ ആ നാട്ട്‌ന്റെ പേര്ന്ന്. അവര് പ്രവാഗരന്നായര്‌ടെ കൂടെ മറിയപ്പാറേന്നന്നെ പൂവ്വാണ്. ഇഞ്ഞി വര്‌ല്ല. ഇബടെ ആര് ഇര്ന്നട്ടാ..

ചൊക്ളീരെ നെഞ്ഞ് പൊട്ടി.. ആര് ഇര്ന്ന്ട്ടാന്ന് അവരന്നെ ചോയിക്ക്മ്പോ..

ഗോപാലേട്ടനും പൂവ്വന്ന്യാണ്. സൊന്തം നാട്ട് ലിക്ക്.. സൊന്തം ആള്ക്കാര്ടെ അട്ത്ത്..

അങ്ങാടീല് ന്ന് ഒര് ചായേം കടീം പത് വ്ണ്ട്, ചൊക്ളി ക്ക്. അത് ന് തോന്നീല്ല. ചൊക്ളി നേരെ പപ്പിനീരോടേ വന്ന് മുണ്ടും തുണീം മാറി.. രവ്യേട്ടൻ മയങ്ങാര്ന്നേകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് പൊറത്ത് എറങ്ങി കെണറിൻറെ വക്കത്ത് ചെന്നിര്ന്നു.

ഇത്തിരി സ്തലേള്ളൂ..ഇന്നാലും റേല് വണ്ടി പോണത് കാണ്ണാം. കണ്ണാടിത്തുമ്പ്യോളും കിള്യോളും പറക്ണ്ട്. കലപെലണ്ട് ചുറ്റാടും.. അയ് വേ റോട്ടിക്കൂടെ വണ്ട്യോള് പോണ്ട്. എവിട്ന്നാണ്ട് സിൻമ്മപ്പാട്ടും കേക്കണ്ട്..

ഇന്നാലും ഈ സൊന്തം സൊന്തന്ന് കേക്ക്മ്പോ ചൊക്ളിക്ക് ആകനെ ഒര് പരോശാണ്. മൊയ്തീൻക്കേര്ന്ന് , മറിയം ബിയേര്ന്ന് ആദിക്ക് സൊന്തം.. പിന്നത് ദേവുഅമ്മ്യായി. രവ്യേട്ടനാ ഇപ്പോ സൊന്തം.. പപ്പിനീനേം അമ്മേനേം ചെല നേരത്ത് സൊന്താന്ന് തോന്നീണ്ട്.

കൂടി കഴീമ്പോ മനിഷേമ്മാര്ക്ക് തമ്മാമ്മില് തോന്നണതാണ് സൊന്തന്ന് രവ്യേട്ടൻ എപ്പളും പറേം. വേറൊന്നും ല്ല സൊന്തന്നാ പറേണ്.

ശര്യേരിക്കും.. പഠിത്തള്ള ആളല്ലേ രവ്യേട്ടൻ..

വെശ്ന്ന് വല്ലാണ്ടായ്പ്പളാ എണീച്ചേ.. ഇര്ട്ടായി.. പപ്പിനീരേ അട്ക്കള വാതല് തൊറന്ന്ട്ട് ല്ല. അമ്മേം ഇല്ലേര്ക്കോ.. രവ്യേട്ടൻ ഏൺച്ചോ ആവോ..

ചൊക്ളി കേന്ററ്റു കരേന്ന് നെലത്ത്ക്ക് കാലൊറപ്പ്ച്ച് എണീറ്റ് ന്ന്. ഒര് പാള വെള്ളം കോരി മൊകം കഴ്കി കൊറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു. നടേല് പാട്ടവെളക്കും കൂടി കത്തിക്കാണ്ട് പപ്പിനീരേ അമ്മ എവട്ക്കാവോ പോയീത്? കാശ്ട്ത്ത് അങ്ങാടീല് പോയി വല്ലതും തിന്നാൻ വേടിക്കാം…

അങ്ങ്നേണ് ചായ്പ്പില്ക്ക് കേറീത്..

അപ്പളാണ് കണ്ടേ.. അതന്നേ.

രവ്യേട്ടനേം പപ്പിനിയേം ഒരേ പായേല് കണ്ടപ്പോ തൊട്ടാണ് ചൊക്ളീരേ മൻസ്സ് ആകേനെ എടങ്ങേറിലായ്ത്. ആടോളേം പട്ടിയോളേം കാണുമ്പോ ചെല മൻഷേര് തുപ്പ്യോണ്ട് കല്ലിട്ത്ത് വീക്കും. കുട്ട്യോളടെ കണ്ണാ പൊത്തും. എന്ത് തേങ്ങക്കാണാവോ.. ന്നട്ട്, ഈ ആളോളന്നെ പശൂന് ചെന പിട്ച്ച്‌ല്ലാ, കോഴി മൊട്ടേട്‌ല്ല, ആട് പെറണ്‌ല്ലാന്നൊക്കെ തൊള്ള പൊളിച്ചോണ്ട് നടക്കണേം കാണ്ണാം.

ചൊക്ളിക്ക് കൊതി വന്നൊടങ്ങി.. ഒര് പെണ്ണ് വേണം. കാലിൻറെടേലെ മൂരിപ്പ് കൈയോണ്ട് തീർത്താ പോരാ.. അയിന് പെണ്ണന്നെ വേണം..

താമരച്ചേട്ത്താര്ടവടെ പണിക്ക് വരണ പെണ്ണങ്ങളെ ഒക്കേറ്റ്നേം ചൊക്ളി കണ്ണ്ട്ക്കാണ്ട് നോക്കിയോണ്ടിര്ന്നു. പെണ്ണങ്ങള്ക്ക് എന്ത്ന്നാ ഇങ്ങനെ പെഷലായിറ്റ് കിട്ടീരിക്കണേന്ന്.. നോക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ കൊതീം കൂടിക്കൂടി വന്നോണ്ടിര്ന്നു.

ഗോപാലേട്ടൻ സരോജിന്യേച്ച്യേം കൂട്ടി മച്ചാട്‌ന്ന് പറേണ നാട്ട്‌ല്ക്ക് പോയി. അവടത്തെ അമ്പലത്ത്‌ല് അവര്ക്കന്താണ്ട് വീതം ണ്ട്.. ആ പണീട്ത്താ ഒന്നുല്ലെങ്ക്‌ലും പുണ്ണിയം ക്‌ട്ടും.

നല്ലതന്നെ.. പുണ്ണിയം കിട്ടണത് നല്ലതന്നെ

ദേവു അമ്മേം ഗോപാലേട്ടനും പോയേന്റന്നന്നെ അവരടെ കടോള് രണ്ടും മൊയ്തീൻക്ക പൊളിപ്പിച്ചൊടങ്ങി. ഇപ്പളത്തെ ഈ പല നെലേല് കാണ്ണണ നഷ്ഷത്ത്റം പോലെ തെളങ്ങണ മറിയംബി ആർക്കേഡ് ഇണ്ടായി തൊടങ്ങീത് അങ്ങന്യാണ്… അന്നാണ്…

ആ കടോള് പൊളിക്കാമ്മാത്തറം ഒന്നുണ്ടായിര്ന്ന്‌ല്ലാ. കൊറച്ച് പട്ടികേം പീഞ്ഞപ്പലയേം പനമ്പും മണ്ണിന്റെ ചൊമരും ഒക്കെ പിടുപിടുന്ന് വീണു. ചൊക്ളി തോനേ ദണ്ണപ്പെട്ടാ അതും കണ്ടോണ്ട് നിന്നത്.. എത്ര്യായ്യാലും എന്തോരം പണീട്ത്ത സലാണ്.. ആ പൊളിഞ്ഞ എറയത്ത് എത്തറ ചുര്ണ്ട് കെടന്നണ്ട്..അതൊന്നും മറക്കാമ്പറ്റണ്‌ല്ല.

തല്ലിപ്പൊളിക്കാനും പിന്നങ്ങട് പണ്ത് കേറ്റാനും ഒക്കേറ്റ്നും കൂടി തെകച്ച ഒര് മാസെടുത്ത്‌ല്ല. പപ്പിനി അവടെ കല്ല് പണിക്ക് പോയേര്ന്നു. താമരച്ചേട്ത്താര്ടവടെ പണീള്ളതോണ്ട് ചൊക്ളി മൊയ്തീൻക്കേടെ കട പണ്യാൻ പോയില്യ.

അങ്ങനെ ഒടൂല് കട തൊറന്നു.. പളപളാന്ന് മിന്നണ ഒര് കട. ഈ ലോകത്ത്ള്ള സകല സാനോം ണ്ട് ആ കടേല്..

ജൂസ്ന്ന് പറേണ ഒരു കുടിസ്സാനം. അയിന് ഷേക്ക്ന്നാത്രേ ശരിക്കൂള്ള പേര്.. അത്ണ്ടാക്കാൻ ക്റ് ക്റ് ന്ന് തിര്യേണ ഒര് മെശീൻ. പലേ തരം പലകാരങ്ങള്.. മറിയംബി ഇണ്ടാക്കണ പോല്യന്നേ.. നല്ല മണോം സാദും ഒക്കേള്ള പലകാരങ്ങള്. പച്ചക്കറിയോളും പൽചരക്കും ണ്ട്. ചെറ്മൻ ചെക്കൂന്റെ മീനൂണ്ട്..

അന്തോണി മാപ്ള നെഞ്ഞത്തടിച്ച് നെലോളിച്ചു. മാതാവിനെ വിള്ച്ച് പതം പറ്ഞ്ഞു. മാപ്ളേരെ ഒണക്കക്കടേല് ഇഞ്ഞീപ്പോ ആരാ കേറാന്നാര്ന്നു മാപ്ളേരെ ദണ്ണം…

അങ്ങനൊന്നൂണ്ടായില്ല..

കൊശത്തിയോളും ചെട്ടിച്ച്യോളും വകേല്യാത്തോരും മാപ്ളേരെ കടേലിക്ക് ന്നെ പോയീ. അയ്‌വേ റോട്ടിലിക്ക് തൊറന്ന്ട്ട് ള്ള മൊയ്തീൻക്കേരെ കടേല് അയിലേക്കൂടി പോണോര് കേറി വന്ന് ഷേക്കും കാപ്പീം ചായേം കുട്ച്ചു. പലകാരം ത്‌ന്നു. സാനങ്ങള് വേടിച്ചു..

പപ്പിന്യേം രവ്യേട്ടനേം അങ്ങ്നെ മുട്ടിക്കെട്ക്കണ കണ്ടേപ്പിന്നെ ചൊക്ളി ചായ്പ്പിലെ കെടപ്പ് എറയത്തക്ക് ആക്ക്യേര്ന്നു. എല്ലേറ്റ്നും തൊള്ള പൊളിക്കണ പപ്പിനീരേ തള്ള ഒന്നും പറയ്യേ ചോയിക്കേണ്ടായില്ല.

രവ്യേട്ടനും പപ്പിനീം ഒന്നും അറിഞ്ഞോണം കാട്ടീല്ല. ചൊക്ളീം മിണ്ടീല്ല.. അല്ലെങ്കി എന്ത് തേങ്ങേണ് മിണ്ടണ്?

പാവം. രവ്യേട്ടൻ.. പറ്റണ കാലം സന്തോഷ്ത്ത്‌ല് കഴീട്ടേ..പപ്പിനി നല്ലോണം നോക്കാണ്ടിരിക്ക്‌ല്ല.

ചായ്പ്പ്ന്ന് എറേത്തക്ക് വന്നപ്പോ ചൊക്ളിക്ക് ദണ്ണം തോന്നി… പിന്നീം ആരൂല്ലാത്തോനായ പോലേ..ഒന്നൂല്ലാത്തോനായ പോലെ.. ഇപ്പ ബലണ്ട്.. പണീട്ക്കാൻ സലണ്ട്.. കൂലിണ്ട്.. ഇഞ്ഞി ഒര് പെണ്ണ് വേണം..കേറിക്കെട്ക്കാൻ ഒര് കുടിലാച്ചാ അത് ഇണ്ടാക്കണം..

അന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്നാലോയിച്ച് നഷ് ഷത്തറം നോക്കി പുള്ളും നത്തും കൂമനും ഓരോന്ന് പറേണതും കേട്ട് ചൊക്ളി കെട്ന്നു.

ആരേലും വേണം ചൊക്ളിക്ക്.. അതൊറപ്പായിണ്ട്..

പെണ്ണങ്ങള് കളിക്കും.. ചിറിക്കും.. ഇന്നാലും അവര് ആരും കേക്കാണ്ട് പറേണത് ചണ്ണക്കാലൻന്ന്ന്യാ..അവരടെ ഓരോ കാര്യേത്ത്ന് വിള്ക്കും.. അത് കയിഞ്ഞാ പിന്നെ ചണ്ണക്കാലനായി..

അല്ലെങ്കി ആണങ്ങളും അങ്ങനേന്ന്യല്ലേ..പല പണിയോള് തരും.. കൂലിക്ക് കണക്ക് പറേം.. ചണ്ണക്കാലൻ..തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് വന്നോൻ, ദേവുഅമ്മേരെ ചോറാ പണ്ടാരക്കാലന്റെ തടീന്ന് പറേം..

അങ്ങ്നെ പറയ്യാത്തോര് രാമേട്ടനും രവ്യേട്ടനും പപ്പിനീം മാത്രേള്ളൂ.

ഹു..വ്വാ.. .ഹ്…ഹു..വ്വാ.. ഹ്

ചൊക്ളി തുള്ളി വെറച്ചോയി. ചട് പിട്ന്ന് പായേല് ഏൻറ്റ് ഇര്ന്ന്.

കാലങ്കോഴീരെ ഒച്ച്യാണ്.

അട്ത്ത് ആരാണ്ടും മരിക്കണ കാര്യം പറേണതാണ്..ദേവുഅമ്മ പറഞ്ഞ് തന്ന്ണ്ട്. അയിനെ ഓടിക്കാൻ ചൊക്ളി ചട്ടുകം കടേലെ അടുപ്പിലിട്ട് പഴുപ്പിക്കും..അപ്പോ ദേവുഅമ്മ ആലൂരമ്പല്ത്ത്‌ല്‌ക്ക് പൈസ തലക്കുയിഞ്ഞ് വെക്കും.

ഹു..വ്വാ..ഹ്…ഹു..വ്വാ..ഹ്..

പിന്നേം കേക്ക്ണ്ടല്ലോ.

ചൊക്ളിക്ക് മൻസ്സാകെ എട്ങ്ങേറായി. കാലങ്കോഴീനേം നോറ്റ് കെട്ന്ന് എപ്പളാ ഒറ്ങ്ങ്യേന്നറിഞ്ഞില്ല..

പപ്പിനീരേ നെഞ്ച് പൊട്ടണ നെലോളി കേട്ട്ട്ടാണ് ചൊക്ളി പിന്നെ ഏൺച്ചത്.

അപ്പളും വെളിച്ചായിട്ട്ണ്ടാര്ന്ന്‌ല്ല.

(തുടരും)


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top